Orkdal Folkehelse- og Plussenergisenter

Orkdal Kommune har tildelt Skanska og Norconsult med samarbeidspartnere oppdraget å utvikle, prosjektere og bygg Orkdal Folkehelsesenter med badeanlegg. Spesielt badeanlegg krever mye energi i drift. Dette gir stor miljøbelastning, og legger normalt beslag på energi som kunne vært utnyttet til andre formål. For Orkdal Kommune, som skal drive badeanlegget i uoverskuelig fremtid, innebærer dessuten energiforbruket en betydelig økonomisk belastning for driftsbudsjettet.

Prosjekteier

Orkdal kommune

Teknologileverandører

 • torgeir tangvik
 • Bjørn Jenssen
 • Björn Jernström
 • Thomas Flinskau
 • Mads Ulveseth

Teknologisk innovasjon

 • Viser at det er mulig å bygge nullenergi idretts- og badeanlegg
 • • Gir mer enn 65 % reduksjon i effektbelastningen på el sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

Kompetanseutvikling

 • Kunnskap fra prosjektet vil formidles både vitenskapelig gjennom artikler, master- og doktorgrad(er). I tillegg vil kunnskapen spres via Enova, diverse foredrag vedrørende prosjektet, populærvitenskapelige artikler og sosiale media.

Realisert spredning av teknologi

 • Utviklet teknologi, oppnådd innovasjon, kostnadsestimater, kompetanseutvikling, og mulig potensial til miljøvennlig energiproduksjon, effektutjevning, energibesparelse og/eller klimagassreduksjon oppsummeres i en offentlig sluttrapport.

Videre utvikling og videre spredning

 • Foruten spillvarmeanlegget, kan teknologien som utvikles anvendes på de fleste byggeprosjekter, og spesielt badeanlegg.
 • Teknologien som utvikles anvendes på de fleste byggeprosjekter og spesielt badeanlegg