Norsk deltakelse i IEA-prosjekter - forprosjekt

Formål

Enova og Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.

For å bidra til energieffektivisering og energiomlegging er det viktig å følge med og sikre overføring av ny kunnskap til aktører på det norske markedet. Å støtte deltagelse i relevante IEA-prosjekter skal redusere tiden før nye konsepter og løsninger kommer på markedet og tas i bruk.

Om IEA

IEA er en internasjonal organisasjon hvor 28 OECD land er medlemmer. IEA samarbeid er rettet mot forskning og teknologiutvikling. Målet med samarbeidet er å fremme miljøvennlig bruk av energi, styrke forsyningssikkerhet og fremme bærekraftig økonomisk utvikling i medlemslandene.

Organisasjonsmessig styres samarbeidet av Governing board, komiteer og arbeidsgrupper samt IEA sekretariatet . 

En viktig del av IEA-samarbeidet retter seg mot forskning og teknologiutvikling gjennom selvstendige program, såkalte ”Technology Agreements”. Enova representerer Norge i flere av disse programmene og deltar direkte/indirekte i programmenes prosjekter (tasks/annexes).

For mer informasjon om Enovas og Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements, vennligst se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org.

Målsetting med programmene

Enova har etablert to støtteprogram for å finansiere deltakelse av norske aktører i IEA arbeid: forprosjektstøtte og program for finansiering av deltakelse i IEA prosjekter. Målsettingen med programmene er å få frem nye teknologier og løsninger tidlig på det norske markedet. Programmene skal sikre nasjonal deltagelse innen forskningsområder som er relevant i henhold til Enovas målbilde.

Primært ønskes deltagelse i IEA prosjekter der Enova deltar, men det kan åpnes opp for relevante søknader fra andre IEA prosjekt komiteer som er i tråd med Enovas målbilde.. Grunnforskning dekkes ikke.

For mer informasjon om Enovas og Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements, vennligst se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org

Hvem kan søke?

Følgende organisasjoner kan søke støtte:

 • Forskningsinstitusjoner
 • Næringslivsaktører
 • Rådgivere/entreprenører

Andre relevante grupper

Søker er ansvarlig for fremdrift, og skal dokumentere og rapportere resultater og sørger for formidling av resultatene.

Søknad må sendes før deltagelse i forprosjektarbeidet.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist for søkerne. Søknader vil bli behandlet fortløpende inntil budsjettårets rammer er anvendt.

Programkriterier

Prosjektsøknaden skal være på norsk, men kan ha vedlegg fra IEA-arbeidet på engelsk.

Prosjektets samsvar med Enovas mål (vekt 50%)

• Søker må beskrive forsknings-/teknologiutviklingsprosjektet, hvilket IEA programprosjekt det søkes om deltagelse i og redegjøre for i hvilken grad prosjektet samsvarer med Enovas mål
• Søker må synliggjøre på hvilken måte deltagelse i IEA kan bidra til hurtigere utvikling av og innføring av teknologier og energiløsninger på det norske markedet

Spredning/kompetanseformidling, kunnskapsgenerering (vekt 30%)

• Kriteriet vektlegger i hvilken grad kunnskap fra det planlagte IEA-prosjektet kan formidles og er relevant for andre aktører i Norge
• Søker angi hvordan forventede resultater fra prosjektet kan formidles (seminarer/konferanser, forskningsformidling, informasjon i relevante norske bransjefora etc.)
• Søker må dokumentere fagkompetanse og eventuell relevant erfaring fra deltagelse i tilsvarende internasjonale sammenlignbare organisasjoner for de(n) norske søkeren.
• Søker må dokumentere kompetanse i form av forenklet CV'er for nøkkelpersoner og liste over relevante referanseprosjekt. 

Budsjett (vekt 20%)

• Her vil effektiv ressursbruk hos søker samt totale kostnader vurderes:
• Søker må presentere et budsjett for deltagelse i forprosjektarbeidet og synliggjøre at kravet om 50% egenfinansiering tilfredsstilles
• Enova har fastsatt en standard timesats på kr. 500,- for prosjektdeltakere i dette programmet. Hvis prosjekteier velger å benytte en egen timesats, skal denne beregnes som 1 promille av årslønn, eksklusive sosiale kostnader. Timesatsene er oppad begrenset til kr. 1000,-. 

Støtte til Forprosjekter begrenses til inntil 50% av støtteberettigede kostnader. For ytterligere informasjon, se punktet Kostnadsbudsjett. 

Kostnadsbudsjett (benytt dette oppsettet)

Støtte til Forprosjekter begrenses til inntil 50% av støtteberettigede kostnader.  Øvre ramme for støtte til enkeltprosjekter er kr 100.000,- for prosjektdeltager og kr 200.000,- for prosjektleder (fremtidig Operating Agent).

Bare kostnader påløpt etter at søknaden er innsendt kan inngå i støttegrunnlaget. Det kan søkes støtte til følgende aktiviteter:

 • Deltagelse i møter og/eller workshops knyttet til prosjektgjennomføring: 
  • Kostnader til reise, opphold og diett (etter statens regulativ) 
  • Arbeidstimer direkte knyttet til deltagelse i prosjektet inkludert for- og etter arbeid, eksklusiv reisetid
 • Arbeid med utarbeidelse av prosjektdokumentasjon som arbeidsplaner «Consept paper», «Annex text» og «Work Plan», del- og sluttrapportering.
Tabell forprosjekt IEA v2.JPG


Sluttrapportering

Krav til sluttrapportering. Denne skal være kortfattet, men skal som minimum inneholde:

 • Egne erfaringer fra arbeidet med forprosjektsøknaden 
 • Planer for videre arbeid:
  • Hvilke forskningsmiljø/land involveres i endelig prosjekt
  • Hvordan skal evt. fremtidig prosjektdeltagelse dekkes
  • Fremtidig nytteverdi fra prosjektet (energibesparelse, effekt, klima, potensial i Norge)
 • Kopi av ferdig søknad