Eikeli videregående skole – Plusshus med innovativ energilagring

Eikeli videregående skole er Akershus fylkeskommunes første prosjekt med mål om å redusere klimagassutslipp fra nye byggeprosjekter med 50%. Arbeidet med skolen på Hosle i Bærum ble satt i gang tidlig i 2017. I oktober ble det vedtatt at Eikeli v skole skal være et plusshus og dermed bli en av Norges først plusshus-skoler. FutureBuilt ser på skolen som et forbildeprosjekt på grunn av plusshus målsettingen og implementeringen av fossilfri byggeplass. Plusshus nivå innebærer at bygget tidvis genererer mer energi, spesielt elektrisitet, enn det er behov for. Normalt leveres overskuddsproduksjonen til nettet, og på sikt kan dette bety store effekttopper siden volumet av lokalt produsert elektrisitet forventes å øke. AFK Eiendom FKF ønsker å utrede og implementere en løsning for lokal lagring av elektrisitet på Eikeli v skole som en del av prosjektet. Lokal lagring av elektrisitet vil være av økende betydning for effektutjevning ved høy lokal produksjon. Den vanligste lagringsløsning er Li-ion batterier, og denne har utfordringer knyttet til begrenset ressursgrunnlag, toksisitet og brannhensyn. Litium-ion batterier er foretrukken teknologi for mobile formål, mens for statiske formål, for eksempel bygg, bør alternative løsninger vurderes. Prosjektet har gjennom en innledende kartlegging identifisert et alternativ gjennom saltvannsbatterier. Teknologien er relativt ny og aldri brukt i Norge før. Basert på den innledende kartleggingen er saltvannsbatterier ikke giftige, uproblematiske ved brann og kostnadseffektive i drift. Batteriene har lang levetid. De har relativt lav energitetthet og egner seg derfor ikke til mobile enheter.

Prosjekteier

AFK Eiendom FKF

Teknologileverandører

 • Afk Eiendom FKF v/ Marianne Vedeler Gulliksen
 • Context AS v/ Rolf Hagen
 • Context AS v/ Heather Mason
 • Afk Eiendom FKF v/ Roger Morsund
 • Context AS v/ Olaf Bruun Jørgensen (innleid)
 • Afk Eiendom FKF v/ Runar Bentestuen
 • Afk Eiendom FKF v/ Jan Erik Holmberg

Teknologisk innovasjon

 • Innovasjon: Saltvannsbatterier for lagring av elektrisitet
 • Mål: Effektutjevning (utjevning maks effekt til nett)
 • Mål: Reduserte kostnader (redusert kjøp/salg til nett, spisslast)
 • Innovasjon: Plusshus med energilagring (elektrisitet)

Kompetanseutvikling

 • Eikeli videregående skole, som utdanningssted, har optimale forutsetninger for formidling av prosjektets kunnskap til elever og besøkende.
 • Det skal utarbeides en rapport til FutureBuilt som en del av byggeprosjektet, og kunnskap og resultater fra prosjektet vil videreformidles gjennom FutureBuilt sine vanlige kanaler – nasjonale konferanser, studieturer og befaringer, en nettbasert prosjektdatabase og ulike publikasjoner.
 • Teknologien vil være aktuell for publikasjoner som Teknisk Ukeblad.

Realisert spredning av teknologi

 • Teknologien er nettopp kommet til det Europeiske markedet, og det er kun et fåtall demonstrasjonsprosjekter i Østerrike. Teknologien er aldri tidligere brukt i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Lagring av elektrisitet vil være av økende betydning i Norge etterhvert som andelen lokal produsert elektrisitet øker. Det finnes i dag ingen gode alternativer til Li-ion batterier i bygninger på markedet. Det er et stort behov for å identifisere gode, miljøvennlige alternativer, og prosjektet vil i så måte ha stor overføringsverdi. Forskning og videreutvikling pågår, men gode eksempler på implementerte løsninger vil være av stor betydning videre.