Bygg og eiendom

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem

Gjør de riktige grepene i prosjektets tidligfase. Vi kan gi deg støtte til å utrede et godt beslutningsgrunnlag for å velge nyskapende energi- og klimaløsninger.

Skal vi nå lavutslippssamfunnet må vi utnytte både energi, materialer og andre ressurser mest mulig effektivt. Da må vi ha økt samspill mellom bygninger, energisystem og transport. Dette krever helhetlig planlegging, økt innovasjon og ny teknologi innenfor flere områder/sektorer.

Enkelte innovasjonsprosjekter strander på idéstadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Vi søker derfor byggeiere, utbyggere og andre aktører som ønsker å strekke seg lengre, men som har behov for å utarbeide konseptutredninger før endelig investeringsbeslutning. 

Støtten fra Enova kan gi deg et godt beslutningsgrunnlag for valg av nyskapende løsninger.  

Hva får bedriften støtte til?

Støtten går til å utrede bruken av innovative energi-, effekt- og klimaløsninger i en tidlig fase for et konkret prosjekt . Med innovative løsninger tenker vi på helt nye teknologier eller kjente teknologier brukt på andre måter eller i andre sammenhenger.

Konseptet som skal utredes skal være knyttet til et konkret fysisk bygg og/eller område. Prosjektet skal bidra til økt innovasjon og læring i markedet gjennom informasjons- og kunnskapsspredning og deling av erfaringer.

Hvem kan få støtte?

Programmet er rettet mot bedrifter med planer/ideer for innovative energi-,effekt- og klimaløsninger knyttet til konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger. 

Søkere er aktører knyttet til prosjekt med planlagt byggestart innen 3 år. Prosjektet kan omhandle enkeltløsninger og samspill mellom energiteknologier og -system. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Dere søker om støtten dere trenger for å kunne gjennomføre utredningen. Enova kan gi inntil 1 million kroner i støtte, begrenset til maks. 50 prosent av godkjente kostnader. 

Prosjektideer og prioritering av søknader

Konseptet som skal utredes må planlegges brukt på/i et konkret fysisk bygg/område. Vi ønsker prosjekter som har høy innovasjonsgrad og som har spredningseffekt innen følgende kategorier: 

 • Løsninger mellom bygg: Områdeperspektiv/energisystem
 • Lokal energiproduksjon, varme- og kjøleløsninger, spillvarme, frikjøling 
 • Lagrings- og effektutjevningsløsninger 
 • Løsninger utenpå bygget: Arkitektur og fasadeløsninger som isolering, vindu, fasadeintegrerte solceller, mørtel
 • Løsninger inne i bygget: Tekniske systemer, klimatisering, ventilasjon, lys 
 • Måling og styring 
 • Bygg med forenklede systemløsninger 
 • Transportløsninger
 • Materialbruk - ombruk/gjenbruk


Alle kategorier er støtteberettiget, men ved behov for prioritering vil følgende kategorier ha forrang i 2019: 

Runde 1 (1. februar):
• Helhetlige områdeløsninger med fokus på energi, effekt, og transport.
• Enkeltteknologier innen effekt og lagring.
 
Runde 2 (1. juni):
• Fremtidens bygg tilpasset  lavutslippssamfunnet. Dette kan omfatte helhetlige innovative løsninger for nybygging  og omfattende rehabilitering, arealeffektivitet, materialbruk med lave utslipp, materialbruk med fokus på ombruk/gjenbruk (sirkulær økonomi). Krav: NS 3720 skal benyttes som en del av sluttrapporteringen. 
• Ombruk/gjenbruk materialer, gjerne knyttet til nye forretningsmodeller. 

Runde 3 (1.september)

Helhetlige knutepunktløsninger, hvor nullutslipp transport / mobilitet og industri samspiller med bygg som bruker energi og ressurser effektivt og fleksibelt. Konseptutredningen skal ta utgangspunkt i de stedlige mulighetene og begrensningene for området som ønskes utviklet. Samspill i tidligfase på tvers av fag- og sektorer er krevende, men viktig for å få til gode løsningsforslag. Konseptutredningen skal sørge for en tidlig involvering som for eksempel kommune, forvaltning, byggherre, nettselskap, fjernvarmeselskap, næringsliv, samferdselsaktører m.fl.

• Mulighetene for å benytte digitalisering ut ifra et lavutslipps- og livsløpsperspektiv 
• Utnyttelse av fleksibilitet hvor nye innovative teknologier for lagring, kapasitet/peak-shaving/laststyring og forretningsmodeller er samfunnsøkonomisk lønnsomt i et framtidig perspektiv 
• Utnyttelse av energi og ressurser som eksempelvis spillvarme, lokale fornybare ressurser m.fl.» 

 Runde 4 (1.november)

 • Helhetlige knutepunktløsninger (som i runde 3, se beskrivelse ovenfor)
 • Ombruk/gjenbruk av materialer, gjerne knyttet til nye forretningsmodeller

Dere må kunne dokumentere at konseptet som utredes innebærer et vesentlig sprang i forhold til etablert praksis eller standard. 

Når kan dere søke, og når er svaret klart?

Søknadsfrist i 2019:

Runde 1: 1. februar

Runde 2: 1. juni

Runde 3: 1. september

Runde 4: 1. november

Vi tilstreber en ferdigbehandling av alle søknader innen 7 uker, men hvis vi har behov for en tredjepartsvurdering av noen prosjekter kan det ta lengre tid. 


Vi er gjerne i dialog med dere 

I prosessen fram mot en endelig innsending av søknad vil det ofte være tett dialog mellom oss og søker. Siden dette arrangeres som en konkurranse kan vi ikke motta spørsmål de siste 10 dagene før fristen. 


Ofte stilte spørsmål

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess