Sitemap
Søk
LOGG INN
Varmesentraler
Bygg og eiendom

Varmesentraler

Støtte til varmesentraler er for deg som ønsker å installere varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på fornybare energikilder.

Hva får bedriften støtte til?

Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.

Vi gjør oppmerksom på at Enova ikke støtter teknologiene luft-luft- og/eller luft-vann varmepumper.

Hvem kan få støtte?

Støtten er for deg som er juridisk eier av varmesentralen det søkes støtte til. Kun registrerte foretak kan søke. 

Det at sentralen skal være basert på fornybare energikilder, er det en forutsetning at investeringsstøtten skal være utløsende for prosjektet. Vi støtter med andre ord ikke prosjekter som allerede er startet opp eller som er besluttet igangsatt.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Din bedrift kan få opptil 2 million kroner i støtte basert på forhåndsdefinerte støttesatser. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent. 

Investeringsstøtten skal bidra til at prosjektet blir gjennomført, og dekke deler av merkostnadene i prosjektet. 

Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper får 1600 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m². Støttesatsene gjelder både for nybygg og eksisterende bygg. 

Borettslag kan også søke om støtte.

Enkel søknadsprosess

Predefinerte støttesatser i programmet gjør at støtte til varmesentraler er enkelt å søke om. Du vil også få rask tilbakemelding på søknaden. Saksbehandlingen vil normalt være rundt fire uker. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges.  

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming

Fra 2020 blir det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. 

Til deg som vil søke om støtte til varmesentraler

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess