Om Pilot-E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Tilbudet skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked.
Status som PILOT-E-prosjekt innebærer
• én søknad fra bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang
• tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Et PILOT-E-prosjekt skal
• beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forsknings- og utviklingsaktiviteter
• ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning
• være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor
• ha et forsert utviklingsløp som planlegges gjennomført innen 3 år. 

Hvem kan søke PILOT-E?
Et PILOT-E prosjekt utføres av to eller flere bedrifter og eventuelt en eller flere forskningsinstitusjoner som i samarbeid utvikler en ny løsning. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet. Konsortiet må bestå av minimum to uavhengige næringsaktører.
Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet, men deres innsats vil ikke være utløsende for finansiering fra PILOT-E. Merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge og at prosjektet vil bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge.
En bedrift må stå som søker på vegne av konsortiet. Bedrifter som skal motta støtte må være registrert i det norske foretaksregisteret. Utlysningen er ikke åpen for søknader fra næringslivsorganisasjoner.
I tilfeller der sluttbruker er en offentlig aktør, vil anskaffelsen kunne falle inn under Lov om offentlige anskaffelser. Dette er nærmere diskutert i et eget vedlegg.

Krav og prioriteringer
Et PILOT-E prosjekt skal omhandle teknologi, løsninger eller forretningsmodeller som har et markedsgrunnlag i Norge eller globalt som kan gi de involverte virksomhetene en bærekraftig næringsvirksomhet på sikt.
For å kunne kvalifisere som PILOT-E-prosjekt må:
• søker ha norsk organisasjonsnummer
• prosjektet gjennomføres i Norge og vil bidra til kunnskaps- og næringsutvikling i Norge 
• prosjektet være innenfor tematikken i utlysningen
• søker ha beskrevet en strategi og plan for å ta løsningen til markedet
• søker involvere kunder og brukere i utvikling av løsningen
• finansieringen fra PILOT-E være utløsende for at prosjektet blir satt i gang

PILOT-E vil prioritere prosjekter som:
• har tallfestede, ambisiøse mål for potensialet for reduksjon i energibruk eller klimagassutslipp for løsningen som skal utvikles, sett i forhold til konvensjonelle løsninger
• vil gi bærekraftig verdiskaping for konsortiedeltakerne
• har høy innovasjonsgrad og betydelige teknologiske eller konseptuelle fortrinn sammenliknet med beste tilgjengelige teknologi (BAT)
• omfatter forskningsutfordringer og en konkret plan for arbeid med disse
• har realistiske planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og prosjektgjennomføring, samt konkrete og målbare milepæler
• har avtale med konkret sluttbruker om demonstrasjon/pilotering av løsningen(e)
skal gjennomføres av konsortier med nødvendig og komplementær kompetanse, som gjerne går på tvers av sektorer og/eller involverer leverandørindustri.
Se for øvrig kvalifisering- og rangeringskriteriene som er beskrevet i eget vedlegg.

Oppfølging av PILOT-E-prosjekter
Prosjekter som når opp i konkurransen, vil bli fulgt tett gjennom prosjektforløpet. Oppfølgingen inkluderer:
• ordinær oppfølging som for de aktuelle virkemidlene som benyttes
• oppfølgingsmøter ved milepælene
• observatør fra PILOT-E (Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Enova) med i prosjektets styringsgruppe

Finansiering
Et PILOT-E prosjekt er sikret støtte til utviklingsløpet fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang, gitt at milepælene oppnås. I tillegg vil den første sluttbrukeren kunne kvalifisere for finansiering fra Enova eller Gassnova til å ta løsningen i bruk. Prosjekter som innstilles til videre finansiering, vil måtte påregne å supplere med ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.
Prosjekter som underveis i forløpet ikke når de omforente milepælene, vil ikke få videre finansiering under PILOT-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova ordinære utlysninger.
Søker må på forhånd sannsynliggjøre god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen. Finansering og støttegrad vil tilpasses det enkelte prosjekt og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte virkemidlene som tas i bruk er notifisert. Støttegraden og typen finansiering vil derfor kunne endre seg gjennom utviklingsløpet.