Energiledelse er introdusert og etablert i norsk industri

Industrien er en storforbruker av energi og en vesentlig kilde til klimagassutslipp. I takt med endret sammen-setning i  industrien og produktivitetsforbedringen for øvrig har norsk industri blitt vesentlig mer energi- og klima-effektiv over noen tiår. Energiintensiteten i norsk fastlands-industri er redusert med 34 prosent i perioden 1990–201813 – innen bergverk og olje utvinning har den imidlertid økt med 33 prosent – mens utslippsintensiteten er redusert innenfor alle  kategorier, i mange tilfeller mer enn halvert. 

Studier Enova har fått gjennom ført viser at av et samlet utslipp fra industrien på om lag 27 megatonn CO2-ekvivalenter kan om lag ti prosent kuttes med bruk av tilgjengelig og lønnsom teknologi, mens 40 prosent vil kreve utvikling av ny teknologi. Resten av  ut slippene kan kuttes med løsninger som er modne og  tilgjengelige i dag, men som kanskje ikke fremstår som lønnsomme for den enkelte bedrift.

Erfaring viser at en kan redusere energibruken med i størrelses ordenen ti prosent ved innføring av energiledelse, med andre ord gjennom systematisk oppfølging og at det tas hensyn til energibruken i løpende drift og ved lett vedlikehold. Hvis en i tillegg tar hensyn til energi ved ny- og reinvesteringer kan potensialet øke betydelig. 

Energiledelse vil ha den samme effekten på klimagassutslippene som på energibruken der fossile energi benyttes. En slik systematisk tilnærming kan også bidra til å redusere utslippene fra andre kilder, men da avhengig av typen utslipp og industriprosess. Et eksempel på det siste kan for eksempel være driftsavhengige klimagass-utslipp fra aluminiumsverk.

Enova har siden 2012 bidratt til etablering av energi ledelse i over 700 norske bedrifter og oppbygging av aktører som kan levere nødvendige systemer og tjenester. Det er også en forsiktig utvikling i antall norske virksomheter med ISO-sertifisering innen energiledelse, men her ligger Norge fortsatt et godt stykke bak land som Sverige og Danmark.

I utgangspunktet er energiledelse et lønnsomt tiltak, men det kreves en viss oppmerksomhet og kompetanse og kapasitet for å få resultater. Avviklingen av Enovas støtte til introduksjon av energiledelse ved årsskiftet 2018/2019 viste at energiledelse har blitt et kjent tiltak og noe mange ønsker å gjennomføre. Energiledelse er gjennomført i både store og små bedrifter, med et totalt resultat på 3,7 TWh, der de største resultatene kommer fra prosjekter innen olje- og gassektoren. 

Energiledelse er et lønnsomt tiltak