Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål til "Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg"

Ja, så fremt alle leverandører har nødvendig godkjenning for utførte arbeider. Enova anbefaler imidlertid at det er samme utførende for alle arbeider på anlegget da dette normalt sikrer bedre samkjøring og riktig innregulering av varmeanlegget. Med flere leverandører inne i bildet så kompliseres ansvarsforholdet for at anlegget fungerer optimalt. Det er også normalt enklere å ha med én leverandør å gjøre dersom det i ettertid oppstår problemer med anlegget. 

Ja, så fremt alle tiltakene er ferdig installert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato. Hvis ett av tiltakene er gjennomført utenfor denne tidsrammen må de andre søkes på i separate støtteprogram/tiltak, og du kan ikke få bonusen.

Ja, men husk at for å få bonus må alle tiltakene være ferdig installert innenfor de siste 12 månedene før søknadsdato og du må søke samlet gjennom "Tiltaksbonus vannbårent anlegg". Hvis ett av tiltakene er gjennomført utenfor denne tidsrammen må de andre søkes på i separate støtteprogram/tiltak, og du kan ikke få bonusen. 

Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på de tiltakene du allerede har fått støtte til. 

Dersom du ikke har installert alle tre tiltakene som inngår i pakken utløses ingen bonus, da det er en forutsetning for bonusen at alle tre installeres. 

Det er veldig bra at dere ønsker å utvide det vannbårne anlegget og installere væske-vann VP og akkumulatortank i tillegg. 

Enova støtter ikke utvidelse av den vannbårne varmen dere har i dag. Men hvis både den vannbårne varmen dere har i dag + væske-vann VP og Akkumulatortank er installert innenfor de siste 12 mnd fra søknadsdato kan dere søke på dette som en "pakke" (må da søke tiltak Vannbårent varmeanlegg) og motta bonus.  

Hvis et av tiltakene ikke er installert innenfor de siste 12 mnd fra søknadsdato  må dere søke på i separate støtteprogram/tiltak, og dere kan ikke få bonusen/bonusen blir ikke utløst.  

Oppvarmet areal (BRA) er arealet innenfor isolerte ytterkonstruksjoner(tak, vegger og gulv), og som tilføres varme fra et varmeanlegg. Soverom og innvendige boder regnes som oppvarmet areal selv om rommene har lavere romtemperatur enn resten av oppvarmet areal. Uisolerte uteboder, garasjeanlegg og kjellere som ikke varmes opp med en varmekilde er uoppvarmet areal.   

Nei, dette er ikke et krav. En akkumulatortank er vanligvis koblet sammen med en varmepumpe eller et annet styringssystem. 

Ja, men da må du ha en faktura fra ditt eget firma for arbeidskostnadene. Firmaet må ha nødvendig godkjenning for utførte arbeider. Fakturaen skal være utstedt til og betalt av deg som privatperson.

Ja.

Ja, så fremt tiltakene er installert i din boenhet, og at det er du som eier/søker som betaler for tiltaket. Husk at Enova ikke støtter fellesanlegg i bygg med flere enn 4 boenheter. 

Borettslag og sameier kan også søke støtte til ny felles varmesentral under området næring.

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger.  For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier. Disse kriteriene må alle oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, da Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket. Det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være  krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. En oversikt over hva som skal vedlegges i en søknad, finner du på søknadssenteret inne på det aktuelle tiltaket.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

Det er viktig at du som juridisk eier kan dokumentere at du har betalt for tiltaket. Hvis ikke kan ikke Enova overføre pengene du har krav på. Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjon- og  arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, og merverdiavgift skal være spesifisert. I tillegg skal leverandøren være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 12 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste  12 månedene før søknadsdato. 

Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Hvordan blir støtten utbetalt?

Du får støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden. 

Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering. Dette gjelder for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag.  Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut. Å be om ny vurdering må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen. 

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg sliter med å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så har fristen gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker. Disse 3 ukene regnes fra da avslaget ble gitt.

Enovatilskuddet er en støtteordning med mål om enkel, rask og effektiv søknadsprosess og saksbehandling til det beste for søker. Ordningen er heldigitalisert og har blant annet automatisert saksbehandling. Det er derfor ikke anledning til å søke støtte med papirskjema

Enova Svarer