Landtransport

Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil

Vi ønsker å gjøre elbilen til et reelt alternativ for flere. Derfor utlyser vi konkurranser om helhetlig områdeutbygging av hurtigladere i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Akkurat nå har vi en åpen utlysing for utbygging i Nordland og Namdalen.

Søknadsfrist er fredag 11. desember 2020 kl. 12.00. Enovas søknadsbehandling vil normalt være ferdig i løpet av 4–8 uker.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan støtte investeringskostnadene knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur. I gjeldende utlysing kan aktører søke om støtte til helhetlig utbygging av ladesteder i en eller flere av følgende to områder:

  • Pakke 1: Nordland sør og Namdal
  • Pakke 2: Nordland nord

Enova dekker ikke investeringskostnader utover de tekniske minimumskravene til infrastrukturen, og ikke driftskostnader.

Hvem kan få støtte?

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.

Blant søknadene som tilfredsstiller kravene i utlysingen innvilger vi støtte til den aktøren som har søkt om det laveste tilskuddsbeløpet på hver enkelt pakke.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan støtte opptil 100 % av godkjente investeringskostnader innenfor tekniske minimumskrav. Dette omfatter både innkjøp av lader og kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming og kommunikasjons- og betalingsløsninger.

Hvor mange nye ladere blir det – og hvor kommer de?

Enova tilbyr støtte til etablering av ladesteder i utvalgte områder. På hvert ladested skal det minimum være to ladekontakter for DC Combo med minimum 150 kW effekt, to ladekontakter for DC CHAdeMO med minimum 50 kW effekt og to ladekontakter for AC-lading med minimum 22 kW effekt.

Gjeldende utlysing omfatter i alt tolv slike ladesteder: Seks langs «Kystriksvegen», ett ved Umbukta, ett ved Skogvatnet, ett i Steigen vest, ett ved Lofastkrysset, ett på strekningen Risøyhamn–Andenes og ett på strekningen Gimsøystraumen bru–Bjørnfjell.

Hvorfor gir Enova støtte til dette?

Formålet vårt med dette støttetilbudet er å gjøre det attraktivt for flere å ta i bruk elbil, gjennom å sørge for et grunnleggende tilbud av hurtigladere i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Vi skal bidra til å skape et bærekraftig marked for ladeinfrastruktur, slik at utbyggingen av hurtig- og lynladere på sikt kan drives av markedet på egen hånd også i disse områdene.

Frister og tidsplan

Søknadsbehandlingen hos Enova er normalt ferdig i løpet av 4–8 uker.

Ladeinfrastrukturen skal være ferdig utbygd og i drift senest 18 måneder etter vedtak fra Enova.

Til deg som vil søke støtte til hurtiglading

Les gjennom programkriteriene nøye før du begynner på selve søknaden.

Hvis det skal betales et anleggsbidrag til lokalt nettselskap for tilknytning til strømnett må det legges ved en dokumentasjon av dette i form av tilbud/overslag e.l.

Søknadsdokumenter

Søk her