Skagerak Energilab

Utredning av løsninger for etablering av lokal produksjon og lagring av elektrisk energi.

Prosjektet skal inngå i Skageraks satsning på ny nett-teknologi og smartnett, og skal være en fullskala pilotinstallasjon som skal fungere som prøve- og demonstrasjonsanlegg for testing av ny teknologi knyttet til smartnett. Bak prosjektet står Skagerak Energi, fotballklubben Odd og flere samarbeidspartnere. 

Vi ønsket å kartlegge potensialet og størrelse på både solceller og energilager for å kombinere de viktigste nytteverdiene av å koordinere lokal produksjon, lokalt forbruk og lokal lagring av energi
Stig Simonsen, Skagerak Nett

Prosjektideen er å bygge et stort solcelleanlegg på mer enn 5 000 m2 på taket på fotballstadion til Odds Ballklubb, Skagerak Arena i Skien. Det var i tillegg ønske om å  kartlegge aktuell teknologi, innovasjonselementer og andre funksjoner som kan gi nytteverdi. 

Solcellene med batterianlegg for lagring av strøm skal, i tillegg til å forsyne sitt nærområde med lokalt produsert strøm, være prøveanlegg for hvordan den lokalt produserte strømmen best kan tilknyttes og nyttiggjøres i eksisterende strømnett. Både tekniske løsninger, driftsaspekter og regulatoriske forhold skal testes og vurderes. 

Konseptutredningen ble utført i samarbeid mellom Skagerak Nett og Skagerak Kraft. De benyttet seg av ekstern bistand fra Multiconsult for blant annet sol og effektanalyse, lastflytberegninger, simuleringer og teknologikartleging. EC Group gjennomførte kvalitetssikring av marginaltapsberegninger. 

Hør innlegget fra Enovakonferansen 2018

Stig Simonsen, faggruppekoordinator SmartNett, Skagerak Nett AS og Einar Håndlykken, daglig leder, Odd Ballklubb
Prosjektet har tre hovedmålsettinger:
 1. Demonstrere og verifisere utfordringer og muligheter knyttet til store solcelleanlegg 
 2. Pilottesting og kompetansebygging på energilagring/batteriteknologi 
 3. Bygge erfaring knyttet til utveksling, tjenester, rammevilkår for lokal distribusjon av kraft/effekt
Innovasjonsmål i prosjektet:
 • Optimal utnyttelse av fornybare energikilder
 • Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet gjennom effektutjevning
 • Bedre leveringspålitelighet og leveringssikkerhet ved blant annet redusert belastning på nettet, håndtering av forstyrrelser etc.
 • Færre avbrudd og bedre leveringskvalitet hos kundene
 • Tilrettelegge for etablering av lokal energiproduksjon og energilagring hos strømkunder
 • Økt energiutbytte av lokal produksjon og balanse
 • Redusert energiforbruk i form av egen produksjon og reduserte overføringstap
 • Økt virkningsgrad og utnyttelsesgrad gjennom uttesting og sammenligning av orientering, driftsmoduser etc.
 • Reduserte kostnader i form av redusert nettap

Les hele sluttrapporten