Utlysning 2018 publisert - Søknadsfrist 10.oktober!

PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri

 

PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Det er avsatt 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for finansiering fra Enova. Prosjekter som har overføringsverdi til CO2-fangst fra industriutslipp vil kunne få finansiering fra Gassnova.

Søknadsfrist: 10.10.2018

Hvordan skal du gripe an søknadsprosessen?

 • Les denne utlysningsteksten nøye
 • Gå sammen med partnerne i konsortiet og skriv en prosjektbeskrivelse og sett opp et budsjett for prosjektet. Alle maler finner du i Forskningsrådets søknadsportal, der du også skal sende inn søknaden.
 • Ta gjerne kontakt med oss i denne prosessen. Vi ønsker å ha dialog med potensielle søkere. Du kan kontakte prosjektleder Trond Moengen eller andre i PILOT-E teamet, se kontaktinformasjon på denne siden. På PILOT-Es hjemmeside www.pilot-e.no legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål.
 • Opprett en elektronisk søknad (først tilgjengelig fra 28. august), fyll inn administrative opplysninger i henhold til veiledningen og legg ved de obligatoriske vedleggene: prosjektbeskrivelse, budsjett, partneropplysninger og CVer.
 • Send søknad innen 10. oktober 2018 kl. 13.00. Vi anbefaler å trykke på send-knappen så snart du har fylt inn informasjon i det elektroniske søknadsskjemaet. Du kan revidere og trykke send så mange ganger du ønsker frem til fristen. Vi kan ikke se søknaden før fristen er utløpt.

 

PILOT-E ordningen

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. I denne utlysningen, den tredje i rekken, er også Gassnova med. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked.

Status som PILOT-E-prosjekt innebærer

 • én søknad fra bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang
 • tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, samt eventuelt Gassnova.

Et PILOT-E-prosjekt skal

 • beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forskningsaktiviteter
 • ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning
 • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor
 • ha et forsert utviklingsløp og være gjennomført innen 3 år. Dette kan utvides til 5 år for større industrielle prosjekter.

Hvem kan søke PILOT-E?

Et PILOT-E prosjekt utføres av to eller flere bedrifter og eventuelt en eller flere forskningsinstitusjoner som i samarbeid utvikler en ny løsning. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet. Konsortiet må bestå av minimum to uavhengige næringsaktører.

Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet. Men merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge og at prosjektet vil bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge.

En bedrift må stå som søker på vegne av konsortiet. Bedrifter som skal motta støtte må være registrert i det norske foretaksregisteret. Utlysningen er ikke åpen for søknader fra næringslivsorganisasjoner.

I tilfeller der sluttbruker er en offentlig aktør, vil anskaffelsen kunne falle inn under Lov om offentlige anskaffelser. Dette er nærmere diskutert i et eget vedlegg.

Tematiske føringer og prioriteringer for denne PILOT-E utlysningen

Utlysningen er rettet mot to temaområder:

 • Utslippsfri maritim transport 2.0
 • Fremtidens klimanøytrale industri

Tema 1: Utslippsfri maritim transport 2.0

I Norge står den innenlandske skipsfarten for 9 % av CO2-utslippene. Dette er en stor utfordring – og en samtidig en mulighet som den norske maritime næringen er godt posisjonert for å ta tak i.

I Jeløyaplattformen sier Regjeringen at de vil "stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner, der det ligger til rette for dette".

I Nasjonal transportplan peker Regjerningen blant annet på tiltak for å "legge til rette for at norsk godstransport utvikles slik at den kan bidra i det grønne skiftet" og "bidra til å redusere klimagassutslippene fra godstransport ved å stimulere til å ta i bruk miljøvennlig transportmiddelteknologi, alternative drivstoff og effektivisere transport og logistikk." Det er også presisert at det vil bli lagt stor vekt på å stimulere til et taktskifte for hurtigere innfasing av ny teknologi.

Dette er en klar marsjordre som vil representere et betydelig marked og stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy, også i nye segmenter som hurtigbåter, offshore operasjoner, cruisetrafikk og innen godstransport.

Det betyr at vi må utvikle nullutslippskonsepter som har lengre rekkevidde, høyere fart over lengre strekninger eller mulighet for hyppigere avganger. Innen mange av disse segmentene er fullstendig nullutslipp ennå ikke mulig, og utslippsfri drift i deler av driftsmodus kan være et viktig steg på veien.  Dette er derfor tema for PILOT-E utlysningen 2018: Utslippsfri maritim transport 2.0.

Utlysningen er åpen for innovative teknologier og løsninger innen utslippsfri maritim transport og hybride løsninger. Dette kan være prosjekter som dreier seg om (ikke uttømmende og fullstendig oversikt):

 • nullutslipp maritim transport over lengre strekninger
 • nullutslipp maritim transport med høy fart – over lengre tid
 • hybridløsninger med høy andel nullutslippsdrift eller med nullutslipp i veldefinerte driftsmodus
 • tilhørende infrastruktur for utslippsfri maritim transport

 

Andre momenter:

 • Utlysningen retter seg mot den delen av utslippsfrie løsninger som omhandler energiomsetningen, -lagringen og -forsyningskjeden.
 • I et totalkonsept for nullutslipp spiller mange faktorer inn; fra skrogdesign og valg av materialer, til fremdriftssystem og operasjonsmodus. Derfor forventes det at omsøkte konsepter planlegges og designes for å kunne realisere en operasjonell løsning med minst mulig energiforbruk.

 

PILOT-Es første utlysning var rettet mot utslippsfri maritim transport, og det er nå anslagsvis 50 elektriske ferger på planleggingsstadiet og under bygging. Dette er primært bilferger som skal operere på relativt korte strekninger. Her er den norske maritime klyngen nå godt i gang, og denne type prosjekter vil ikke bli prioritert av PILOT-E i denne runden.

Tema 2: Fremtidens klimanøytrale industri

Landbasert industri forårsaker om lag en fjerdedel av Norges klimagassutslipp. Nasjonale mål for 2050 innebærer at industrien må utvikles i retning av tilnærmet nullutslipp.  Innovasjon og teknologiutvikling står sentralt for å kunne oppfylle våre klimaforpliktelser og sikre industrien fortsatt konkurransekraft. Nye løsninger vil ha avgjørende betydning, og kan også danne grunnlag for ny, fremtidsrettet næringsvirksomhet.

I mange europeiske land vil elektrifisering av industrien, koblet med dekarbonisering av energiforsyningen, kunne gi store utslippskutt i industrisektoren. I Norge har landbasert industri allerede tatt ut mye av potensialet for elektrifisering, og energisektoren er fornybar. En vesentlig andel av sektorens klimagassutslipp er rene CO2-prosessutslipp, som generelt er vanskeligere å redusere enn utslipp av andre typer klimagasser eller CO2-utslipp fra energiproduksjon. Norge står derfor overfor en større utfordring enn mange andre land når det gjelder å ta det neste store steget innen utslippsreduksjon. Løsninger må derfor kanskje finnes utenfor bedriften, sektoren eller de tradisjonelle leverandører av kunnskap og produkter/tjenester. Dette kan innebære bruk av kunnskap fra andre sektorer eller nye løsninger som muliggjøres ved helt ny bruk av generisk teknologi.

Utlysningen er åpen for Innovative løsninger som gir vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i den landbaserte industrielle verdikjeden. Dette kan innebære:

 • Nye eller forbedrede prosesser
 • Digitale løsninger (Industri 4.0)
 • Utnyttelse av avfallsstrømmer eller spillvarme
 • Erstatning av fossile innsatsfaktorer med fornybare
 • Forretningsmodeller

 Andre momenter:

 • Løsningen eller forretningsmodellen må være nyskapende og må ha et betydelig og realistisk potensial for å kunne tas i bruk også utenfor bedriften, enten nasjonalt eller internasjonalt.
 • Forbedringer av spesifikk ytelse som følge av skalafordeler (økt produksjon) kvalifiserer ikke.
 • Utvikling av nye eller mer miljøvennlige produkter er også utenfor utlysningens tema.

Krav og prioriteringer

Et PILOT-E prosjekt skal omhandle teknologi, løsninger eller forretningsmodeller som har et markedsgrunnlag i Norge eller globalt som kan gi de involverte virksomhetene en bærekraftig næringsvirksomhet på sikt.

For å kunne kvalifisere som PILOT-E-prosjekt må:

 • søker ha norsk organisasjonsnummer
 • prosjektet gjennomføres i Norge og vil bidra til kunnskaps- og næringsutvikling i Norge Aktører innen maritim transport må planlegge vesentlig operasjon i norsk økonomisk sone, og/eller faste anløp i norske havner, og/eller være registrert i NOR/NIS.
 • prosjektet være innenfor tematikken i utlysningen
 • søker ha beskrevet en strategi og plan for å ta løsningen til markedet
 • søker involvere kunder og brukere i utvikling av løsningen
 • finansieringen fra PILOT-E være utløsende for at prosjektet blir satt i gang

PILOT-E vil prioritere prosjekter som:

 • har tallfestede, ambisiøse mål for potensialet for reduksjon i energibruk eller klimagassutslipp eller bedre energiutnyttelse i maritim sektor eller industrien, og som bidrar til å møte bedriftenes klimaambisjoner, samt Norges klimagassforpliktelse i 2030 og tilnærmet nullutslipp i 2050
 • vil gi bærekraftig verdiskaping for konsortiedeltakerne
 • har høy innovasjonsgrad og betydelige teknologiske eller konseptuelle fortrinn sammenliknet med beste tilgjengelige teknologi (BAT)
 • omfatter forskningsutfordringer og en plan for arbeid med disse
 • har realistiske planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og prosjektgjennomføring, samt konkrete og målbare milepæler
 • har avtale med konkret sluttbruker om demonstrasjon/pilotering av løsningen(e)
 • skal gjennomføres av konsortier med nødvendig og komplementær kompetanse, som gjerne går på tvers av sektorer og/eller involverer leverandørindustri.

Se for øvrig kvalifisering- og rangeringskriteriene som er beskrevet i eget vedlegg.

Oppfølging av PILOT-E-prosjekter

Prosjekter som når opp i konkurransen, vil bli fulgt tett gjennom prosjektforløpet. Oppfølgingen inkluderer:

 • ordinær oppfølging som for de aktuelle virkemidlene som benyttes
 • oppfølgingsmøter ved milepælene
 • observatør fra PILOT-E (Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova eller Gassnova) med i prosjektets styringsgruppe

Finansiering

Et PILOT-E prosjekt er sikret støtte til utviklingsløpet fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang, gitt at milepælene oppnås. I tillegg vil den første sluttbrukeren kunne kvalifisere for finansiering fra Enova til å ta løsningen i bruk. Prosjekter som innstilles til videre finansiering, vil måtte påregne å supplere med ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.

Prosjekter som underveis i forløpet ikke når de omforente milepælene, vil ikke få videre finansiering under PILOT-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnovas ordinære utlysninger.

Søker må på forhånd sannsynliggjøre god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen. Finansering og støttegrad vil tilpasses det enkelte prosjekt og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte virkemidlene som tas i bruk er notifisert. Støttegraden og typen finansiering vil derfor kunne endre seg gjennom utviklingsløpet.