Gå til hovedinnhold Sitemap
Fornybar kraft fra vannkraft og landbasert vindkraft er lønnsomt allerede i dag. Utbygging av slike kraftformer vil ikke alene møte behovet for ny fornybar kraft. Havvind byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon, og Norge har utpekt kraft fra havvind som et satsingsområde
-->
Havvind Hywind Tampen. Foto: Equinor
Se hva som er støttet så langt

Virkemiddelapparatet har støttet havvind-prosjekter gjennom flere år. I vår oversikt kan du se hva slags type prosjekter Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova har støttet har støttet fra og med 2018.

SE VÅR STATISTIKK

Søke støtte til et havvindprosjekt?

Se oversikten over tilbudet virkemiddelapparatet har til aktører innen flytende havvind:

Forskningsrådet finansierer forskning som skal styrke innovasjonsevnen til norske leverandører av produkter og tjenester til et internasjonalt marked og som bidrar til kompetanseoverføring fra andre sektorer. Vi finansierer forskning som skal sikre at utbygging av havvind på norsk sokkel skjer miljøvennlig og kostnadseffektivt. Det krever nødvendig kunnskapsunderlag om påvirkning på miljø og samfunn, om prosesser for tildeling og konsesjoner og sameksistens mellom ulike havnæringer og med annen energiinfrastruktur.

Utlysningene fra Forskningsrådet er åpne for søknader både fra forskningsmiljøer og næringsliv. Her kan du lese mer om den målrettede finansieringen til miljøvennlig energi og havvind.  Her kan du se hvilke utlysninger som er aktuelle for tiden.

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, delt og brukt. Oppgaven vår er å sikre at de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene får finansiering. Gjennom dette bidra vi til omstilling og et bærekraftig samfunn.

Innovasjon Norge støtter innovasjonsprosjekter knyttet ulike deler av verdikjeden for havvind.  Våre finansieringsordninger er generiske, og i så måte er flere tilskudds- og låneordninger relevant for aktører som leverer til havvindmarkedet.

Miljøteknologiordningen er en tilskuddordning som retter seg mot utvikling, demonstrasjon og testing av ny teknologi. På denne nettsiden er det beskrevet nærmere hvordan denne ordningen kan være relevant for prosjekter innen fornybar energi og energisystemer.

Innovasjon Norge tilbyr dessuten ulike låneordninger, der grønt vekstlån til investeringer i produksjonsutstyr kan være særlig relevant for aktører som skal levere løsninger til havvindmarkedet.

Fornybar energi og energisystemer (innovasjonnorge.no)

Ut over dette tilbyr Innovasjon Norge kurs, rådgivning og internasjonale flerbedriftstjenester for bedrifter som har aktiviteter innen havvind. 

Videre informasjon:

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Du finner våre kontorer i alle landets fylker og en rekke land i verden.

Enovas bidrag til utvikling av havvind er fokusert på to områder; videreutvikling og modning av konsepter og teknologier gjennom forstudiestøtte, og risikoavlastning i havvindprosjekter som er klare for å realisere pilot- eller fullskala havvindprosjekter under mest mulig reelle driftsbetingelser. 

På denne måten bidrar Enova til økt kunnskap og redusert risiko, og en akselerert utvikling mot konkurransedyktig kraftproduksjon fra flytende havvind. 

Satsingen er åpen for søknader fra næringslivet. Her kan du lese mer om alle støtteordningene som kan være aktuelle for havvindprosjekter: 

https://www.enova.no/bedrift/havvind/

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.