Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Hvit og blå cruiseskip
Sjøtransport

Forprosjekt maritim teknologi

Vi gir støtte til forprosjekter som utreder konkrete og identifiserte innovative teknologier til bruk i maritim transport.

Søknadsfrister
 • Onsdag 31. januar klokken 12:00
 • Tirsdag 30. april klokken 12:00
 • Fredag 30. august klokken 12:00

Vi støtter forprosjekt som har konkrete og identifiserte innovative investeringsprosjekter innenfor maritim transport og som tar i bruk ny teknologi. 

Med et forprosjekt menes et mindre prosjekt som gjennomføres i forkant av et større prosjekt. Forprosjektet vurderer lønnsomhet, gjennomførbarhet og/eller andre kriterier. Dette gir grunnlag for en beslutning om eventuell gjennomføring.

Resultatet fra forprosjektet skal sammenfattes i Enovas mal for sluttrapport, og skal gi tilstrekkelig informasjon for å kunne søke på Banebrytende maritim teknologi.

Støttetilbudet retter seg til aktører som vil ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Søkeren må ha valgt en teknologi for sitt prosjekt, som de ønsker å få dokumentert og utredet før en eventuell fullskalasøknad. 

Søkeren må være en etablert virksomhet som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og har økonomisk aktivitet i Norge.

Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 500 000 kroner.

Søknaden må møte kriteriene som ligger under søknadsdokumenter. Prosjektene rangeres etter hvor godt de møter disse kriteriene:

 • Prosjektkvalitet: Hvor godt bidrar prosjektet til å oppnå programmets formål og de aktiviteter som er gitt under programkriteriene? 
 • Prosjektmodenhet: Hvor modent er prosjektet ved søknadstidspunktet for forprosjektet?
 • Gjennomføringsevne: Har søker, eventuelt søkerne, tilstrekkelig og relevant kompetanse og finansiell evne til å gjennomføre forprosjektet og et eventuelt hovedprosjekt slik det er beskrevet i søknaden?
 • Dokumentert innovativt: Sammenligning med de kommersielt beste tilgjengelige teknologi i EØS-området 
 • Hva er realistisk markedspotensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt?

Utbetaling av støtte skjer når forprosjektet er ferdigstilt, og godkjent sluttrapport levert gjennom Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Fra søknad til rapportering

Søk om støtte Søk om støtte

Du søker på dette programmet her

Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden
 • Vi behandler søknader løpende etter at all informasjon fra søker er mottatt. 
 • Dersom vi trenger mer informasjon i forbindelse med saksbehandling av søknaden vil vi ta kontakt med dere.

alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
 • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. Søknaden blir enten innvilget eller avslått.
 • Dersom søknaden blir innvilget vil formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
 • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom dere og Enova.
 • Formelt ansvarlig signerer tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten
 • Dersom søknaden blir avslått vil dere motta begrunnelse for avslaget.
Rapportering i prosjektet Rapportering i prosjektet
 • Dere sender framdriftsrapport en gang i halvåret og rapporterer status og påløpte kostnader. Framdriftsrapporten sendes gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. Påløpte kostnader skal dokumenteres med prosjektregnskap.
 • På slutten av prosjektet skal dere sende sluttrapport gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. I sluttrapport skal dere bekrefte at dere har gjennomført tiltakene og at informasjonen oppgitt på søknadstidspunktet stemmer. Sluttrapporten skal også inneholde:
  • Samsvarserklæring fra leverandør som dokumenterer at tiltakene er gjennomført.
  • Avhengig av tilskuddets størrelse, revisorerklæring eller fakturaer som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Husk å opprette et eget prosjektregnskap fra dag 1. Se Avtalte kontrollhandlinger for revisorrapport.
 • Husk å orientere Enova underveis i prosjektperioden om endringer som påvirker innhold, framdrift, organisering eller sluttdato i prosjektet. Endringer må avklares med Enova i forkant. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.
Motta utbetaling Motta utbetaling

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen.

SØKNADSDOKUMENTER

SØK NÅ