Bygg og eiendom

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Vi kan gi støtte til deg som ønsker å ta i bruk beste tilgjengelige teknologi ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg.

Hva kan bedriften få støtte til?

Prosjekter som er knyttet til investeringstiltak i beste tilgjengelige teknologi (BAT) i eksisterende yrkesbygg eller større boligbygg og som oppfyller minst ett av følgende krav:

a. Bidra til redusert energibruk
b. Konvertering fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren varme tilknyttet varmekilde basert på fornybar energi eller fjernvarme.

Definisjon av BAT, Beste tilgjengelige teknologi finnes her.

PS! Mange tiltak er allerede lønnsomme uten støtte. Slike tiltak støttes ikke økonomisk av Enova, men bør likevel gjennomføres.

Statsstøtte kan bare lovlig tildeles når støtten er en forutsetning for å oppnå målet for den aktuelle støtteordningen. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det er avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. Les mer om generelle krav fra Enova her

Hvem kan få støtte?

Byggeiere og langsiktige leietakere i næringsbygg eller borettslag/sameier. 

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier i søknadsprosessen, men ikke selv stå som søker. 


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Den maksimale støttesatsen under dette programmet er 30 prosent av godkjente kostnader.

Støttenivået blir automatisk beregnet per tiltak i søknads- og rapporteringssenteret, basert på lønnsomhet, maksimale støttesatser og omfang av tiltak. 

Tiltaksliste Beste tilgjengelige teknologi

Her finner du liste over predefinerte tiltak med minstekrav om BAT-nivå

Tiltakslisten revideres minst en gang per år.

Definisjon "Beste tilgjengelige teknologi"

For støtteprogrammet «Støtte til beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg» defineres beste tilgjengelige teknologi (Best Available Technology - BAT) som følger:

BAT beskriver "mest effektive løsning for å forbedre energiytelsen og redusere utslipp av klimagasser knyttet til energibruk og lokal energiproduksjon i bygg" der:

  • B: "beste" i forhold til teknologi, betyr den mest effektive for å oppnå høyt nivå på energiytelse* i drift og lave klimagassutslipp.
  • A: "tilgjengelig (available)" betyr at teknologien er utviklet i en skala som muliggjør implementering, og den er rimelig tilgjengelig for bestiller (byggherre, montør/entreprenør).
  • T: "teknologi" inkluderer både teknologien i seg selv samt måten installasjonen er utformet (systemutforming).

* Effekt og forsyningssikkerhet blir vurdert som en integrert del av effektiv løsning for å forbedre energiytelsen

For mer informasjon, se dette dokumentet

Søknadsfrister

Søknadsfrist i 2021:

  • 15. mars kl. 12:00

Enova tildeler normalt støtte omtrent fire uker etter siste søknadsfristen, basert på en samlet vurdering av mottatte søknader innen fristen. Enova tar forbehold om at enkelte søknader kan kreve lengre behandlingstid.

Søknader som ikke er i henhold til programkriteriene avslås. Søknader som oppfyller kriteriene, men som ikke når opp i konkurransen blir også avslått. Kopi av innsendt søknad blir da gjort tilgjengelig for søker i Enovas søknadssenter

 

Til deg som vil søke støtte til Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess