Norsk deltakelse i IEA-prosjekter - hovedprosjekt

Formål

Enova og Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.

For å bidra til energieffektivisering og energiomlegging er det viktig å følge med og sikre overføring av ny kunnskap til aktører på det norske markedet. Å støtte deltagelse i relevante IEA-prosjekter skal redusere tiden før nye konsepter og løsninger kommer på markedet og tas i bruk.

Om IEA

IEA er en internasjonal organisasjon hvor 28 OECD land er medlemmer. IEA samarbeid er rettet mot forskning og teknologiutvikling. Målet med samarbeidet er å fremme miljøvennlig bruk av energi, styrke forsyningssikkerhet og fremme bærekraftig økonomisk utvikling i medlemslandene.

En viktig del av IEA-samarbeidet retter seg mot forskning og teknologiutvikling gjennom selvstendige program, såkalte ”Technology Agreements”. Enova representerer Norge i noen av disse programmene og deltar direkte/indirekte i programmenes prosjekter (tasks/annexes).

For mer informasjon om Enovas og Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements, vennligst se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org.

Målsetting med programmene

Enova har to støtteprogram for å finansiere deltakelse av norske aktørers IEA arbeid: forprosjektstøtte og program for finansiering av deltakelse i IEA prosjekter. Målsettingen med programmene er å få frem nye teknologier og løsninger tidlig på det norske markedet. Programmene skal sikre nasjonal deltagelse innen forskningsområder som er relevant i henhold til Enovas målbilde.

Primært ønskes deltagelse i IEA prosjekter der Enova deltar, men det kan åpnes opp for relevante søknader fra andre IEA prosjekt komiteer som er i tråd med Enovas målbilde. Grunnforskning dekkes ikke.

For mer informasjon om Enovas og Norges deltakelse i IEAs Implementing Agreements, vennligst se norsk IEA-portal: www.iea.no eller IEAs offisielle hjemmeside: www.iea.org

Hvem kan søke?

Følgende organisasjoner kan søke støtte:

 • Forskningsinstitusjoner
 • Næringslivsaktører
 • Rådgivere/entreprenører
 • Andre relevante grupper

Søker er ansvarlig for fremdrift, og skal dokumentere og rapportere resultater og sørge for formidling av resultatene.

Søknad må sendes før påmelding til aktuelt IEA-prosjekt (Annex/task)

Søknadsskjema

Søknadsskjema for "Norsk deltagelse i IEA Prosjekter” finnes i Enovas søknadssenter.

Sammendrag 

Oppsummering av de viktigste punktene i søknaden, maksimum 1 side. (Sammendraget benyttes i søknadssenteret ved opprettelse av søknad).

Søker Kort beskrivelse av søker: Beliggenhet, ansatte, produkter og tjenester.

Beskrivelse av hvordan søknaden er forankret i bedriften/organisasjonen og søkers rolle i prosjektet

 • Beskrivelse av eventuelle partnere/underleverandører og deres roller
 • Beskrivelse av søkers økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet
 • Prosjektorganisering. Se punket om Spredning/kompetanseformidling, kunnskapsgenerering. For prosjekter der organisering ikke er avklart ved søknadstidspunkt beskrives de kvalifikasjonskrav som vil stilles til nøkkelpersoner inn i hovedprosjektet.
  • Kostnader til reise, opphold og diett (etter statens regulativ) 
  • Arbeidstimer direkte knyttet til deltagelse i prosjektet inkludert for- og etter arbeid, eksklusiv reisetid

Prosjekt

Prosjektsøknaden skal være på norsk, men kan ha vedlegg fra selve IEA-søknaden på engelsk.

Prosjektets samsvar med Enovas mål (vekt 50%)

 • Søker må beskrive forsknings-/teknologiutviklingsprosjektet, hvilket IEA programprosjekt det søkes om deltagelse i og redegjøre for i hvilken grad prosjektet samsvarer med Enovas mål
 • Søker må synliggjøre på hvilken måte deltagelse i IEA kan bidra til hurtigere utvikling av og innføring av teknologier og energiløsninger på det norske markedet

Spredning/kompetanseformidling, kunnskapsgenerering (vekt 30%)

 • Kriteriet vektlegger i hvilken grad kunnskap fra IEA kan formidles til andre aktører
 • Søker må presentere en prosjektplan for formidling av forskningsresultater (seminarer/konferanser, forskningsformidling, informasjon i relevante norske bransjefora etc.)
 • Søker må dokumentere fagkompetanse og eventuell relevant erfaring fra deltagelse i tilsvarende internasjonale sammenlignbare organisasjoner for de viktigste deltagerne i den norske delen av prosjektet
 • Søker må dokumentere kompetanse i form av CV'er for nøkkelpersoner og liste over relevante referanseprosjekt. Dersom mastergrad studenter skal bidra, er det ikke nødvendig med cv’er for disse.

Budsjett (vekt 20%)

Her vil effektiv ressursbruk hos søker samt totale kostnader vurderes:

 • Søker må presentere et budsjett for deltagelse i IEA programmet og synliggjøre at kravet om 50% egenfinansiering tilfredsstilles
 • Enova har fastsatt en standard timesats på kr. 500,- for prosjektdeltakere i dette programmet. Hvis prosjekteier velger å benytte en egen timesats, skal denne beregnes som 1 promille av årslønn, eksklusive sosiale kostnader. Timesatsene er oppad begrenset til kr. 1000,-.
 • For prosjekter som innvilges tilskudd som overstiger kr 1 000 000,- skal prosjektregnskapet være bekreftet av revisor. Revisor skal bekrefte at revisjonshandlinger som beskrevet i ISRS 4400, med senere oppdateringer, er gjennomført.

Kostnadsbudsjett (benytt dette oppsettet)

Støtte til hovedprosjekter begrenses til inntil 50% av støtteberettigede kostnader.

Bare kostnader påløpt etter at søknaden er innsendt kan inngå i støttegrunnlaget. Det kan søkes støtte til følgende aktiviteter:

 • Deltagelse i møter og/eller workshops knyttet til prosjektgjennomføring: 
 • Arbeid med utarbeidelse av prosjektdokumentasjon, del- og sluttrapportering. Presentasjon av prosjektresultater i en nasjonal eller internasjonal workshop.
 • For rolle som prosjektleder (fremtidig Operating Agent) inngår også presentasjon av resultatene i ExCo-møter.
Budsjett.JPG

År

201x

201x

201x

Deltakeravgift

Kostnader

Egeninnsats

Søkt dekt

Sluttrapportering

Krav til sluttrapportering. Denne skal være kortfattet, men skal som minimum inneholde:

 • IEA sluttrapport
 • Gjennomført og planlagt formidling; i norske media, seminarer/konferanse, forskningsformidling
 • Involverte fysiske prosjekt; reelle installasjoner i Norge eller erfaringer fra andre deltagende land
 • Mulig fremtidig energibesparelse, betydning for effektforbruk eller reduserte klimagassutslipp; potensiale i Norge

Eventuelle tilleggsopplysninger

Hvis det er for liten plass i søknadsskjemaet kan dette legges inn her.