Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D-modell av industriområde ved vann
Industri og anlegg

Industri 2050

I lavutslippssamfunnet skal Norge være et samfunn med lave utslipp, ikke et lavinntektssamfunn. Dette forutsetter en lønnsom og klimanøytral industri.

Hvilke prosjekter støtter Enova gjennom programmet Industri 2050?

For å kunne søke støtte under dette programmet må søker være en etablert industriell produksjonsvirksomhet eller en etablert virksomhet av industriell karakter.

Søkeren må også være et selskap som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, og må oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte.

Dersom det er flere selskap (et konsortium) som skal søke støtte til et felles prosjekt skal det være ett selskap som er ansvarlig for søknaden og kontraktsinngåelsen med Enova og som representerer de øvrige selskapene bak søknaden. Alle virksomheter som skal motta støtte fra Enova må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte.

Industri 2050 retter seg mot industrielle punktutslipp. 

Programmet kan støtte utvikling og realisering av teknologisprang som bidrar til en industri tilpasset lavutslippssamfunnet, innenfor disse temaene:

  1. Reduksjon av bruk av fossile energibærere til oppvarming og mekaniske arbeidsprosesser
  2. Reduksjon av klimagassutslipp fra produksjonsprosesser
  3. Fangst og permanent lagring av CO2-utslipp

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er. 

I programtekstens kap. 6.3 finner du hva den maksimale støttesatsen for ulike aktiviteter og bedriftsstørrelser er. 

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier. De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme.

Enova vil normalt fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag innen tre måneder etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lenger, avhengig av behov for tredjepartsvurderinger og omfanget av søknadsinformasjon. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket. 

Det er ingen fastsatt søknadsfrist for dette programmet. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn. 

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess