Bygg og eiendom

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Vi kan gi støtte til deg som ønsker å ta i bruk beste tilgjengelige teknologi ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg.

For å nå lavutslippssamfunnet må vi ta i bruk bedre teknologier innenfor forvaltning og utvikling av den eksisterende bygningsmassen. Enova hjelper byggeiere som ved investeringer i energi- og klimatiltak velger beste tilgjengelig teknologi, ofte forkortet til BAT (Best Available Technology)

I tillegg til tiltak for energieffektivisering og konverteringer til vannbåren varme tilknyttet fornybar energi, vil det etter hvert også bli mulig å få støtte til effektutjevnende og alternative tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

Gjenværende søknadsfrist 2019: 01.11

Søknadsfrister for 1. halvår 2020: 01.02, 01.04, 01.06

Hva får bedriften støtte til?

Statsstøtte kan bare lovlig tildeles når støtten er en forutsetning for å oppnå målet for den aktuelle støtteordningen. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det er avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. Les mer om generelle krav fra Enova her

Prosjekter som er knyttet til investeringstiltak i beste tilgjengelige teknologi (BAT) i eksisterende yrkesbygg eller større boligbygg og som oppfyller minst ett av følgende krav:

a. Bidra til redusert energibruk
b. Konvertering fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren varme tilknyttet varmekilde basert på fornybar energi eller fjernvarme.

Definisjon av BAT, Beste tilgjengelige teknologi finnes her.

PS! Mange tiltak er allerede lønnsomme uten støtte. Slike tiltak støttes ikke økonomisk av Enova, men bør likevel gjennomføres.

Hvem kan få støtte?

Programmet retter seg mot byggeiere og langsiktige leietakere i næringsbygg eller borettslag/sameier. 

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier i søknadsprosessen, men ikke selv stå som søker. 


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Den maksimale støttesatsen under dette programmet er 30 prosent av godkjente kostnader.

Støttenivået blir automatisk beregnet per tiltak i søknads- og rapporteringssenteret, basert på lønnsomhet, maksimale støttesatser og omfang av tiltak. Definisjon "Beste tilgjengelige teknologi"

For støtteprogrammet «Støtte til beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg» defineres beste tilgjengelige teknologi (Best Available Technology - BAT) som følger:

BAT beskriver "mest effektive løsning for å forbedre energiytelsen og redusere utslipp av klimagasser knyttet til energibruk og lokal energiproduksjon i bygg" der:

  • B: "beste" i forhold til teknologi, betyr den mest effektive for å oppnå høyt nivå på energiytelse* i drift og lave klimagassutslipp.
  • A: "tilgjengelig (available)" betyr at teknologien er utviklet i en skala som muliggjør implementering, og den er rimelig tilgjengelig for bestiller (byggherre, montør/entreprenør).
  • T: "teknologi" inkluderer både teknologien i seg selv samt måten installasjonen er utformet (systemutforming).

* Effekt og forsyningssikkerhet blir vurdert som en integrert del av effektiv løsning for å forbedre energiytelsen

For mer informasjon, se dette dokumentet

Tiltaksliste Beste tilgjengelige teknologi

Her finner du liste over energi- og effekttiltak medkrav om BAT-nivå

Tiltakslisten vil være et dynamisk dokument og vil derfor revideres minst en gang årlig. 

Søknadsfrister

Gjenværende søknadsfrister i 2019:

  • 1. november

Søknadsfrister 1. halvår i 2020:

  • 1. februar
  • 1. april
  • 1. juni

Enova tildeler normalt støtte omtrent fire uker etter siste søknadsfristen, basert på en samlet vurdering av mottatte søknader innen fristen. Enova tar forbehold om at enkelte søknader kan kreve lengre behandlingstid.

Søknader som ikke er i henhold til programkriteriene avslås. Søknader som oppfyller kriteriene, men som ikke når opp i konkurransen blir også avslått. Kopi av innsendt søknad blir da gjort tilgjengelig for søker i Enovas søknadssenter

 

Til deg som vil søke støtte til Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess
Meld deg på nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Epost-adresse*

Velg ditt abonnement

Påmelding nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Leveringsformat

HTML
Tekst

*Du bekrefter påmelding på oppgitt epostadresse.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe