Bugården Ishall

Bugården ishall er resultatet av ca. 30 års planer om en ishall i Bugårdsparken. Helt siden isflaten ble anlagt har det vært et sterkt ønske fra idretten å få et overbygg for å sikre mer stabil iskvalitet og sesongvarighet. Dagens ishall er blitt en god treningshall med ca 200 publikumsplasser i tillegg til sosiale rom som kan disponeres til andre arrangement i tilknytting til de ulike idrettene. Ishallen er konstruert for helsårsis, men varighet av is-sesong vil bli avklart. Treningsarenaer av dette formatet har vanligvis blitt bygd med liten til ingen ventilasjon og isolasjon. I norsk kystklima vil det være avfuktingsbehov, og tradisjonelt sett har løsningen vært å benytte avfuktingsteknologi basert på rotor-prinsippet. Avfuktingskapasiteten er god, men med svært høye driftskostnader. For en treningshall med helårsdrift er det nødvendig med helt andre tekniske og bygningsmessige løsninger for å ha realistisk driftsbudsjett og en framtidsrettet klimaprofil. Eksisterende isflate og kuldetekniske anlegg beholdes, men de valgte løsningene gir en ishall som er meget energieffektiv.

Prosjekteier

Sandefjord Kommune

Teknologileverandører

 • NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
 • Guard Automation
 • Thermosonsult
 • Green Advisers
 • Menerga AS

Teknologisk innovasjon

 • Avfukterteknologi med varmegjenvinner og varmepumpe
 • Varmegjenvinning fra eksisterende kuldeanlegg
 • Helautomatiserte tekniske systemer med vekt på effekt- og energioptimalisering
 • Ikke behov for fjernvarme pga lavt energibehov.
 • Felles driftssentral for Bugården Svømmehall og Bugården Ishall

Kompetanseutvikling

 • Dette konseptet vurderes på sikt å kunne gi idrettsanlegg og kommuner til å realisere attraktive anlegg med driftskostnader å leve med
 • Prosjektet vurderes å få lokal oppmerksomhet samt nasjonalt fortrinnsvis innen bygningsrelaterte og byggetekniske miljøer samt idrettsmiljøer
 • Prosjektet vil gi bedre driftsovervåkning av tekniske systemer i ishall, noe som avlaster driftspersonell

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av den samlede teknologiske løsningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Spredningspotensialet vurderes som høyt innenfor ishaller, og middels innenfor andre idrettshaller
 • I dag finnes det 47 innendørs isflater i Norge, men interessen for ishaller er stor for hele landet og det er forventet et behov for flere haller i tiden som kommer
 • Bygnignskonseptet brukt i SIAT vil være gjenstand for forskning og videreutvikling, blant annet ved å tilknytte studentoppgaver til Bugården ishall