Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
EUs Innovasjonsfond - Små prosjekter
EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond - Små prosjekter

Prosjekter med investeringskostnader mindre enn € 7,5 millioner regnes som små prosjekter i EUs innovasjonsfond. Fondet kan dekke inntil 60% av de samlede investeringene.

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsfondet

Hvilke prosjekter støtter Innovasjonsfondet?

Innovasjonsfondet skal bidra til å realisere svært innovative teknologier og store flaggskip-prosjekter med europeisk verdiskaping som kan føre til betydelige utslippsreduksjoner. Samtidig må prosjektene være tilstrekkelig modne med tanke på planlegging, forretningsmodell og finansiell og juridisk strukturering til at det er realistisk å foreta en investeringsbeslutning senest fire år etter beslutning om tildeling av midler. 

Målet er å finansiere en variert portefølje av prosjekter innen et bredt spekter av innovative teknologier i alle kvalifiserte sektorer (energikrevende næringer, fornybar energi, energilagring, CCS og CCU) og medlemsland. 

Fondet vil også støtte tverrgående prosjekter med innovative lavkarbon-løsninger som fører til reduksjon av utslipp i flere sektorer, for eksempel gjennom industriell symbiose eller innovasjon i forretningsmodeller. 

Fondet vil tildele støtte på basis av fem kriterier: 

  • Unngåtte utslipp av klimagasser 
  • Grad av innovasjon
  • Prosjektets modenhet
  • Potensiale for oppskalering 
  • Kostnadseffektivitet (lavest støtte per unngåtte klimagassutslipp) 

Første utlysning retter seg mot prosjekter i alle energikrevende industrisektorer som omfattes av vedlegg I til EU ETS-direktivet, fornybar energi, energilagring, fangst og lagring av karbon (CCS) og karbonfangst og utnyttelse (CCU). Alle typer prosjekter relatert til fornybar energi, CCS og energilagring er kvalifisert for støtte fra Innovasjonsfondet, uavhengig av om de finner sted innenfor rammen av vedlegg 1. CCU-prosjekter som fanger CO2 i sektorene som omfattes av vedlegg 1, eller som skal bruke CO2 til produkter som erstatter karbonintensive produkter i en av sektorene som er oppført i vedlegg 1 (selv om CO2 er fanget fra utslipp utenfor ETS) kan kvalifisere for støtte fra Innovasjonsfondet. 

Den første utlysningen er åpen for prosjekter med totale investeringskostnader (CAPEX) på over 7.5 MEUR, og er ventet å tildele total støtte på 1 mrd EUR.  

Fondet er også åpent for småskalaprosjekter med totale investeringskostnader under 7.5 MEUR. Slike prosjekter vil kan dra fordel av forenklede søknads- og utvelgelsesprosedyrer. Utlysning for småskalaprosjekter ventes i 2021.  

Se filen «ETS Innovation fund Ofte stilte spørsmål» for mer utfyllende informasjon. 

Hva er Enovas rolle?

Enova har fått hovedansvaret for å forvalte Norges deltakelse i fondet. Dette innebærer blant annet at Enova skal ha en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond og delta i relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av Innovasjonsfondet. 

Hvordan søker jeg støtte?

Søknader skal leveres gjennom Fundings & Tenders opportunities- portalen til EU-kommisjonen

Under denne portalen finner du blant annet en online manual som gir informasjon om hvordan man leverer en søknad i systemet. Det ligger også utfyllende beskrivelse av hvordan skjemaer i søknadsprosessen skal fylles ut. Gå gjerne gjennom dette materiellet i god tid før søknaden skal leveres.

Det er viktig å merke seg at organisasjonen som står som søker må være registrert i systemet med en juridisk representant. Slik registrering kan ta tid og det er en fordel å være ute i god tid med slike forberedelser dersom man ikke er registrert fra tidligere.

Når kan man søke støtte?

Første søknadsrunde ble åpnet 3. juli. Søknadsfristen for første trinn av søknadsprosessen er 29. oktober kl. 17:00. Gitt at implementeringen av fondet som en del av EØS-avtalen går som planlagt vil det være mulig for norske virksomheter å søke støtte allerede i denne runden. 

Hvor mye kan vi søke om?

Fondet kan dekke inntil 60% av merkostnadene forbundet med anvendelse av innovativ energi- og klimateknologi for å oppnå reduserte eller unngåtte klimagassutslipp. Merkostnadene kan både være knyttet til investeringer og drift. Ekstra driftskostnader over en periode på 10 år kan tas med i kostnadsgrunnlaget. 

Beregning av de godkjente merkostnadene gjøres noe ulikt avhengig av prosjektets art og formål. For mer informasjon, se filen «Beregning av relevante kostnader». 

Hvordan utbetales støtte fra Innovasjonsfondet?

Støtte fra Innovasjonsfondet utbetales i transjer (lump sums) i henhold til milepæler som avtales i kontrakten med INEA. Opptil 40% av støtten kan utbetales før det er verifiserte utslippskutt. Det gjenstående støttebeløpet vil utbetales i transjer (normalt årlige) etter at investeringsbeslutning er tatt, og avhenger av at de kontraktsfestede klimagassresultatene eller andre forhåndsavtalte milepæler oppnås.  

Mer informasjon om dokumentasjons- og rapporteringskrav vil beskrives i utlysningsteksten og nedfelles i kontrakten med det enkelte prosjekt. 

Hvordan beregnes unngåtte klimagassutslipp?

Beregning av unngåtte klimagassutslipp gjøres noe ulikt avhengig av prosjektets art og formål. For mer informasjon, se filen «Beregning av unngåtte klimagassutslipp». 

Kommisjonen har også laget en veileder for kalkulering av potensialet for unngåtte klimagassutslipp. Denne finner du her.

Kan man få støtte både fra Enova og innovasjonsfondet på samme prosjekt?

Tilskudd fra Innovasjonsfondet utgjør ikke statsstøtte. Medlemslandene (inkl. Norge) kan tildele statsstøtte som medfinansiering til prosjekter, så lenge den totale offentlige finansieringen ikke overskrider 60%-grensen som er angitt i Innovasjonsfondets regler.  

Prosjekter kan søke støtte også under Enovas ordinære støtteordninger, så lenge de møter kvalifikasjonskriteriene i de ulike ordningene. Støtte fra Enova vil i så fall ses i sammenheng med annen offentlig støtte, og avgrenses innenfor statsstøtteregelverkets rammer. 

Eksperter søkes til å evaluere søknader!

ETS Innovation fund benytter eksterne eksperter i evalueringen av søknadene. Innovasjonsfondet søker nå etter eksperter innen følgende felt: 

  • Tekniske eksperter 
  • Finansieringseksperter 
  • Juridiske eksperter 

Alle eksperter må ha minimum 5 års relevant erfaring.  

Å være ekspert i Innovasjonsfondet vil gi god innsikt i teknologistatus på ulike felt, samt gi verdifull innsikt og erfaring innen EUs finansieringsordninger generelt og Innovasjonsfondet spesielt. Ekspertene vil også knytte nettverk internasjonalt og på tvers av fagfelt.  

Mer informasjon om oppgaver, betingelser og godtgjørelse for evaluatorer i Innovasjonsfondet kan du lese her.

Interessert? Registrer deg i databasen for eksterne eksperter her

Merk av “Innovation Fund” i listen med forhåndsdefinerte nøkkelord, og kryss av boksen for «other programme». Send deretter CV-en din til INEA-Innovationfund-calls@ec.europa.eu