Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Flere personer som kikker og peker på en gjennomsiktig smart-skjerm
EUs Innovasjonsfond

Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond

Enova tilbyr økonomisk støtte til norske aktørers arbeid med søknader til EUs Innovasjonsfond.

Hvordan søker jeg?

Du kan søke i Enovas søknadssenterSøk gjerne så tidlig som mulig, selv om du ikke vet nøyaktig hvor store kostnadene blir i søknadsprosessen. Søk i så fall om et større budsjett enn dere forventer å bruke. Endelig støttebeløp blir beregnet ut ifra 50% av de reelle påløpte kostnadene, innenfor de rammene som programmet gir. Søknader kan sendes inn fram til søknadsfristen for den relevante utlysningen i EUs innovasjonsfond. 

Hvem kan få støtte?

Norske aktører som har en formell rolle som søker («project proposer») i en søknad til EUs Innovasjonsfond kan søke om PES IF. 

Både private og offentlige aktører kan søke. Det er en forutsetning at søkeren er direkte ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, enten alene eller sammen med søknadspartnere i et konsortium. Privatpersoner eller aktører som opptrer som mellomledd kan ikke søke. EU-organer kan ikke være en del av et søkerkonsortium. Søkeren må oppfylle kriteriene for å kunne søke om støtte under den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. Herunder kravene til finansiell gjennomføringsevne. Aktører oppfordres til å sette seg grundig inn i  utlysningsteksten, som finnes på EUs  Fundings & Tender Portal. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Støtten skal benyttes til å lage det nødvendige faglige innholdet i søknaden til EUs innovasjonsfond. Godkjente kostnader vil typisk være egne timer, samt innkjøp av konsulenttjenester til kvalitetssikring av søknad og/eller underlag.

Hvilke krav stilles?

Enova utbetaler PES IF-støtten etterskuddsvis, når prosjektet har mottatt en Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende evalueringsrapport fra EUs innovasjonsfond. Evalueringsrapporten skal sendes til Enova som dokumentasjon på at søknaden ble mottatt og vurdert i den aktuelle utlysningen. 

Støtten fra PES IF utbetales på basis av oppnådde evalueringsresultater, avgrenset oppad til 50 % av rapporterte, påløpte kostnader. De generelle dokumentasjonskravene for prosjektrapportering til Enova finner du her. 

Det utbetales ikke støtte dersom søknad ikke sendes inn, eller dersom innsendt søknad vurderes av EUs innovasjonsfond som ikke kvalifisert for utlysningen. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

For store prosjekter kan Enova tildele inntil 500 000 kroner i PES IF-støtte når prosjektsøknaden har en norsk ansvarlig søker. For små prosjekter kan Enova tildele inntil 300 000 kroner i PES IF-støtte.  Norske aktører som inngår i prosjektsøknader med en utenlandsk ansvarlig søker kan motta 150 000 kroner i støtte. 

For prosjekter med norsk ansvarlig søker skal denne søke om PES-midler på vegne av konsortiet. Støtten gjelder per prosjektsøknad, og kan fordeles fritt mellom søknadspartnerne. Da forutsatt at kriteriene for å motta bagatellmessig støtte er oppfylt for alle partnerne. 

Norske deltakere i prosjekter med utenlandsk ansvarlig søker kan søke om PES IF-midler som prosjektdeltaker.

Når er søknadsfristen?

Søknader kan sendes inn fram til søknadsfristen for den åpne utlysningen i EUs innovasjonsfond.  

Hvordan vurderer Enova søknadene?

Søknader som tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene behandles og prioriteres etter kriteriene i tabell 1 under.   

Tabell 1. Rammer og dokumentasjonskrav for tildeling og utbetaling av midler for PES IF 

  

Små prosjekter 

Store prosjekter 

Søkers rolle  

Søknaden mottar en evalueringsrapport 3, 4   

Søknaden mottar en evalueringsrapport 3, 4   

Ansvarlig søker1  

300 000 kr 

500 000 kr 

Prosjektdeltaker2  

150 000 kr 

150 000 kr 

1 Ansvarlig søker: Enten alene eller som koordinator for et konsortium  

2 Prosjektdeltaker: Gjelder for norske deltakere i prosjekter med utenlandsk ansvarlig søker 

3 Evalueringsrapport: Dokumentasjon i form av Evaluation Summary Report (ESR) eller en tilsvarende evalueringsrapport fra CINEA/ EU-kommisjonen som gir Enova grunnlag for å vurdere at søknaden ble sendt inn til EUs innovasjonsfond i forbindelse med utlysningen som forutsatt, hvem som var ansvarlige søkere, og at den hadde tilstrekkelig faglig kvalitet og innretting til å bli evaluert. Aktuelle søknader vil ha mottatt en poengsum i sin evalueringsrapport. Søknader med utilfredsstillende faglig kvalitet eller innretting vil ikke ha mottatt en poengsum i sin evalueringsrapport, og kan ha få fått status som «avvist» («inadmissible»)  

4 Maksimalt støttebeløp er begrenset oppad til 50% av rapporterte kostnader 

Til deg som søker prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond

Søknadsdokumenter

SØK HER