Spørsmål og svar

Q: Enova opplyser om at "det skal være mulig å lade samtidig fra minst ett DC og ett AC ladepunkt, og punktene kan plasseres samlet eller i flere ladere på stedet". Betyr dette at om det står en Tesla og lader på AC-punktet i flere timer, så er det bare ett av de fire Chademo/Combo punktene som må kunne brukes samtidig i henhold til kravene?

A: Enova snakker om tilgang til to trippelstandard lademuligheter per 50 km, enten i form av en dobbel stasjon med 2x3 ladepunkt eller to enkle stasjoner. Kravet om samtidighet gjelder for hver trippelstandard løsning. Dersom operatøren velger å etablere en dobbel ladestasjon vil man måtte kunne lade samtidig på to DC og to AC samtidig. Dersom operatøren velger to enkle trippelstandard løsninger må man på hver kunne lade på en DC og en AC samtidig.

Q: Vil det være slik at hver strekning 1-6 i sin helhet gis til én søker?

A: Enova deler opp de nasjonale transportkorridorene i strekninger. I den første utlysningen ligger det 6 strekninger innenfor 3 transportkorridorer. Hver enkelt strekning vil søknadsbehandles individuelt, og hver strekning vil ha én vinner. Søkere må dermed gi tilbud på hele strekningen for å være kvalifisert.

Q: Er det satt opp noen begrensninger på hvor langt unna de aktuelle veiene man kan etablere ladestasjonene?

A: Enova har satt som krav at ladestasjonene skal etablerer maksimalt 1 km i kjørelengde fra de beskrevne veistrekningene.

Q: Hvilke krav stilles til driftsfasen?

A: Ladepunkt som etableres med støtte fra Enova skal være i drift og i samsvar med forutsetningene i utlysningen i minst 3 år etter driftsstart. Ladestasjoner må blant annet etableres og driftes på slik måte at man unngår feil bruk og/eller at feiltilstander kan oppstå med fare for liv, helse og materielle verdier. Tilfredsstillende driftskvalitet er et krav for tildeling av tilskudd, og det må angis maksimal nedetid som tillates for anlegget. Se den fullstendige utlysningen for alle krav til driftsfasen.

Q: Hva er videre planer for utbygging/kommende utlysninger?

A: Enova skal bygge ut en grunnleggende infrastruktur for lading av elbiler langs de nasjonale transportkorridorene. Vi jobber med å sette sammen neste utlysningspakke. I løpet av 2016 vil strekninger nord for Trondheim lyses ut. Fullstendig utlysningsplan vil offentliggjøres innen utgangen av 2015.

Q: Er det offentlig tilgjengelig hvem som søker?

A: Dokumenter i saker som gjelder søknad om finansiering hos Enova er ikke omfattet av offentlighetsloven, jf. forskrift til offentlighetsloven § 1, 3.ledd bokstav e). I henhold til forskrift skal det bare gis innsyn i positive avgjørelser. Det betyr at det bare er tilskuddsbrevet som er omfattet av offentlighetsloven. Det vil av dette framgå hvem som har mottatt støtte, hvilket prosjekt det gjelder, tilskuddets størrelse og eventuelt energiresultat i prosjektet. Enova har ikke anledning til å gi innsyn i annen dokumentasjon i forbindelse med søknaden.
Disse reglene vil gjelde selv om tilskudd gis på bakgrunn av utlyst konkurranse om midlene.

Q: Kan Enova åpne opp for utvidelse av avstandskravet mellom korridor og ladestasjon?

A: Tanken bak kravet om maksimalt 1 kilometer mellom korridor og ladestasjon er at ladestasjonen skal ligge på korridoren, lett tilgjengelig og synlig, og at det ikke skal være nødvendig med store omveier. Å øke avstandskravet vil kunne gi et bedre ladetilbud ved noen få konkrete steder, men vil kunne føre til et mer krevende ladetilbud i korridorene som helhet.
Enova vil ta dette med som et innspill til vurdering i neste utlysning.

Q: Hvordan beregnes avstand mellom ladestasjonene?

A: Det skal alltid være tilgang til to (trippelstandard) ladestasjoner ved maksimalt 50,0 kilometer kjøring langs enhver del av strekningene. For eksempel: Dersom det finnes en ladestasjon ved start (0 km), en enkel ladestasjon (stasjon X) ved 25 km og en enkel ladestasjon (stasjon Y) ved 40 km, trengs det minst en ladestasjon (stasjon Z) ved 75 km.
Dersom stasjon Z er en enkel ladestasjon, vil det være nødvendig med en neste stasjon ved maks 90 km.
Dersom stasjon Z er en dobbel ladestasjon, vil det være nødvendig med en neste stasjon ved maks 125 km.
Hvis ladestasjonene ligger 1 km (i kjøreavstand) fra korridoren, må stasjonene ligge tettere ettersom en-kilometeren vil telle som tilleggsavstand både fra forrige ladepunkt og til neste ladepunkt.

Q: Hvordan regner man start- og sluttpunkt for strekningene med tanke på 50 km intervallet?

A: Intervallkravet ses på som at det langs strekningene skal være 2 trippelstandard ladestasjoner tilgjengelig pr. 50 km flytende veisnitt ( det vil si at uansett hvor man starter på strekningen skal man etter 50 km kjørte kilometer ha passert minst 2 trippelstandard ladestasjoner).
Dersom man starter i Kristiansand, begynner man å telle stasjoner der.
Man kan ikke dele opp veistrekningen i 50 km faste veisnitt fra start til stopp og tenke at det skal være to ladestasjoner tilgjengelige i hvert snitt. Dersom man gjør som i figuren nedenfor (abcd markerer ladepunkt) og legger to ladere tidlig i ett snitt og to ladere sent i neste snitt, vil avstanden mellom b og c være for lang (over 50 km). Kriteriene vil da ikke være oppfylt.

/ab----------/----------cd/-----
/ Snitt 1-50 km / Snitt 2-50 km / etc.

Q: Hva menes med at ladestasjonen skal ligge maksimalt 1 kilometer (kjørelengde) fra korridoren for at den skal kunne telles med som en del av ladestasjonsdekningen?

A: Lading av elbil skal innebære maksimalt 1 km omvei til og fra ladestasjonen. Kravet gjelder ved kjøring i begge retninger.

Q: Skal veiene oppgitt i strekning 4 (Rv 7 Hønefoss - Gol og Rv 52 Gol - Borlaug) behandles som én og samme strekning eller to separate strekninger med tanke på kriteriene i utlysningene?

A: Veiene oppgitt i strekning 4 vil behandles som én strekning. En ladestasjon på Rv 7 vil derfor kunne inkluderes videre ved dekning av Rv 52.

Q: I utlysningen opplyses det om at eksisterende infrastruktur som tilfredsstiller kriteriene, kan regnes inn i dekningskravet- det vises til Enovas hurtigladeoversikt (basert på Nobil). Hurtigladeoversikten er spesifikk på type og antall ladepunkter, men ikke på kapasitet. Påhviler det hver enkelt tilbyder å dokumentere at andre operatørers ladestasjoner har kapasitet som tilfredsstiller kravene i utlysningen, eller kan man legge til grunn at antall ladepunkter i hurtigladeoversikten er tilfredsstillende dokumentasjon på at kravene er oppfylt?

A: Det fremgår ikke entydig av ladekartet hvorvidt oppsatte hurtigladere kan lade AC og DC samtidig, slik utlysningen stiller krav om. Et solid flertall av stasjonene vil imidlertid fungere for samtidig lading, og tilbyder kan derfor i sitt tilbud ta utgangspunkt i at ladestasjoner som for øvrig tilfredsstiller utlysningens krav kan telles med og inngå i dekningskravet. Tilsvarende kan eksisterende stasjoner der det i ladekartet er oppgitt at det finnes 2x22 kW AC-ladere inngå i dekningskravet dersom de for øvrig tilfredsstiller utlysningens krav.

Q: Hvilke kostnader kan inngå i budsjettet?

A: Kun kostnader påløpt etter søknadstidspunkt kan inngå i budsjettet.

Q: Er det satt en frist for å sende inn spørsmål til utlysningen?

A: Fristen for å sende inn spørsmål er satt til torsdag 12.11.2015 kl. 12.00. Enova tar sikte på å publisere svar på nettsiden i løpet av fredag formiddag (13.november).

Q: Hvor ligger skjema for HMS egenerklæring?

A: Mal for skjema finner dere i margen til høyre inne på søknadssenteret.

Q: Stilles det noen krav til strukturen i søknaden?

A: Det stilles ingen spesifikke krav til søknadsstruktur, søker står fritt i forhold til nummerering av vedlegg til søknaden.