Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Støtte til forbedring av energitilstand i boligselskap
Bygg og eiendom

Støtte til forbedring av energitilstand i boligselskap

Energieffektivisering gir lavere energikostnader og mer attraktive boliger. Enova kan gi støtte til borettslag, boligsameier og andre boligselskap for å investere i energitiltak.

Beregnet levert energi er en tallverdi for hvor mye energi som må tilføres bygningen ved normal bruk i standardisert utetemperatur. 

Hvis bygningen ligger i et kaldere klima, eller hvis bygningen er mer brukt enn beregningsstandarden, kan reell (målt) energibruk være høyere enn beregnet levert energi. Tilsvarende lavere for varmere klima og mindre bruk. Hvordan beregningen skal gjøres er fastsatt i Norsk Standard NS 3031.  

Energirådgiver, energitjenesteleverandør eller andre som tilbyr tjenester innen energieffektivisering kan bistå med å beregne verdien for beregnet levert energi og hvor stor forbedring ulike tiltak vil medføre. 

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene og kan være:

• Borettslag
• Boligsameie
• Eierseksjonssameier
• Boligaksjeselskap

Søknaden skal være forankret i styret hos selskapet som står som søker.

Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Les informasjonen på denne nettsiden, spesielt dokumentet «programkriterier».

For å fylle ut søknaden trenger dere følgende:

  • Få oversikt over bygningsmassen hvor dere ønsker å gjennomføre energitiltak.
  • Utfør en beregning av beregnet levert energi for den delen av bygningsmassen hvor dere ønsker å gjennomføre energitiltak. Beregningen skal gjøres i henhold til Norsk Standard 3031:2014, og må representere dagens energistandard for bygningene. Dette krever energifaglig kompetanse, typisk av en energirådgiver eller lignende. Beregningen skal vedlegges søknaden.
  • Sett et mål for hvor stor energiforbedring dere ønsker å oppnå, angitt i kilowattimer, med utgangspunkt i «beregnet levert energi ved standard klima» for bygningene. Minstekravet for å kunne søke er 20 prosent forbedring sammenlignet med dagens energitilstand. Vi anbefaler at dere fastsetter målet i samråd med energifaglig kompetanse. For eksempel energirådgiver, energitjenesteleverandør eller andre som tilbyr tjenester innen energieffektivisering. Slike aktører kan beregne hvor stor energiforbedring dere vil kunne oppnå, hvilke energitiltak som må gjøres, og gi et estimat på hva gjennomføring av prosjektet vil koste.
  • Lag et budsjett for prosjektet.

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova godkjenner finnes under overskriften «godkjente kostnader» i dokumentet «virkemiddel investeringsstøtte». 

Når prosjektet er gjennomført skal det leveres sluttrapport til Enova. Sluttrapporten skal inneholde prosjektregnskap med dokumentasjon av påløpte kostnader. 

Prosjektregnskapet skal kun belastes med kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Inngående faktura skal være utstedt til og belastet tilskuddsmottaker.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 prosent, og maksimalt 10.000.000 kr, av prosjektets kostnader.

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. 

For at søknaden skal bli vurdert, må den oppfylle støtteordningens kvalifikasjonskriterier. Disse finner dere i dokumentet «programkriterier».

Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, blir rangert basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. Rangering gjøres etter følgende formel:

Søkt støttebeløp / (mål for energiforbedring kWh * mål for energiforbedring %)

«Søkt støttebeløp» er antall kroner dere søker om i støtte fra Enova til å gjennomføre prosjektet.

«Mål for energiforbedring (kWh)» er antall kilowattimer dere har mål om å redusere energibruken i bygningene som inngår i søknaden. Hvis beregnet levert energi for bygningene er 10.000 kWh per år, og man ønsker å gjennomføre tiltak som vil redusere beregnet levert energi med 2.500 kWh per år, er mål for energiforbedring 2.500 kWh.

«Mål for energiforbedring (%)» er den prosentvise reduksjonen i beregnet levert energi for bygningene som inngår i søknaden. Hvis beregnet levert energi for bygningene er 10.000 kWh per år, og man har mål om å redusere beregnet levert energi med 2.500 kWh per år, er mål for energiforbedring 25 prosent.

Hvis man ikke oppnår fastsatt mål for energiforbedring (i prosent) når prosjektet er ferdigstilt, vil støttebeløpet avkortes. Det er derfor viktig at dere benytter energirådgiver, energitjenesteleverandør eller lignende fagkompetanse til å fastsette et realistisk mål og hensiktsmessige energitiltak for å oppnå målet, før søknad om støtte sendes til Enova.

• For hvert prosentpoeng den oppnådde energiforbedringen (ved prosjektslutt) avviker fra mål for energiforbedring (oppgitt i søknaden), avkortes støttebeløpet med 10 prosent.
• Hvis oppnådd energiforbedring (ved prosjektslutt) er under minimumsgrensen på 20 prosent, bortfaller hele støttebeløpet.

Oppnådd energiforbedring ved prosjektslutt er beregnet levert energi etter at energitiltak er gjennomført. 

Eksempel: 

Mål for energiforbedring (%) i søknad

Oppnådd energiforbedring (%) i sluttrapport

Søkt støttebeløp

Utbetalt støttebeløp

22 %

25 %

1.000.000 kr

1.000.000 kr

22 %

22 %

1.000.000 kr

1.000.000 kr

22 %

21 %

1.000.000 kr

900.000 kr

22 %

18 %

1.000.000 kr

0 kr

 

Saksbehandlingstiden er normalt inntil to uker, avhengig av hvor mange søknader vi mottar til søknadsfristen. Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet.

Søknadsfrister

Til deg som søker Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og sameier

Før dere søker er det viktig å lese informasjonen på denne siden, spesielt dokumentet «programkriterier».

SØK NÅ