Internasjonalt samarbeid

Norsk deltakelse i IEA-prosjekter - hovedprosjekt

Formål
Enova og Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.

For å bidra til energieffektivisering og energiomlegging er det viktig å følge med og sikre overføring av ny kunnskap til aktører på det norske markedet. Å støtte deltagelse i relevante IEA-prosjekter skal redusere tiden før nye konsepter og løsninger kommer på markedet og tas i bruk.

Om IEA
IEA er en internasjonal organisasjon hvor 28 OECD land er medlemmer. IEA samarbeid er rettet mot forskning og teknologiutvikling. Målet med samarbeidet er å fremme miljøvennlig bruk av energi, styrke forsyningssikkerhet og fremme bærekraftig økonomisk utvikling i medlemslandene.

En viktig del av IEA-samarbeidet retter seg mot forskning og teknologiutvikling gjennom selvstendige program, såkalte ”Technology Agreements”. Enova representerer Norge i noen av disse programmene og deltar direkte/indirekte i programmenes prosjekter (tasks/annexes).

For mer informasjon om Enovas og Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements, vennligst se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org

Kort om IEA hovedprosjekt

Målsetting med programmene

Enova har to støtteprogram for å finansiere deltakelse av norske aktørers IEA arbeid: forprosjektstøtte og program for finansiering av deltakelse i IEA prosjekter. Målsettingen med programmene er å få frem nye teknologier og løsninger tidlig på det norske markedet. Programmene skal sikre nasjonal deltagelse innen forskningsområder som er relevant i henhold til Enovas målbilde.

Primært ønskes deltagelse i IEA prosjekter der Enova deltar, men det kan åpnes opp for relevante søknader fra andre IEA prosjekt komiteer som er i tråd med Enovas målbilde. Grunnforskning dekkes ikke.

For mer informasjon om Enovas og Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements, vennligst se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org

Hvem kan søke?

Følgende organisasjoner kan søke støtte:

  • Forskningsinstitusjoner
  • Næringslivsaktører
  • Rådgivere/entreprenører
  • Andre relevante grupper

Til deg som skal søke om støtte til IEA hovedprosjekt

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Start søknadsprosess