Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Flere personer som kikker og peker på en gjennomsiktig smart-skjerm
EUs Innovasjonsfond

Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond

Enova tilbyr økonomisk støtte til norske aktørers arbeid med søknader til EUs Innovasjonsfond.

Hvordan søker jeg?

Søknad skjer via Enovas søknadssenter. Søk gjerne så tidlig som mulig. Selv om dere ikke vet nøyaktig hvor mye penger dere kommer til å bruke på søknadsprosessen. Søk i så fall om et større budsjett enn dere forventer å bruke. Endelig støttebeløp blir beregnet ut ifra 50% av de reelle påløpte kostnadene, innenfor de rammene som programmet gir.

Søknader kan sendes inn fram til søknadsfristen for den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. 

Hvem kan få støtte?

Norske aktører som har en formell rolle i en søknad til EUs Innovasjonsfond kan søke om PES IF. 

Både private og offentlige aktører kan søke. Det er en forutsetning at søkeren er direkte ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, enten alene eller sammen med søknadspartnere i et konsortium. Privatpersoner eller aktører som opptrer som mellomledd kan ikke søke. EU-organer kan ikke være en del av et søkerkonsortium. Internasjonale organisasjoner kan også være søkere.

Søkeren må oppfylle kriteriene for å kunne søke om støtte under den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. Herunder kravene til finansiell gjennomføringsevne. Aktører oppfordres til å sette seg grundig inn i den relevante utlysningsteksten, som finnes på EUs Fundings & Tender Portal

Hva kan bedriften få støtte til?

Støtten skal benyttes til aktiviteter som er direkte innrettet mot å utarbeide søknad om et konkret prosjekt til en åpen utlysning i EUs Innovasjonsfond. Godkjente kostnader vil typisk være egne timer, samt innkjøp av konsulenttjenester til kvalitetssikring av søknad og/eller underlag.

Hvilke krav stilles?

Enova utbetaler PES IF-støtten etterskuddsvis, når prosjektet har mottatt en Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende evalueringsrapport fra EUs innovasjonsfond. ESR eller evalueringsrapporten skal sendes til Enova som dokumentasjon på at søknaden ble mottatt og vurdert i den aktuelle utlysningen. Samt av den faglige kvaliteten på søknaden.

Støtten fra PES IF utbetales på basis av oppnådde evalueringsresultater, avgrenset oppad til 50 % av rapporterte, påløpte kostnader. Enova kan be om dokumentasjon over påløpte kostnader i prosjektet.

Det utbetales ikke støtte dersom søknad ikke sendes inn, eller dersom innsendt søknad vurderes av EUs innovasjonsfond som ikke kvalifisert for utlysningen.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

For store prosjekter kan Enova tildele inntil 500 000 kroner i PES IF-støtte når prosjektsøknaden har en norsk ansvarlig søker. For små prosjekter kan Enova tildele inntil 300 000 kroner i PES IF-støtte.  Norske aktører som inngår i prosjektsøknader med en utenlandsk ansvarlig søker kan motta 150 000 kroner i støtte. 

For prosjekter med norsk ansvarlig søker skal denne søke om PES-midler på vegne av konsortiet. Støtten gjelder per prosjektsøknad, og kan fordeles fritt mellom søknadspartnerne. Da forutsatt at kriteriene for å motta bagatellmessig støtte er oppfylt for alle partnerne. 

Norske deltakere i prosjekter med utenlandsk ansvarlig søker kan søke om PES-midler som prosjektdeltaker.

Maksimale rammer for støtte finnes i tabellen under. Støtten er avgrenset oppad til 50 % av påløpte, relevante kostnader. Detaljer for aktuelle utlysninger er beskrevet i programkriteriene for PES IF-ordningen.  

Tabell 1. Tildelingskriterier for PES IF 2021-2022

Søkers rolle

Søknaden mottar en evalueringsrapport 3 

Tilleggsstøtte når søknad er over terskelverdi4

Maksimalt støttebeløp per prosjektsøknad til EUs innovasjonsfond5

Ansvarlig søker1

 200 000 kr

300 000 kr

500 000 kr

Prosjektdeltaker2

100 000 kr

50 000 kr

150 000 kr

1 Ansvarlig søker: Enten alene eller som koordinator for et konsortium

2 Prosjektdeltaker: Gjelder for norske deltaker i prosjekter med utenlandsk ansvarlig søker

3 Evalueringsrapport: Dokumentasjon i form av Evaluation Summary Report (ESR) eller en tilsvarende evalueringsrapport fra CINEA. Rapporten gir Enova grunnlag for å vurdere at søknaden ble sendt inn til EUs innovasjonsfond i forbindelse med aktuell utlysning. Og den hadde en tilstrekkelig faglig kvalitet til å bli vurdert og rangert.

4 Terskelverdi: Prosjektet må oppnå 3 av 5 mulige poeng for hvert av de aktuelle tildelingskriteriene, tilsvarende 15 som samlet totalscore blant kriteriene a) klima, b) innovasjon, c) prosjektmodenhet, d) skalerbarhet, og e) kostnadseffektivitet. 

5 Maksimalt støttebeløp er begrenset oppad til 50% av påløpte, rapporterte kostnader


Når er søknadsfristen?

Søknader kan sendes inn fram til søknadsfristen for den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. 

Hvordan vurderer Enova søknadene?

Søknader som tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene behandles og prioriteres etter kriteriene i tabell 1 under.  

 

Tabell 1. Tildelingskriterier for PES IF 2021-2022 for store prosjekter (eksempel)

Søkers rolle

Søknaden mottar en evalueringsrapport 3 

Tilleggsstøtte når søknad er over terskelverdi4

Maksimalt støttebeløp per prosjektsøknad til EUs innovasjonsfond5

Ansvarlig søker1

 200 000 kr

300 000 kr

500 000 kr

Prosjektdeltaker2

100 000 kr

50 000 kr

150 000 kr

1 Ansvarlig søker: Enten alene eller som koordinator for et konsortium

2 Prosjektdeltaker: Gjelder for norske deltakere i prosjekter med utenlandsk ansvarlig søker

3 Evalueringsrapport: Dokumentasjon i form av Evaluation Summary Report (ESR) eller en tilsvarende evalueringsrapport fra CINEA som gir Enova grunnlag for å vurdere at søknaden ble sendt inn til EUs innovasjonsfond i forbindelse med aktuell utlysning og den hadde en tilstrekkelig faglig kvalitet til å bli vurdert og rangert.

4 Terskelverdi: Prosjektet må oppnå utlysningens terskelverdier for hvert av de aktuelle tildelingskriteriene, omtalt som «minimum pass scores» i utlysningsteksten.

5 Maksimalt støttebeløp er begrenset oppad til 50% av påløpte, rapporterte kostnader


I tillegg vil søkers/søknadspartnernes finansielle gjennomføringsevne vurderes opp mot kravene for å kunne motta EU-finansiering.

Til deg som søker prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond

Søknadsdokumenter

SØK HER