Maler og veiledere

Maler for ulike programmer

Avtalte kontrollhandlinger for revisor rapport – Dokumentasjon av prosjektregnskap

Avtalte kontrollhandlinger for utredningsprosjekter
Avtalte kontrollhandlinger for investeringsprosjekter
Avtalte kontrollhandlinger for FoU-prosjekter

Alle sluttrapporter skal inneholde dokumentasjon av prosjektregnskap. Dokumentasjon følger følgende regler så lenge det ikke er spesifisert noe annet i programmets kriterier:

Tilskudd på inntil kroner 1 000 000,-
For prosjekter som innvilges tilskudd på inntil kroner 1 000 000,- totalt, skal følgende legges ved sluttrapporten:
       Enten
• Regnskapsoversikt som viser alle fakturerte kostnader knyttet til prosjektet, samt kopi av alle fakturaer
• Timeoversikter som viser hvem som har utført hvilke arbeidsoppgaver, dato for utførelse, antall timer og timerate etter gjeldende satser
        Eller
• Rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av ekstern revisor. Revisor skal rapportere resultatet fra kontrollhandlinger i henhold til ISRS 4400, med senere oppdateringer.

Tilskudd som overstiger kroner 1 000 000,-
For prosjekter som innvilges tilskudd som overstiger kroner 1 000 000,- skal det leveres rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av ekstern revisor. Revisor skal rapportere resultatet fra kontrollhandlinger i henhold til ISRS 4400, med senere oppdateringer.

Skriv ut dokumentet som gjelder ditt prosjekt, les gjennom og lever det til revisor som skal avgi rapport.

Energi- og klimasatsinger i industrien

Veileder energiresultat (frist oktober 2019)

Energi- og klimatiltak i industri og anlegg (program utgått)
Forprosjekt for energitiltak i industri og anlegg
Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder
Konseptutredning bygg og områder
Landstrøm til skip i norske havner