Hva er bagatellmessig støtte?

Bagatellmessig støtte er støtte som er unntatt EØS-avtalens generelle forbud mot statsstøtte.

Begrunnelsen for unntaket er at støttebeløp av beskjeden størrelse ikke er egnet til å vri konkurransen eller påvirke samhandelen i strid med EØS-avtalen. Bagatellmessig støtte kan derfor gis uten at den forhånds godkjennes av eller meldes til ESA (Eftas overvåkningsorgan). Forutsetningen er at støtten fyller alle kriteriene fastsatt i EU/ESAs regler for slik støtte. Kriteriene er nærmere beskrevet i Kommisjonens forordning nr. 1407/2013 (Forordningen) som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2.

Kort oppsummert så kan ikke en enkel virksomhet motta mer enn 200 000 EUR i bagatellmessig støtte over en periode på tre regnskapsår. Beløpsgrensen gjelder all støtte samlet og ikke pr. støttegiver. Det vil si at dersom din bedrift har mottatt bagatellmessig støtte fra andre instanser de siste tre regnskapsår så vil maksimal støtte fra Enova begrenses tilsvarende. Du er derfor forpliktet til å opplyse om all annen offentlig støtte ved søknad om støtte fra Enova. 

Du kan lese mer om hva som regnes som bagatellmessig støtte her