Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar knyttet til programmet Bedriftslading for tunge kjøretøy.

Her finner du svar på spørsmål som andre søkere har kommet med. Hvis du ikke finner noe som passer for deg og din situasjon, så finner du kontaktinformasjon vår under selve spørsmålslisten.

Laderne i dette støtteprogrammet skal primært brukes av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret og skal driftes på omsøkt lokasjon i minst 5 år. Se støtteprogrammet for lading til elektriske anleggsmaskiner her.

Dette støtteprogrammet rettes mot etablering av ladere for en eller flere forhåndsidentifiserte virksomheter og deres behov for lading av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret. For de fleste av disse kjøretøyene vil behovet for lading kunne dekkes med et ladetilbud der de uansett står parkert over noe tid, som over natten og på depot ved lasting og lossing. 

Enova har også støtteprogram for offentlig tilgjengelige ladestasjoner: Underveislading for tunge kjøretøy

Med total tilgjengelig ladeeffekt menes maksimal effekt som kan leveres av ladestasjonens omsøkte ladepunkt samtidig i minst en time. Dette er ofte lavere enn summen av ladepunktenes effekt på grunn av effektdeling. 

Støttetilbudet er basert på konkurranse. Det betyr at de best rangerte prosjektene i kr/kW vil innvilges støtte. Det bør derfor søkes om minste beløp som skal til for å gjennomføre prosjektet.  

Det kan kun søkes om ladere på en lokasjon per søknad. Dersom det skal etableres ladere på flere geografisk adskilte lokasjoner, må det legges inn en søknad per lokasjon. 

Grønn omstilling og elektrifisering har betydelige energi- og effektbehov fra kraftnettet. Allerede i dag er det begrenset tilgjengelig nettkapasitet i flere områder. Løsninger for fleksibilitet i energi- og effektbruken fra strømnettet vil derfor kunne spille en avgjørende rolle på veien mot lavutslippssamfunnet. 

Batterier i tilknytning til ladestasjoner vil kunne være en løsning som i tillegg vil kunne gi reduserte kostnader i driftsfasen. OsloBuss sitt ladeanlegg er et eksempel på bruk av batterier og smart styring for å utnytte tilgjengelig nettkapasitet. Søker oppfordres til å vurdere hensiktsmessig dimensjonering av nettkapasitet i dialog med det lokale nettselskapet. Eventuell inkludering av integrerte batterier må vurderes ut fra forvent behov og mulighet for fleksibilitet.  

Mer informasjon om nettilknytning kan fås fra RME og fra ditt lokale nettselskap. 

Søker må sende søknad før investeringsbeslutning er tatt. Dette betyr at det ikke kan være gjort bestilling eller inngått forpliktelser i en kontrakt eller pågående anbudsprosess ved søknadstidspunktet. 

Ja, du kan kontakte nettselskapet og undersøke tilgangen på effekt og om det eventuelt vil kreves anleggsbidrag for ønsket nettilknytning. Dersom det blir aktuelt med anleggsbidrag, vil nettselskapet kunne beregne et estimat på kostnadene for anleggsbidraget. 

Merk at dersom nettselskapet bes gå videre med saken og det bekreftes at utredningskostnadene aksepteres, kan ikke lenger kostnader til anleggsbidrag inngå i søknaden i konkurranse om støtte fra Enova

Støtteprogrammet «Bedriftslading for tunge kjøretøy» gjelder etablering av dedikerte ladepunkter. Dette innebærer at infrastrukturen skal etableres for en eller flere forhåndsidentifiserte virksomheter og deres behov. Samtidig kan laderne tilrettelegges for bruk også av andre enn de forhåndsdefinerte virksomhetene på markedsmessige vilkår i tilfeller hvor dette er hensiktsmessig.

I praksis betyr dette at laderne skal registreres med «Tilgjengelighet: Etter avtale» ved registrering i NOBIL. Dersom tilskuddsmottaker ønsker å markedsføre laderne i sine kart eller oversikter må det tydelig komme frem at bruk av laderne kun skal skje etter avtale.

Enova Svarer