Bygg og eiendom

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem

Gjør de riktige grepene i prosjektets tidligfase. Vi kan gi deg støtte til å utrede et godt beslutningsgrunnlag for å velge nyskapende energi- og klimaløsninger.

Skal vi nå lavutslippssamfunnet trenger vi økt samspill mellom bygninger, energisystem og transport. Dette krever helhetlig planlegging, økt innovasjon og ny teknologi innenfor flere områder/sektorer.

Enkelte innovasjonsprosjekter strander på idéstadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Vi søker derfor byggeiere, utbyggere og andre aktører som ønsker å strekke seg lengre, men som har behov for å utarbeide konseptutredninger før endelig investeringsbeslutning. 

Støtten fra Enova kan gi deg et godt beslutningsgrunnlag for valg av nyskapende løsninger.  

Hva får bedriften støtte til?

Støtten går til å utrede bruken av innovative energiløsninger i en tidlig fase for et konkret prosjekt . Med innovative energiløsninger tenker vi på helt nye teknologier eller kjente teknologier brukt på andre måter eller i andre sammenhenger.

Konseptet som skal utredes skal være knyttet til et konkret fysisk bygg og/eller område. Prosjektet skal bidra til økt innovasjon og læring i markedet gjennom informasjons- og kunnskapsspredning og deling av erfaringer.

Hvem kan få støtte?

Programmet er rettet mot bedrifter med planer/ideer for innovative energiløsninger knyttet til konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger. 

Søkere er aktører knyttet til prosjekt med planlagt byggestart innen 3 år. Prosjektet kan omhandle enkeltløsninger og samspill mellom energiteknologier og -system. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Dere søker om støtten dere trenger for å kunne gjennomføre utredningen. Enova kan gi inntil 1 million kroner i støtte, begrenset til maks. 50 prosent av godkjente kostnader. 

Prosjektideer og prioritering av søknader

Konseptet som skal utredes må planlegges brukt på/i et konkret fysisk bygg/område. Vi ønsker prosjekter som har høy innovasjonsgrad og som har spredningseffekt innen følgende kategorier: 

  • Løsninger mellom bygg: Områdeperspektiv/energisystem
  • Lokal energiproduksjon, varme- og kjøleløsninger, spillvarme, frikjøling 
  • Lagrings- og effektutjevningsløsninger 
  • Løsninger utenpå bygget: Arkitektur og fasadeløsninger som isolering, vindu, fasadeintegrerte solceller, mørtel
  • Løsninger inne i bygget: Tekniske systemer, klimatisering, ventilasjon, lys 
  • Måling og styring 
  • Bygg med forenklede systemløsninger 


Alle kategorier er støtteberettiget, men ved behov for prioritering vil følgende kategorier ha forrang i 2019: 

Runde 1 (1. februar):
• Helhetlige områdeløsninger med fokus på energi, effekt, og transport.
• Enkeltteknologier innen effekt og lagring.
 
Runde 2 (1. juni):
• Fremtidens bygg tilpasset  lavutslippssamfunnet. Dette kan omfatte helhetlige innovative løsninger for nybygging  og omfattende rehabilitering, arealeffektivitet, materialbruk med lave utslipp, materialbruk med fokus på ombruk/gjenbruk. Krav: NS XX skal benyttes som en del av sluttrapporteringen. 
• Ombruk/gjenbruk materialer, gjerne knyttet til nye forretningsmodeller.

Kategorier for runde 3 og runde 4 annonseres senere.

Dere må kunne dokumentere at konseptet som utredes innebærer et vesentlig sprang i forhold til etablert praksis eller standard. 

Når kan dere søke, og når er svaret klart?

Søknadsfrist i 2019:

Runde 1: 1. februar

Runde 2: 1. juni

Runde 3: 1. september

Runde 4: 1. november

Vi tilstreber en ferdigbehandling av alle søknader innen 7 uker, men hvis vi har behov for en tredjepartsvurdering av noen prosjekter kan det ta lengre tid. 


Vi er gjerne i dialog med dere 

I prosessen fram mot en endelig innsending av søknad vil det ofte være tett dialog mellom oss og søker. Siden dette arrangeres som en konkurranse kan vi ikke motta spørsmål de siste 10 dagene før fristen. 


Ofte stilte spørsmål

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess