Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Tegning av en grønn by med teksten "innovation fund, Small-scale projects"
EUs innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond - Små prosjekter

Prosjekter med investeringskostnader mindre enn € 7,5 millioner regnes som små prosjekter i EUs innovasjonsfond. Fondet kan dekke inntil 60% av de samlede investeringene.

Ofte stilte spørsmål om EUs innovasjonsfond

EUs innovasjonsfond er tilgjengelig for private og offentlige virksomheter. En kan søke som enkeltaktør eller som konsortium. Prosjekter skal være modne for kommersielle demonstrasjonsprosjekter innen tema som: 

 • Fornybar energiproduksjon 
 • Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende industri 
 • Karbonfangst og -lagring (CCS) eller bruk av fanget karbon i produkter (CCU) 
 • Maritim transport 
 • Luftfart 
 • Energilagring, herunder produksjon av komponenter som er nødvendige for energilagring (slik som materialer for bruk i batterier) 

At prosjekter skal være modne innebærer en teknologisk, finansiell og operasjonell modenhet som muliggjør investeringsbeslutning seinest fire år fra tildeling av midler. Prosjektene skal ha en godt utviklet forretningsmodell, og finansiell og juridisk struktur. Fondet ønsker særskilt velkommen prosjekter som ressurseffektivt produserer flere produkter langs verdikjeden, og som gir flere miljøgevinster utover unngåtte klimagassutslipp.  

Prosjekttilskudd: 2023-24 

 • Evalueringer og resultater klare: Juli/ august 2024 
 • Estimert tildeling av midler etter kontraktsforhandlinger: Januar 2025 

 

Hydrogenauksjon: 2024-25 

Enova oppdaterer informasjonen fortløpende. 

Tildeling av prosjektstøtte i EUs innovasjonsfond skjer på bakgrunn av fem kriterier: 

 • Klimaresultat: Samlede unngåtte utslipp eller utslippsreduksjoner langs verdikjeden forbundet med etablering og 10 års drift 
 • Innovasjon: Innovasjonsgrad for teknologi og forretningsmodell skal være en sterk forbedring fra dagens standardvalg. Her inngår også andre miljøresultater enn klimagassutslipp (energieffektivitet, ressurseffektivitet og sirkulære løsninger) 
 •  Spredningspotensiale: Teknologiens spredningspotensial innen sektoren og innen EU-økonomien, herunder prosjektets bidrag til felles gevinstrealisering og læring. Det er vesentlig å vise hvordan prosjektet svarer til EUs samlede strategiske agenda mot 2050 
 • Kostnadseffektivitet: Marginalkostnaden for reduserte klimagassutslipp målt i CO2-ekvivalenter per euro i støtte fra EUs innovasjonsfond i prosjektets rapporteringsperiode  

Tildeling av midler i auksjonsordningen er beskrevet i betingelsene for hver enkelt auksjon. Se auksjonssidene for betingelser.  

Enova forvalter Norges deltakelse EUs innovasjonsfond. Enova ønsker at norske aktører og prosjekter tar i bruk den fremste europeiske finansieringsordningen for klimateknologi og støtter norske søkere til fondet gjennom ulike tilbud. Se full omtale av søkertilbudet her. 

 • Orienteringskurs og informasjonsdeling: Enova deler oppdatert informasjon om EUs innovasjonsfond og søknadsprosessen gjennom nettsidene og webinarer.  

 • Prosjektetableringsstøtte: Enova kan dekke inntil 50% av kostnadene forbundet med å lage og sende en søknad til EUs innovasjonsfond. Les mer og søk om prosjektetableringsstøtte i utlysningsperioder her. 

 • Førstevurdering av prosjektskisser: Norske interessenter som vurderer å søke EUs innovasjonsfond kan be om en førstevurdering av sin prosjektskisse. Tilbudet er egnet til å avklare om prosjektet kan passe for Innovasjonsfondets og med kvaliteter som gjør at det kan lykkes i den europeiske konkurransen. 
 • Medfinansiering fra Enova: Gjennom teknologiprogrammene kan Enova i enkelte tilfeller medfinansiere prosjekter som søker EUs innovasjonsfond. Statsstøtte fra Enova eller andre virkemiddelaktører, som Gassnova, Innovasjon Norge eller Forskningsrådet, kan hovedsakelig kombineres med midler fra EUs innovasjonsfond. Finansering fra kilder som statsstøtte eller privat kapital kan styrke prosjekters modenhet og kostnadseffektivitet. 

EUs innovasjonsfond tilbyr tilskudd til investeringer og drift for prosjekter som introduserer ny teknologi i markedet. Fondet supplerer det nasjonale virkemiddelapparatet i Enova og andre norske ordninger, blant annet ved å: 

 • Tildele store støttebeløp til enkeltprosjekter med store investeringskostnader. 

 • Støtte både investerings- og driftsfasen i 10 år med inntil 60 prosent av merkostnadene forbundet med de innovative elementene. 

 • Ta utgangspunkt i produkter og verdikjeder i vurderingene av klimabidrag, slik at både direkte og indirekte klimagassutslipp teller. Også andre miljøgevinster teller positivt i vurderingen.  

 • Tilby fleksibel utbetaling tilpasset prosjektets behov, som at inntil 40 prosent av støttebeløpet kan utbetales før investeringsbeslutning er tatt. 

 • Støtte fra fondet kan kombineres med statsstøtte fra nasjonale virkemiddelaktører, slik som Enova, Gassnova eller Innovasjon Norge. 

 • Tilby prosjektutviklingsstøtte fra Den europeiske investeringsbanken for prosjekter som ikke når opp i konkurransen om investeringsmidler. 

 • En god evaluering og finansiering fra EUs innovasjonsfond gir økt synlighet internasjonalt og kan gi økt investorinteresse. 

 • Fondet har en strategisk funksjon i EUs klimastrategi mot 2050, European Green Deal, og vil ha årlige utlysninger mot 2030. Tilknytning til og god kunnskap om fondets virkemåte kan gi verdifull kompetanse innen teknologi- og markedsutviklingen i EU og den europeiske klimaomstillingen i bredt. I EU-kommisjonens forslag til ny klimapolitikk mot 2030 er EUs innovasjonsfond tiltenkt et utvidet mandat med økt midler, et bredere mandat og flere finansielle virkemidler.  

Om du har andre spørsmål om Innovasjonsfondet eller Enovas tilbud til norske søkere, kan du kontakte Enova ved å skrive til kontaktpersonene listet til høyre på nettsiden. 

For detaljerte spørsmål om tildelingskriterier og beregninger inneholder CINEAs nettsider en omfattende spørsmål-og-svar-seksjon (FAQ) som fungerer som et oppslagsverk for teknisk informasjon om Innovasjonsfondet. Alle kan stille spørsmål i nettløsningen og få svar.  

EUs innovasjonsfond er rettet mot prosjekter for markedsintroduksjon av ny teknologi som gir reduserte klimagassutslipp. For støtte til teknologiutvikling med lavere teknologisk og/ eller kommersiell modenhet, kan EUs rammeprogram for forskning, Horisont Europa, være en inngang til EU-finansering. Norges forskningsråds nettsider gir nærmere informasjon for norske deltakere i Horisont Europa. 

Innovasjon Norge har ytterligere informasjon om EUs øvrige innovasjons- og finansieringstjenester som er tilgjengelige for norske aktører.  

ETS Innovation fund benytter eksterne eksperter i evalueringen av søknadene. Innovasjonsfondet søker nå etter eksperter innen følgende felt:  

 • Tekniske eksperter  
 • Finansieringseksperter  
 • Juridiske eksperter  

Alle eksperter må ha minimum 5 års relevant erfaring.   

Å være ekspert i Innovasjonsfondet vil gi god innsikt i teknologistatus på ulike felt, samt gi verdifull innsikt og erfaring innen EUs finansieringsordninger generelt og Innovasjonsfondet spesielt. Ekspertene vil også knytte nettverk internasjonalt og på tvers av fagfelt.   

Mer informasjon om oppgaver, betingelser og godtgjørelse for evaluatorer i Innovasjonsfondet kan du lese om på deres nettsider. 

Interessert? Registrer deg i databasen for eksterne eksperter her.  


Tilskudd fra Innovasjonsfondet utgjør ikke statsstøtte. Medlemslandene (inkl. Norge) kan tildele statsstøtte som medfinansiering til prosjekter, så lenge den totale offentlige finansieringen ikke overskrider 60 prosent-grensen som er angitt i Innovasjonsfondets regler.   

Prosjekter kan også søke støtte under Enovas ordinære støtteordninger, så lenge de møter kvalifikasjonskriteriene i de ulike ordningene. Støtte fra Enova vil i så fall ses i sammenheng med annen offentlig støtte, og avgrenses innenfor statsstøtteregelverkets rammer.  

Les mer om hva vi kan bistå med for deg som ønsker å søke innovasjonsfondet her.