Energimåling

Hensikten med å stille krav om energimåling på varmepumper er å sette kjøperen i stand til å vurdere hvor mye energi som faktisk blir spart ved installasjon av varmepumpen. Dette innebærer et funksjonskrav om at varmepumpeanlegg skal ha installert strøm- og varmemåler.

Nærmere spesifikasjon av dette kravet:

  • Det stilles ikke krav om at målerne må være en integrert del av varmepumpen. Enova anbefaler imidlertid potensielle kjøpere å se etter varmepumper med integrert varmemåler fordi det mest sannsynlig vil være en rimeligere og mer robust løsning. 
  • I tilfeller der varmepumpen leverer til ulike formål, som bygningsoppvarming og tappevann, skal alle energistrømmer inngå i målingen.
  • Det stilles krav om at varmemåler må tilsvare nøyaktighetsklasse 3 i Norsk Standard NS-EN 1434-1.
  • Varmepumper med integrert varmemåling må tilfredsstille en samlet målenøyaktighet på +/- 10 % for alle termiske energistrømmer. Som minimum skal temperaturdifferanse måles med et maksimalt avvik på temperaturfølere på +/- 0,5 K ved nominell temperatur. Kjøleenergi skal også registreres
  • For strømmåler kreves nøyaktighetsklasse A i henhold til Norsk Standard NEK-EN 50470-3.
  • Måledata skal være enkelt tilgjengelig for verifisering av varmepumpens ytelse over dens levetid.
  • Strømmåleren skal som minimum måle elektrisitet til drift av kompressor, produktintegrerte sirkulasjonspumper, regulator og elektrisk spisslast (varmekolbe). For luft/vann varmepumper skal dessuten elektrisk energi til drift av utedel og eventuelt varmekabel måles.
  • Kjøperen må alltid få oppgitt en årsvarmefaktor (COP-verdi) som er sammenliknbar med den som kan beregnes ved hjelp av måledataene.
  • Målerkravet dokumenteres gjennom faktura. Faktura fra varmepumpeleverandør skal inneholde betegnelsen på varmepumpemodell. Der målerne ikke er integrert i varmepumpen må det fremgår av faktura at energimålere er installert.