Prisforutsetninger for søknader

Her finner du våre gjeldende prisforutsetninger for elektrisk kraft og lett fyringsolje. Prisforutsetningene oppdateres månedlig og skal legges til grunn for alle søknader hvor dette er relevant.

Energiprisene er oppgitt uten de avgiftene og transportkostnadene som varierer fra søknad til søknad. Disse må du selv oppgi i hvert konkrete tilfelle.

Gjeldende energipriser for søknader til Enova er:

  • Elektrisk kraft 0,1894 kr/kWh (pris per 01.02.2017)
  • Lett fyringsolje 0,6499 kr/kWh (pris per 01.02.2017)

Dette er energipriser uten de avgifter og transportkostnader som varierer fra søknad til søknad. Slike må oppgis av søkeren i den konkrete søknaden.

Pris for elektrisk kraft er basert på omsetning av 3-års forwardkontrakter på NordPool (glidende gjennomsnitt siste 6 måneder). Prisen er eksklusiv nettleie, merverdiavgift, forbruksavgift og elsertifikatkostnad. I tillegg til selve kraftprisen beregner vi en pris for elsertifikater for hele elsertifikatperioden 2016-2035. Elsertifikatkostnaden til sluttbruker anslås til 0,0253 kr/kWh (uten avgifter).

Pris for lett fyringsolje er basert på omsetning av futurekontrakter av Heating Oil på New York Mercantile Exchange (NYMEX) (glidende gjennomsnitt siste 6 måneder). Prisen er eksklusiv transportavgift og merverdiavgift, men inklusiv standard Grunnavgift og CO2-avgift på mineralolje. Pris pr liter finnes ved å multiplisere med omregningsfaktor 10,1 kWh/liter.

Prisforutsetningene oppdateres månedlig.