Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Flere båter med vinmøller i bakgrunnen på sjøen
Illustrasjon: Østensjø Rederi
Hydrogen

Forprosjekt hydrogen til maritim transport

Enova tilbyr investeringsstøtte til forprosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim transport.

Fristen for dette programmet er gått ut

Det ble i forprosjektrunden 2021 tildelt støtte til 15 prosjekter.

Les mer om de 15 forprosjektene som fikk utredningsstøtte av Enova her

Ofte stilte spørsmål

Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering av maritim sektor, landtransport og industrien i Norge. Per 2021 er det desidert flest prospekter for bruk av hydrogen innen maritim sektor, sammenliknet med de to andre bruksområdene. Tilgang til utslippsfritt hydrogen for å muliggjøre disse prosjektene er derfor en vesentlig barriere her. Mengden hydrogen et skip forbruker i løpet av en dag er også av en slik størrelsesorden. Det kreves ikke for mange kunder/fartøy for å kunne forsvare en investering i hydrogenproduksjon av en viss størrelse. For landtransport vil det kreves svært mange lastebiler/kunder for å kunne oppnå den samme størrelsen, og dermed en bedre økonomi i prosjektet for produsenten. Innen landtransport er også tilgang til kjøretøy fremdeles en vesentlig barriere, mens innen maritim transport er norske aktører ledende i å utvikle de første demonstrasjonsprosjektene.

Innen industrien er foreløpig kostnadsbarrierene ved å ta i bruk hydrogen som energibærer enda større enn innen transportsektoren. Volumene som kreves er også i de fleste tilfeller veldig store, og det er gjerne kun en enkelt bedrift som drar nytte av produksjonen. Industrien kan allerede i dag søke støtte under Enovas teknologiprogrammer til pilotering, demonstrasjon eller investeringer i innovative teknologi. Bruk av hydrogen i egne prosesser er en innovativ teknologi som gir klimagassreduksjoner. På grunn av dette er ikke industrisektoren hovedfokus i dette forprosjektprogrammet og den påfølgende konkurransen om støtte til hovedprosjekt.

Selvom prosjektene primært skal rette seg mot salg av hydrogen i maritim sektor, kan det også selges i andre sektorer. Det vil være positivt om prosjektene også kan selge hydrogen til brukere innen andre sektorer, som landtransport eller industrien. For eventuelt å kunne lykkes med dette vil selvsagt geografisk plassering av produksjonsanlegget ha en vesentlig betydning.

Dette støttetilbudet retter seg til aktører som ønsker støtte til å utrede muligheten til å etablere produksjonsanlegg for hydrogen. Produksjonen skal komme fra fornybar kraft, der hoveddelen av produksjonen skal gjøres tilgjengelig som drivstoff til maritim transport. Programmet er åpent for næringsaktører, offentlige aktører eller konsortier der nærings- eller offentlige aktører er sentrale, medfinansierende og aktive deltakere. Søker (prosjektansvarlig) kan være: 
• en etablert bedrift som er registrert i norsk foretaksregister og har økonomisk aktivitet i Norge 
• en norsk offentlig aktør 

Gjennom dette tilbudet støtter vi forprosjekt som skal utrede og dokumentere et beslutningsgrunnlag. Grunnlaget er tilstrekkelig til å fatte en beslutning om investering i et produksjonsanlegg for hydrogen drivstoff i maritim transport. Programkriteriene stiller krav til hvilke arbeidspakker forprosjektet som et minimum må gjennomføre. Sluttrapporten fra forprosjektet vil gi nødvendig dokumentasjon for å søke Enova om støtte til etablering av selve produksjonsanlegget og eventuelt nødvendig infrastruktur etterpå.

Støtten til forprosjekt kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til 

1.000.000 kroner. Godkjente kostnader er dokumenterte kostnader for innkjøp av tjenester, samt dokumenterte egne timekostnader.

Forprosjektene rangeres ut fra hvor godt de møter følgende kriterier. Kriteriene vektes likt.

• Prosjektkvalitet: det vil si hvor godt prosjektet bidrar til å oppnå programmets formål og beskriver de aktiviteter som er gitt under programkriteriene.
• Prosjektmodenhet: det vil si hvor modent prosjektet er ved søknadstidspunktet for forprosjektet.
• Gjennomføringsevne: det vil si hvorvidt søker, eventuelt søkerne, har tilstrekkelig og relevant kompetanse. Men også har finansiell evne til å gjennomføre forprosjektet og et eventuelt hovedprosjekt slik det er beskrevet i søknaden.

Det er avsatt 15.000.000 kroner i budsjett for støtte til forprosjekter. Det betyr at om alle prosjektene søker om maksimal støtte på 1.000.000 kroner kan vi støtte inntil 15 forprosjekter.

I hovedprogrammet for investeringsstøtte til knutepunkter for hydrogenproduksjon, forventes det at 2-4 prosjekter vil kunne støttes innenfor det tilgjengelige budsjettet. Dette betyr at vi forventer hard konkurranse om midlene i hovedprogrammet, og at kun de prosjektene som best oppfyller programmets formål vil kunne få støtte. Se mer informasjon under.

Utlysningen for forprosjektstøtte har søknadsfrist 15. september 2021 klokken 13.00.

I kjølvannet av dette forprosjektprogrammet vil Enova lyse ut en konkurranse for støtte til hydrogenproduksjon ved elektrolyse til maritim sektor. Konkurransen skal hjelpe til å realisere de prosjektene som har størst potensial og demonstrere hydrogen som drivstoff innen maritim transport. Dette vil bidra for å gi økt bruk av hydrogen. Kun de prosjektene som rangeres høyest vil motta støtte fra Enova. Det forventes at 2 til 4 prosjekter vil kunne støttes, og at det dermed blir hard konkurranse om prosjektmidlene.

Konkurransen planlegges lansert i løpet av Q4 2021 og å ha søknadsfrist i løpet av Q2 2022. Det forventes at maksimalt mulig støttebeløp per prosjekt blir 15 MEUR (ca. 150 millioner kroner). Kostnadseffektivitet og markedspotensial er ventet å bli vesentlige konkurransekriterier. Dette betyr at prosjekter vil rangeres høyest med disse kriteriene:

  • har lavt støttebehov per planlagte produserte volum hydrogen/installert kapasitet
  • høyt potensial for å være utløsende for å realisere prosjekter som tar i bruk hydrogen som drivstoff på skip

Markedet vil bli konsultert i utformingen av konkurransen for å sikre en mest mulig hensiktsmessig innretning. 

Det vil ikke stilles krav om at man har gjennomført forprosjekt støttet av Enova for å kunne søke om hovedprosjekt senere. Samtidig oppfordrer vi alle aktuelle søkere til å søke om forprosjekt slik at du kan få støtte til å modne prosjektet ditt frem mot en eventuell hovedprosjektsøknad.

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter