Orkdal Folkehelse- og Plussenergisenter, Bygningsintegrerte solkraftanlegg, batteribank, DC-grid med smart styring og fleksibel tilrettelegging for nullutslippstarnsport

Søknaden gjelder elektrisk energiforsyning og omfatter bygningsintegrert solkraftanlegg, batteribank, DC-grid med smart styring og fleksibel tilrettelegging for nullutslippstarnsport. Orkdal Kommune med samarbeidspartnere ønsker gjennom prosjektet å utvikle fleksible og energieffektive løsninger for fremtidens lavutslippssamfunn. Årlig energibesparelse som følge av tiltakene er beregnet til ca. 880.910 kWh/år, som tilsvarer en utslippsreduksjon på ca. 88.392 tonn CO2-ekvivalenter/år. Estimert effektreduksjon er ca. 500 kW sommerstid når solkraftproduksjonen er på sitt høyeste, mens peak-shaving ved hjelp av stasjonært batteri vil kunne redusere effektbehovet til bygningsdrift vinterstid med ca. 40 kW. Smart laststyring av elbil-lading vil kunne redusere den samlede ladeeffekten med ca. 200 kW, og gi mer fornøyde kunder ettersom de enkelt kan velge hvor mye energi de ønsker, og få det de har behov for. Prosjektet har høy innovasjonsgrad. Om det lykkes, vil det bane vei for alle prosjekt der lading av batteri og/eller solkraftproduksjon inngår. Teknologien gir mer effektiv energiutnyttelse, stor reduksjon i effektbelastning på kraftnettet, bedre utnyttelse av lokalprodusert solkraft, og på sikt enklere systemer med færre komponenter og lavere investeringskostnader sammenlignet med tradisjonelle AC grid uten denne typen styringsmuligheter.

Prosjekteier

Orkdal kommune

Teknologileverandører

 • Bjørn Jenssen
 • Thomas Flinskau
 • Bjørn Jernstrõm

Teknologisk innovasjon

 • Utvikling av system for innfesting- og/eller sikring av solkraftanlegg på lett-tak
 • Full fleksibilitet for fremtidig utvidelse av energisystemet (DC-DC ladere, Vehicle to grid, etc)
 • 100 % lokal utnyttelse av egenprodusert solkraft, uten å belaste kraftnettet

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet vil fungere som læringsarena for alle involverte, og spres internt i de ulike organisasjonene og deres nettverk.
 • Prosjektet vil bidra til å etablere et stort nettverk på tvers av fag og næringer. Prosjektet vil inspirere og stimulere til samarbeid om å få til tilsvarende fornybare løsninger andre steder, både i privat og offentlig regi.
 • Pilotprosjekt i forskningssenteret ZEN, deltagelse fra SIAT, NTNU, vil bli brukt i undervisning og som case for masterstudenter ved NTNU.

Realisert spredning av teknologi

 • Første prosjekt i verden med stort badeanlegg som kombinerer Smart DC Microgrid med termisk og elektrisk energilager, stort solkraftanlegg, omfattende ladeinfrastruktur med DC-DC ladere og nullenergi-/nullutslipps-målsetning i drift.

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet vil gi nyttige erfaringer om hvordan systemene fungerer, og det vil utvikles produkter som vil kunne utnytte teknologien. Eksempelvis mobilapplikasjoner for styring og brukerinteraksjon, DC-DC ladere med integrert styring, Vehicle to grid løsninger som gjør gjør det mulig å levere likestrøm fra bil rett inn på DC-nettet., osv
 • Utvikling av ny løsning for integrasjon av solkraftanlegg på lett tak med begrenset bæreevne og infestingsmulighet vil kunne tilpasses og anvendes på andre prosjekt.