Landtransport

Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil

Vi ønsker å gjøre elbilen til et reelt alternativ for flere. Derfor utlyser vi konkurranser om områdeutbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Akkurat nå er det ingen aktive utlysninger på dette støttetilbudet.

Seneste utlysing omfattet utvalgte områder i Nordland og Namdalen, med vekt på Kystriksveien og Lofoten. Vi mottok én kvalifisert søknad på pakke 2 "Nordland nord". For pakke 1 "Nordland sør og Namdal" mottok vi ingen søknader. Konkurransen er avlyst, og ny konkurranse kommer i løpet av høsten 2020. Les mer informasjon i egen pressemelding.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan støtte investeringskostnadene knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur. I seneste utlysning kunne man søke om støtte til helhetlig utbygging av hurtig- og lynlading i en eller flere av følgende to områder:

  1. Pakke 1: Nordland sør og Namdal
  2. Pakke 2: Nordland nord

Enova dekker ikke investeringskostnader utover de tekniske minimumskravene til infrastrukturen, og ikke driftskostnader.

Hvem kan få støtte?

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.

Blant søknadene som tilfredsstiller kravene i utlysingen innvilger vi støtte til den aktøren som har søkt om det laveste tilskuddsbeløpet på hver enkelt pakke.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan støtte opptil 100 % av godkjente investeringskostnader innenfor tekniske minimumskrav. Dette omfatter både innkjøp av lader og kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming og kommunikasjons- og betalingsløsninger.

Hvor mange nye ladere blir det – og hvor kommer de?

Enova tilbyr støtte til etablering av ladesteder i utvalgte områder. På hvert ladested skal det minimum være to ladekontakter for DC Combo med minimum 150 kW effekt, to ladekontakter for DC CHAdeMO med minimum 50 kW effekt og to ladekontakter for AC-lading med minimum 22 kW effekt.

Den seneste utlysningen gjaldt fem slike ladesteder langs «Kystriksvegen», ett ladested ved Umbukta, og til sammen fem ladesteder på strekningene E10 Å–Bjørnfjell, Rv82 Melbu–Andenes og i Steigen.

Hvorfor gir Enova støtte til dette?

Formålet vårt med dette støttetilbudet er å gjøre det attraktivt for flere å ta i bruk elbil, gjennom å sørge for et grunnleggende tilbud av hurtigladere i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Vi skal bidra til å skape et bærekraftig marked for ladeinfrastruktur, slik at utbyggingen av hurtig- og lynladere på sikt kan drives av markedet på egen hånd også i disse områdene.

Frister og tidsplan

Søknadsbehandlingen hos Enova er normalt ferdig i løpet av 4–8 uker.

Ladeinfrastrukturen skal være ferdig utbygd og i drift senest 18 måneder etter vedtak fra Enova.