Energisystem

Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem

Enova har delt ut 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer i 2019. Konkurransen er nå avsluttet.

Les resultatene her.

Enova inviterer til mobilisering i energibransjen for å få opp demonstrasjonsprosjekter som tar oss mot lavutslippssamfunnet. Prosjektene skal bidra til styrket forsyningssikkerhet gjennom demonstrasjon av ny teknologi, digitale løsninger, markedsløsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet. 

Enova stiller betydelige midler til rådighet slik at risikoen for dere reduseres tilstrekkelig til at prosjektet kan demonstreres i tilstrekkelig skala og under reelle driftsforhold.

Frist for prekvalifisering var 1. mai. 

Hvem kan få støtte?

Konkurransen retter seg mot dere som går sammen for å løse felles utfordringer. Konsortiene må bestå av minst tre relevante selskap som samlet får demonstrert nyttige løsninger og samtidig skaper forretningsmuligheter. Selskapene må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hva kan konsortiet få støtte til?

Konsortiet kan få støtte til å sette opp fullskala demoer i energisystemet. Tre hovedtemaer som Enova ønsker belyst er:

 • Utprøving av innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere.
 • Utprøving av nye løsninger som styrker utnyttelsen av infrastruktur, bidrar til lokal energiproduksjon og/eller bidrar til økt forsyningssikkerhet.
 • Utprøving av nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av fleksibilitet i energisystemet.

Prosjektet bør falle under minst en av disse kategoriene. Det er viktig for Enova at alle prosjektene som får støtte i stor utstrekning bidrar til kunnskap i bransjen og at teknologiene og løsningene kan tas i bruk av flere. 

Hvor mye kan konsortiet få i støtte?

Gjennom denne konkurransen ønsker Enova at markedet demonstrerer nye innovative løsninger i energisystemet. Demoene må ha relevans i lavutslippssamfunnet, de må bryte barrierer og teknologiene/løsningene må ha potensiale for spredning. Enova støtter kostnader knyttet til demonstrasjonsprosjektet. 

Støttenivå avhenger av størrelsen på bedriftene som søker. Av prosjektets kostnader kan Enova dekke:
 - 25 % for store virksomheter
 - 35 % for mellomstore virksomheter
 - 45 % for små virksomheter

Støtten kan økes med ytterligere 15 % dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
• Prosjektet omfatter et faktisk samarbeid som inkluderer en SMB bedrift.
• Resultatene av prosjektet får omfattende spredning gjennom konferanser, publikasjoner, åpne datakilder eller programvare med gratis eller åpen kildekode.

Hva kreves for å delta i konkurransen?

For å kvalifisere for deltagelse i konkurransen må demonstrasjonsprosjektet treffe en av de tre satsingsområdene til konkurransen. Disse er: 

 • Utprøving av innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere, slik som el og varme, og integrasjon av energilagring. 
 • Utprøving av smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon og bidrar til økt forsyningssikkerhet. 
 • Utprøving av nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av fleksibilitet, herunder fleksibilitetsmarkeder.

Konsortiet bak forslaget må bestå av minst tre relevante aktører med gode forutsetninger til å gjennomføre demoen.  Teknologiene og/eller løsningene må ha et reelt behov for fullskala demonstrasjon under reelle driftsbetingelser.

Se for øvrig programkriteriene for komplette kriterier for programmet. 

Hvordan vurderer vi prosjektene

Prosjektene som kvalifiserer til å delta i konkurransen blir vurdert opp mot hverandre etter rangeringskriterier. Prosjektene rangeres etter hvordan de treffer de fem følgende temaene:

Prosjektene rangeres etter hvordan de treffer de fem følgende temaene:

 • Prosjektets nytteverdi 
 • Spredningspotensiale til løsningen 
 • Spredning av kunnskap og kompetanse 
 • Kompetanse og erfaring 
 • Støtteandel 

For å sikre en tilstrekkelig bredde i innretningen av demonstrasjonsprosjektene, vil det åpnes for at Enova kan legge vekt på sammensetningen av porteføljen i vurderingen. 

Informasjon om Enova og energisystemer

Har du spørsmål eller ønsker du å få tilsendt nyheter og oppdateringer? Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil delta i konkurransen

Les gjennom programkriteriene før dere begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Publisert 16.02.2018