Geotermiske energibrønner PNB

Politiets Fellestjenester søker på vegne av Justis og Beredskapsdepartementet om støtte til boring av mellomdype borehull ned til 1 500 meter. Det skal bores totalt seks borehull. Det blir benyttet sirkulasjonspumper for å hente opp termisk energi fra borehullene. Varmen fra borehull skal benyttes direkte til snøsmelting av helikopterlandingsplass og til forvarming av ventilasjonsvarme for innendørs skytebane. Bruk av borehull ned til denne dybden er i svært liten grad benyttet i Norge tidligere. Erfaringer fra omsøkte prosjekt vil etter planen ta ned kostnadene for de kommende implementeringene av denne teknologiske løsningen. Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) er under bygging på Taraldrud i Ski kommune, Akershus. Justis og beredskapsdepartementet er byggherre for PNB. Ved ferdigstillelse vil senteret bli overført til Politidirektoratet. Hovedmålsettingen for PNB er at senteret skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene. Som del av PNB skal det også etableres helikopterlandingsplass og hangar for helikopter. Alternativ investering vil være å benytte konvensjonell elektrokjel til oppvarming.

Prosjekteier

Justis- og Beredskapsdepartementet

Teknologileverandører

 • Båsum Boring AS
 • Rock Energy AS
 • Erichsen & Horgen
 • ÅF Advansia
 • Politiets fellestjenester

Teknologisk innovasjon

 • Effektreduksjon: geotermiske brønner bidrar til at effektbehovet reduseres med 2 066 kW
 • Kostnadsreduksjon: Prosjekt bidrar til at kostnadene for neste implementasjon synker
 • Virkningsgrad: 1 borehull gir 100-150 kW. Trengs kun pumpe på 3 kW pr. borehull. V.grad. blir 20
 • Fornybar oppvarming: fornybar oppvarming (T er ca. 25 – 30 °C) uten behov for VP

Kompetanseutvikling

 • Planen fra søker sin side er at data fra driftsfasen vil kunne bli delt med aktører som har interesse for dette. Søker har knyttet til seg aktørene med mest erfaring innen brønnboring i Norge. Man antar at disse ønsker å dele sine erfaringer fra dette prosjektet. Søker ser for seg at omsøkte prosjekt blir et forbilde-prosjekt i Norge når det gjelder geotermiske energibrønner. Søker kan være tilgjengelig for å holde presentasjoner om prosjektet på diverse konferanser og andre fora.

Realisert spredning av teknologi

 • 2. implementering av geotermiske brønner ned til 1 500 meter i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Boretekno. nyttes i grunne energibrønner til varmeprod. i kombinasjon med en VP og 2 brønner er tidligere boret til 800m i 2016 med tilsv. teknologi. 2 brønner er nylig boret til 1500m med forbedret hammerboringsteknologi basert på kunnskap fra oljeindustr. I Norden er det et stort pot. for teknologien til bruk i undervarme, med VP til oppvarming av bygg, geot. energi kan benyttes også i områder med begrenset areal. NVE laget en studie i 2011 som oppga pot. for dype brønner til å være 16TWh/år