Internasjonalt samarbeid

Gjennom vårt internasjonale engasjement deler og utveksler vi erfaringer og får input til nasjonale virkemidler.

Deltakelse i nettverk, ulike fora og internasjonale organisasjoner gir oss tilgang til erfaring og «beste praksis» på mange viktige områder. Samtidig åpner vår deltakelse for å presentere egne erfaringer og delta i den internasjonale, energi- og klimafaglige utviklingen.

Påvirkning – ute og hjemme

Vi deltar i styrings- og prosjektgrupper i det Internasjonale Energibyrået (IEA), det europeiske energinettverket European Energy Network (EnR) og European Council for Energy Efficiency (ECEEE).

Enova medfinansierer prosjekter innen IEA.

IEA

Enova gir støtte til prosjekter gjennom det internasjonale energibyrået, IEA.

IEA består av 28 medlemsland som samarbeider om energi, forsyningssikkerhet, økonomisk utvikling og miljøvern.

En viktig del av IEA-samarbeidet retter seg mot forskning og teknologiutvikling gjennom selvstendige program, såkalte «Technology Agreements». Enova representerer Norge i noen av disse programmene og deltar i programmenes prosjekter.

Gjennom vår deltakelse i IEA påvirker vi fokus og prioriteringer i det arbeidet som gjøres, og får tilgang på energidata i form av analyser og rapporter. Disse brukes i arbeid med nasjonale satsinger på energi, klima og teknologi. På denne måten kan Norge være tidlig ute med å implementere virkemidler som har vist seg å være effektive i andre land.

Enova-støtte:

Enova deltar for tiden i følgende IEA Implementing Agreements:

For mer informasjon om Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements, se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org

Støtte til forprosjekt IEA-prosjekter

Les mer om forprosjekt

Støtte til hovedprosjekt IEA-prosjekter

Les mer om hovedprosjekt

ECEEE

ECEEE er en uavhengig, ikke-profiterende organisasjon som stimulerer til redusert energibruk gjennom effektivisering og gode løsninger.

Dette gjør ECEEE gjennom å delta aktivt i EUs politikk- og regelverksprosesser, erfaring- og kunnskapsutveksling. 

Organisasjonen er åpen for privatpersoner og organisasjoner, og ledes av et styre som representerer både organisasjoner og individuelle medlemmer. 

Enova har vært organisasjonsmedlem og styremedlem i ECEEE siden 2002.  

I 2011 ble Enovas representant i ECEEE valgt til nestleder i styret. 

ECEEE’s Summer Study avholdes hvert annet år.

For mer info, besøk  www.eceee.org 

ENR

Det europeiske energinettverket EnR består av Enovas søsterorganisasjoner  som har  nasjonalt ansvar innenfor  energieffektivisering, fornybar energiproduksjon og teknologiutvikling. 

EnR ble etablert i 1991 og består av 24 medlemmer .

Nettverkets hovedformål er å skape en arena for utveksling av kunnskap og erfaring.. EnR nettverket leverer sins innspill til EU-kommisjonen på de  nye direktiver og utvikling av politikk på energifeltet.

Enova ble medlem av nettverket i  2003 og har siden deltatt  i styringsgruppe og  og i flere av arbeidsgruppene.

Ledelsen i nettverket utøves av presidentskapet som er et årlig rullerende verv.

EnRs operative organ er  arbeidsgrupper som fokuserer på ulike energifaglige tema.

For mer informasjon, besøk  http://www.enr-network.org/