Klimavennlige byggematerialer

På oppdrag fra Enova har Asplan Viak sett på potensialet for å redusere utslipp fra byggenæringen gjennom mer bruk av klimavennlige materialer. Rapporten konkluderer med at en kan redusere klimagassutslippene opp mot 60 prosent om en kombinerer rehabilitering med klimavennlige materialer i stedet for å bygge nytt.

-Det er en kjensgjerning at bygging og rehabilitering fører til betydelige direkte og indirekte klimagassutslipp. Denne rapporten gir oss noen gode svar både på i hvilken grad utslipp kan reduseres gjennom valg av klimavennlige materialer, og hvilke barrierer som står i veien for at slike materialer blir tatt i bruk. Den er derfor et viktig kunnskapsgrunnlag både for Enova og andre som ønsker å bidra til en mer klimavennlig byggenæring, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Asplan Viak har lagt til grunn norsk standard for klimagassberegninger av bygg (NS 3720) og anbefaler alle andre som skal gjøre slike beregninger om å følge kravene i standarden slik at det er mulig å sammenligne tall på tvers av ulike utredninger, da hvilke tall man ender opp med er veldig avhengig av hvilken metodikk som benyttes.

Livsløpsanalyse

I utredningen har Asplan Viak sett på et utvalg av ulike bygningstyper og de materialene som i all hovedsak benyttes i disse byggene. For å beregne utslippspotensialet har de sett på hva som skjer om en erstatter konvensjonelle materialer med de mest klimavennlige alternativene på det norske markedet. I beregningene er både produksjonsmetode, transport og behov for utskifting av materialer i løpet av byggets levetid lagt til grunn. Analysen viser at det er store utslippsreduksjoner å hente på å ta i bruk mer klimavennlige materialer. I et nytt kontorbygg kan man eksempelvis redusere utslippene fra materialene med 40 prosent. Om en i stedet for å bygge nytt rehabiliterer med bruk av klimavennlige materialer øker potensialet til 60 prosent. Småhus bygges i utgangspunktet med relativt klimavennlige materialer i dag, så der er ikke potensialet like stort for utslippskutt når en skal bygge ny bolig, men om en også her velger å rehabilitere med klimavennlige materialer i stedet for å bygge nytt så er reduksjonspotensialet på hele 46 prosent.

-Rapporten bekrefter også at det er viktig å se på hele livsløpet når en vurderer hvor klimavennlige materialene er. For eksempel så ser vi at av hvor langt materialene må transporteres påvirker klimagassutslippene av enkelte materialer, sier Anna Barnwell.

Barrierer

Når det gjelder barrierer for å ta klimavennlige materialer i bruk oppsummerer rapporten med at det er mye som har endret seg de siste årene. 

“Ofte er det like mye inngrodde oppfatninger, manglende kunnskap og negative holdninger enn reelle kostnader som hindrer mer utstrakt bruk. Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid i alle ledd i verdikjeden, og pilotprosjekter som kan være gode eksempler på både prosess og resultat kan bidra til å bygge tillit rundt metoder for å vurdere klimavennlig materialbruk og gjør klimavennlige bygg attraktivt for alle aktørene i verdikjeden.”

Last ned rapporten