Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Hydrogen til maritim transport
Illustrasjon: Østensjø Rederi
Hydrogen

Hydrogen til maritim transport

Enova tilbyr nå investeringsstøtte til prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim transport.

Hvorfor støtter Enova hydrogen spesielt til maritim transport?

Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering av maritim sektor, landtransport og industrien i Norge. Per 2021 er det desidert flest prospekter for bruk av hydrogen innen maritim sektor, sammenliknet med de to andre bruksområdene. Tilgang til utslippsfritt hydrogen, for å muliggjøre disse prosjektene er r en vesentlig barriere. Mengden hydrogen et skip forbruker i løpet av en dag er av en slik størrelsesorden at det ikke  er behov for mange kunder/fartøy, for å kunne forsvare en investering i hydrogenproduksjon av en viss størrelse. For landtransport er det behov for  mange lastebiler/kunder for å kunne oppnå  samme størrelse, og dermed en akseptabel økonomi i prosjektet for produsenten. Innen landtransport er også tilgang til kjøretøy fremdeles en vesentlig barriere, mens innen maritim transport er norske aktører ledende i å utvikle de første demonstrasjonsprosjektene. 

I industrien er foreløpig kostnadsbarrierene ved å ta i bruk hydrogen som energibærer enda større enn i transportsektoren. Volumene som kreves er også i de fleste tilfeller store, og det er gjerne bare en enkelt bedrift som drar nytte av produksjonen. Industrien kan i dag søke støtte under Enovas teknologiprogrammer til pilotering, demonstrasjon eller investeringer i innovativ teknologi som gir klimagassreduksjoner gjennom bruk av hydrogen i egne prosesser. På grunn av dette er ikke industrisektoren hovedfokus i denne utlysningen. 

Selv om prosjektene primært skal rette seg mot salg av hydrogen til markedet i maritim sektor, vil det være positivt om prosjektene også kan selge hydrogen til brukere innen andre sektorer, som landtransport eller industrien.  

Hvem kan få støtte?

Dette støttetilbudet retter seg til aktører med konkrete og modne planer, for å etablere produksjonsanlegg for hydrogen fra fornybar kraft, der hoveddelen av produksjonen skal gjøres tilgjengelig som drivstoff til maritim transport.  

Programmet er åpent for næringsaktører, offentlige aktører eller konsortier der nærings- eller offentlige aktører er sentrale, medfinansierende og aktive deltakere. Søker (prosjektansvarlig) kan være:  

  • en etablert bedrift som er registrert i norsk foretaksregister og har økonomisk aktivitet i Norge  
  • en norsk offentlig aktør  
Hva kan vi få støtte til?

Gjennom dette tilbudet støtter vi investeringer i produksjonsanlegg for hydrogen fra vannelektrolyse, der hoveddelen av det produserte hydrogenet skal gjøres tilgjengelig som drivstoff innen maritim transport.  

Det kan også søkes støtte til investeringer som er nødvendige, for å kunne tilby hydrogenet til fartøy og eventuelt til andre brukere. Dette kan være  lagertanker, kompressorstasjon, bunkringstårn, hydrogencontainere og liknende.  

Hvor mye kan vi få i støtte?

Støtten kan utgjøre en andel av prosjektets godkjente kostnader.  

Godkjente kostnader er de fulle kostnadene ved investeringen. Maksimal støtteandel av de godkjente kostnadene er: 

  • 45 % for investeringer i hydrogenproduksjon for store bedrifter, 50 % for små og mellomstore bedrifter 
  • 40 % for investeringer som godkjennes som nødvendig infrastruktur 

I tilfeller når konsortier søker om støtte, vil maksimal støttesats som gitt over gjelde for hver enkelt konsortiedeltaker ut ifra selskapets størrelse. 

Støtten kan bli lavere enn den maksimale støtteandelen basert på en vurdering av lønnsomheten til prosjektet. Lønnsomhetsvurderingen baseres på realistiske forutsetninger for driftsinntekter- og -utgifter gjennom prosjektets levetid.  

Støtte per prosjekt er oppad begrenset til 150 000 000 kroner.  

Hva bestemmer hvilke søknader som får støtte?

Kvalifiserte prosjekter vil rangeres i to trinn: Først vurderes prosjektene på kriteriene modenhet og identifisert markedspotensial i maritim sektor. De prosjektene som rangeres høyest vil endelig rangeres etter kostnadseffektivitet, det vil si hvor lite støtte prosjektet har behov for per installert produksjonskapasitet for anlegget.  

Hvor mange prosjekter kan få støtte?

Vi forventer å kunne støtte to til fire prosjekter gjennom denne utlysningen, avhengig støttebehov for hvert prosjekt samt kvalitet og modenheten på prosjektene. 

Søknadsfrist

Fristen for utlysningen er 22. april 2022, klokken 13.00.

Må vi ha gjennomført forprosjekt med støtte fra Enova for å kunne søke?

Det er ikke krav om at man har gjennomført forprosjekt støttet av Enova, for å kunne søke om investeringsstøtte 

Vil det komme flere utlysninger under dette programmet i tiden som kommer?

Nei, det er ikke planlagt med flere utlysninger gjennom dette programmet utover den som beskrevet med frist våren 2022. Etter utlysningen og vurdering av prosjektene vil Enova gjøre en evaluering av utviklingen i markedet gjennom de prosjektene som har fått støtte samt annen utvikling. Vi vil vurdere videre virkemiddelbruk ut fra dette.