Konseptutredning Teknobyen

Søker er KLP Eiendom Trondheim AS. Prosjektet skal ha særskilt fokus på redusert energibruk, redusert nivå toppeffekt og redusert klimaavtrykk gjennom å se på det mulighetsrom som ligger i samspillet mellom bygg innenfor området Teknobyen i Trondheim. Teknobyen ligger ved hovedferdselsåren Elgeseter gate sydover fra Trondheim sentrum tett på aksen mellom NTNU sitt kjerneområde på Gløshaugen og St. Olavs hospital. Problemstillingen i Teknobyen er å ta eksisterende bygg inn i en ny fremtid hvor krav til energieffektivitet spesielt og ressurseffektivitet generelt presser krav og forventninger ned mot 0-nivå. Ved å se mulighetsrommet i flere bygg under ett, er utfordringen å avdekke handlingsrom gjennom tekniske og organisatoriske grep. Det er en særskilt utfordring i å vurdere i hvilken grad moderne bygg kan kobles sammen med eldre bygg med vernehensyn når deler av bygningsmassen planlegges for videre utvikling. Hovedaktiviteter er: • Datadrift (energitjeneste, nytt tjenestetilbud) • Samdrift (felles strategi drift og utvikling, varmesentral mm.) • Teknostall (påbygg med vernehensyn) • Teknologi ( Ny Teknostall er en sentral driver for hele prosjektet, gir mulighet for utvikling av fellesløsninger og er den mest sannsynlige arena for oppfølgingsaktiviteter med relevans for Enova sine programmer.

Prosjekteier

KLP Eiendom Trondheim AS

Teknologileverandører

  • KLP Eiendom Trondheim AS
  • COWI AS
  • Entro AS
  • Statkraft Varme AS

Teknologisk innovasjon

  • Effektutjevnig gjennom samdrift
  • Energitjeneste og fellestilbud datadrift
  • Videreutvikling samspillsmodeller bygg/fjernvarme

Kompetanseutvikling

  • Energipotensial i samdrift og fellesløsninger flere bygg

Realisert spredning av teknologi

  • Hovedtyngden av teknologikomponenter er isolert kjent, men skal tilpasses under områdets spesielle rammer. Utvikling av energitjenester omtalt i vedlegg er ikke et velutviklet marked for tradisjonelle eiendomsbesittere.

Videre utvikling og videre spredning

  • Løsninger vil ha høyt spredningspotensial. KLP er en stor eiendomsaktør og vellykkede resultater vil ha høy overføringsverdi til andre bygg/eiendommer i KLP sin portefølje.