Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027
KI-generert illustrasjon
Industri og anlegg

Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027

Enova lyser ut en konkurranse om investeringsstøtte til produksjon og infrastruktur for hydrogen som drivstoff til maritim transport. Slik ønsker Enova å bidra til å realisere de første fungerende verdikjedene for hydrogen som drivstoff i maritim sektor i Norge.

Søknadsfrist 5. september kl. 15.00.

Det planlegges kun med én utlysning gjennom dette støtteprogrammet.
Offentliggjøring av resultatene fra konkurransen er forventet innen årsskiftet 2024/2025.

Se viktig informasjon nedenfor. Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom vilkår for støtte før du starter søknadsprosessen.

For å kunne søke støtte fra Enova må søker være en næringsaktør registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søkeren må også oppfylle alle krav i programkriteriene for å kunne motta statsstøtte. Søker er den som skal gjennomføre investeringen.

Dersom det er flere selskap som står bak en søknad (et konsortium) skal en av disse stå som ansvarlig for søknaden og kontraktsinngåelsen med Enova. Denne representerer de øvrige virksomhetene bak søknaden. Alle deltakerne i konsortiet må være virksomheter registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Programmet kan gi investeringsstøtte til prosjekter som skal produsere hydrogen fra kraft og tilby dette som drivstoff til maritim sektor i Norge. Godkjente kostnader er kostnader for å etablere hydrogenproduksjonsanlegget og tilhørende infrastruktur for å gjøre hydrogenet tilgjengelig til kunder i maritim sektor.

Prosjektet må etablere ny produksjonskapasitet, enten ved å etablere et nytt produksjonsanlegg, eller gjennom utvidelse av et eksisterende anlegg. Hele produksjonskapasiteten i en prosjektsøknad må være på samme geografiske lokasjon, dvs. at flere mindre produksjonsanlegg ikke kan samles i en felles søknad i konkurransen.

Merk at prosjektet ikke kan motta offentlig støtte for de samme kostnadene som det søkes Enova om støtte til. Støtte til forprosjekt/utredning eller utvikling/pilotering av teknologi vil godtas.

Hydrogenproduksjon fra kraft ved vannelektrolyse iht. kravene for RFNBO hydrogen

Prosjektet må produsere hydrogen fra kraft ved vannelektrolyse, og være iht. kravene for «RFNBO hydrogen» under EUs andre fornybardirektiv (Directive EU 2018/2001 og endringsdirektivet Directive EU 2023/2413) med tilhørende to delegerte rettsakter.

Enova arbeider med en veileder til RFNBO-regelverket, som vil offentliggjøres forhåpentligvis i løpet av mai måned.

For full oversikt over alle krav og kriterier vises det til vilkår for støtte gjennom konkurransen.

Minste kapasitet for produksjonsanlegget

Prosjektet må ha en installert elektrolysekapasitet på minimum 10 MWe. Dette må være ny installasjon av kapasitet, enten som nyetablering eller utvidelse av et eksisterende anlegg. Hele produksjonskapasiteten i en prosjektsøknad må være på samme geografiske lokasjon, dvs. at flere mindre produksjonsanlegg ikke kan samles i en felles søknad i konkurransen.

For full oversikt over alle krav og kriterier vises det til vilkår for støtte gjennom konkurransen.

Hydrogenet skal kunne selges til fartøy i maritim sektor på det åpne markedet

Hydrogenet skal kunne selges til fartøy i maritim sektor på det åpne markedet. Infrastruktur for bunkring (eller annen relevant infrastruktur for å få hydrogen om bord i fartøy, for eksempel hydrogencontainere og infrastruktur for å få disse om bord i fartøy) skal være en del av prosjektet. Unntak fra dette kravet gis om det kan dokumenteres at infrastruktur er tilgjengelig som prosjektet kan benytte seg av.

 
Utover dette stilles det ikke krav til hvor stor andel av hydrogenet som må tilbys maritim sektor. Hydrogenet skal tilgjengeliggjøres maritimt marked som komprimert eller flytende hydrogen, eller som hydrogenert olje (LOHC). Produksjon av ammoniakk eller karbonholdige hydrogenbærere er ikke omfattet av denne støtteordningen

For full oversikt over alle krav og kriterier vises det til vilkår for støtte gjennom konkurransen.

Lokasjon for produksjonsanlegg og infrastruktur

Produksjonsanlegget må lokaliseres innenfor én av de tre konkurranseområdene, definert av prisområdene for kraft i Norge.

Infrastruktur for å gjøre hydrogen tilgjengelig for maritime kunder må ligge i tilknytning til en lokasjon med tilstrekkelig maritim trafikk. Se detaljerte krav i vilkår for støtte.

For full oversikt over alle krav og kriterier vises det til vilkår for støtte gjennom konkurransen.

For å sikre forsvarlig spredning av prosjektene som tildeles støtte, vil konkurransen deles opp i tre geografisk avgrensede konkurranseområder oppdelt etter prisområdene for kraft i Norge 

  • Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5),  
  • Midt-Norge (NO3) 
  • Nord-Norge (NO4) 

Prosjektene vil konkurrere internt med hverandre innad i disse områdene. I tillegg vil det være et krav om at ingen støttede prosjekter kan ligge nærmere hverandre enn 150 km i luftlinje, regnet fra lokasjonen til produksjonsanlegget. I et slikt tilfelle vil kun det best rangerte prosjektet innstilles for støtte, uavhengig av om prosjektene ligger i samme konkurranseområde eller ikke. 

Så sant det er tilstrekkelig antall kvalifiserte søknader, vil det støttes minst ett prosjekt innenfor hvert konkurranseområde. 

I vilkårene for støtte er følgende gitt: 

Prosjekter som har mottatt støtte gjennom Enovas støtteprogram «Hydrogen til maritim transport» i 2022, som skal å produsere og selge hydrogen til maritim sektor og som er vedtatt gjennomført gjennom endelig investeringsbeslutning for prosjektet, vil også hensyntas med 150 km ekskluderingssone i luftlinje i konkurransen.1 Det vil si at prosjekter som ligger nærmere enn 150 km i luftlinje fra slike prosjekter ikke vil kunne motta støtte gjennom konkurransen. 

Følgende prosjekt vil hensyntas 150 km ekskluderingssone: 

Prosjekteier 

Lokalisering 

Koordinater 

Agder Hydrogen Hub AS 

Fiskå, Kristiansand 

58,127 N, 7,977 Ø 

 

Prosjekter som ligger innen 150 km i luftlinje fra de gitte koordinatene for dette prosjektet vil derfor ikke kunne søke om støtte gjennom konkurransen. 

Det vil ikke kunne komme andre prosjekter inn på denne lista. 

Støtten fra Enova kan utgjøre maksimalt 80 % av det godkjente kostnadsgrunnlaget, og totalt ikke overskride de maksimale støttebeløpene per prosjekt i hver av konkurranseområdene: 

  • Sør-Norge: 500 millioner kroner 
  • Midt-Norge og Nord-Norge: 320 millioner kroner (oppad begrenset til 30 millioner euro basert valutakurs Enovas vedtakstidspunkt). 

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier.  

De prosjektene som rangeres høyest på rangeringskriteriene innen hvert konkurranseområde vil bli tildelt støtte, etter at avstandskravet på 150 km mellom støttede prosjekter er hensyntatt. 

Søknadene rangeres ut ifra i hvor stor grad de oppfyller disse kriteriene: 

  1. Kostnadseffektivitet (70 %), i form av støttekroner per installert kapasitet hydrogenproduksjon (NOK/MW)  

  2. Forretningsplan (30%) 

Enova vil fatte vedtak basert på søknad og tilleggsinformasjon, normalt innen tre måneder etter søknadsfrist. 

Søknadsfristen for konkurransen er torsdag 5. september klokken 15.00. 

Prosjektene som vinner i konkurransen og blir tilbudt støtte fra Enova vil måtte overholde følgende frister: 

  1. Frist for å signere kontrakt med Enova 3 måneder etter offentliggjøring av tilsagn 

  2. Frist for å fatte endelig investeringsbeslutning 12 måneder etter offentliggjøring av tilsagn 

  3. Frist for å sette anlegget i drift 3,5 år etter offentliggjøring av tilsagn 

Merk at støttemottaker ved signering av tilsagn om støtte påtar seg forpliktelsen til å betale en konvensjonalbot til Enova om ikke fristen for endelig investeringsbeslutning etter 12 måneder overholdes. 

Dersom et prosjekt som har signert tilsagn om støtte under dette programmet ikke gjennomføres i henhold til kriteriene som gitt i kapittel 5.1 i vilkår for støtte, vil tilskuddsmottaker ilegges en konvensjonalbot. Dette gjøres for å sikre at aktørene som tilbys støtte faktisk investerer i og gjennomfører prosjektene som bydd inn i konkurransen. 

Vilkårene for bot knyttes til at endelig investeringsbeslutning fattes innen 12 måneder etter offentliggjøring av tilsagn, og at tilstrekkelig fremdrift for prosjektet er rapportert til Enova innen 24 måneder etter offentliggjøring av tilsagn. 

Botens størrelse er på 5 % av maksimalt innvilget tilskudd fra Enova, som vil si maksimalt 25 millioner kroner i konkurranseområde Sør-Norge, og maksimalt 16 millioner kroner i konkurranseområdene Midt-Norge og Nord-Norge. 

På søknadstidspunktet må søker legge ved en intensjonsavtale fra sin bankforbindelse som sannsynliggjør at prosjektet vil få den nødvendige kredittrammen for påkravsgaranti som kreves før signering av tilsagn fra Enova. En mal for en slik intensjonsavtale er gitt i konkurransedokumentene nederst på denne siden. 

De prosjektene som vinner frem i konkurransen og tilbys støtte vil i tillegg måtte fremlegge følgende dokumentasjon iht. til gitte maler før signering av tilsagn: 

Competitive bidding

Vi tilbyr investeringsstøtte gjennom konkurranse i tråd med rammene for såkalt «competitive bidding», hvor de innsendte søknadene konkurrerer mot hverandre. Denne konkurranseordningen er definert i det europeiske gruppeunntaket for statsstøtte (GBER). 

Ved konkurransebaserte utlysninger er det ikke tillatt med direkte dialog mellom søker og Enova. Svar på eventuelle henvendelser må derfor skje i form av offentlig tilgjengelig informasjon, og vi samler disse fortløpende i siden for utfyllende informasjon og ofte stilte spørsmål