GeoTermos, Fjell2020

Gjennom «Geotermos-prosjektet» ønsker Drammen Eiendom KF (DEKF) å virkeliggjøre sesonglagring av solenergi. Geotermos er et nytt steg i DEKFs miljøsatsing. DEKF har kompetanse som sikrer betydelig gjennomføringsevne, inkludert bruk av sol og energibrønner. GeoTermos vil også være en viktig test-prosjekt og del av RockStore, et forholdsvis stort FoU-prosjekt finansiert delvis av Norges forskningsråd. Aktører som NTNU / SINTEF, CMR, Enova, NVE, Asplan Viak og andre vil kunne bidra med, og også hente ut kunnskap fra GeoTermos-prosjektet. GeoTermos består først og fremst av et varmelager i fjell bestående av i alt 100 brønner, hver med dybde på ca. 50 meter. Tilførsel av energi vil skje direkte fra solfangere (150 m2) og solceller montert på tak (900 m2) og i fasade (100 m2). Solcellene vil levere strøm til en CO2-varmepumpe. Samlet sett er det kapasitet til å lade GeoTermos med 7-800 000 kWh/år, og det forventes å levere tilbake ca. 350 000 kWh/år i form av varme på ulike temperaturnivåer. GeoTermos vil også kunne levere effekt fra 80 kW (grunnlast) til om lag 300 kW i korte perioder (spisslast). Denne systemløsningen innebærer dermed en rekke tilleggs elementer, og økt teknisk kompleksitet sammenlignet med referanseløsningen, dvs. energibrønner/varmepumpe. GeoTermos består av mange komponenter som skal styres som funksjon av temperaturnivåer, effekt, tilgjengelighet og på sikt også markedsforhold som f.eks. økte effekttariffer. En hovedutfordring, med tilhørende risiko, er å utforme lageret, og styre dette både under lading og uttak, slik at varmelekkasjen til omgivelsene blir lavest mulig. DEKF har selv utviklet et fagmiljø som bl.a. på Frydenberg skole allerede har vist evne til å håndtere slike utfordringer. Styringen av systemet er også en viktig del av innovasjonen anlegget representerer. GeoTermos-prinsippet er arealeffektivt, (960 m2 bakkeareal), og vil kunne være aktuell for en lang rekke utbyggingsprosjekter i byer og tettsteder.

Prosjekteier

Drammen Eiendom KF

Teknologileverandører

  • Asplan Viak AS, v/ Randi K Ramstad
  • Thermoconsult v/ Gjermund Vittersø
  • Drammen Eiendom KF v/Geir Andersen

Teknologisk innovasjon

  • Fornybar energiproduksjon (solenergi)
  • Sesonglagring av solenergi
  • Frikjøling kombinert med oppvarming av varmelager
  • Redusert behov for å hente el-effekt fra nettet

Kompetanseutvikling

  • DEKF har tidligere bygd Norges første skole med passivhusstandard (Marienlyst skole), og opparbeidet betydlig kunnskap om energieffektive bygg, energibrønner og solenergi. GeoTermos prosjektet vil basere seg på kunnskapen som allerede er bygd opp, og videreutvikle denne. DEKF vil ta imot studiebesøk og dele kunnskap via innlegg på relevante seminarer og konferanser.

Realisert spredning av teknologi

  • GeoTermos representerer mest sannsynlig en første implementering av et system der solenergi sesonglagres og utnyttes til oppvarming i vinterhalvåret. Det samme gjelder systemets evne til å dekke termisk effektbehov

Videre utvikling og videre spredning

  • GeoTermos-prosjektet representerer nybrottsarbeid, og vil bidra med viktig kunnskap for å prosjektere lignende anlegg senere.