Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

FAQ - Bedriftslading for tunge kjøretøy

Typiske spørsmål om tilbudet Bedriftslading for tunge kjøretøy
Hvorfor støttes ikke ladere til anleggsmaskiner?

Laderne i dette støtteprogrammet skal primært brukes av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret og skal driftes på omsøkt lokasjon i minst 5 år. Enova er kjent med utfordringene knyttet til lading av anleggsmaskiner, men slike ladere kvalifiserer ikke under dette støtteprogrammet. 

Hvorfor støttes ikke offentlig tilgengelige underveisladere?

Dette støtteprogrammet rettes mot etablering av ladere for en eller flere forhåndsidentifiserte virksomheter og deres behov for lading av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret. Enova kjenner til behovet for raskere lading underveis på lengre ruter. Et eventuelt støttetilbud for underveislading for tunge kjøretøy vil tte innrettes på en annen måte enn støttetilbudet Bedriftslading for tunge kjøretøy. 

Hvordan beregnes ladestasjonen effekt?

Med total tilgjengelig ladeeffekt menes maksimal effekt som kan leveres av ladestasjonens omsøkte ladepunkt samtidig i minst en time. Dette er ofte lavere enn summen av ladepunktenes effekt på grunn av effektdeling. 

Hvor mye støtte bør jeg søke om?

Støttetilbudet er basert på konkurranse. Det betyr at de best rangerte prosjektene i kr/kW vil innvilges støtte. Det bør derfor søkes om minste beløp som skal til for å gjennomføre prosjektet.  

Kan jeg søke om støtte for ladestasjoner på ulike lokasjoner?

Det kan kun søkes om ladere på en lokasjon per søknad. Dersom det skal etableres ladere på flere geografisk adskilte lokasjoner, må det legges inn en søknad per lokasjon. 

Hvorfor kan kostnader til integrerte batteri inngå som godkjente prosjektkostnader?

Grønn omstilling og elektrifisering har betydelige energi- og effektbehov fra kraftnettet. Allerede i dag er det begrenset tilgjengelig nettkapasitet i flere områder. Løsninger for fleksibilitet i energi- og effektbruken fra strømnettet vil derfor kunne spille en avgjørende rolle på veien mot lavutslippssamfunnet. 

Batterier i tilknytning til ladestasjoner vil kunne være en løsning som i tillegg vil kunne gi reduserte kostnader i driftsfasen. OsloBuss sitt ladeanlegg er et eksempel på bruk av batterier og smart styring for å utnytte tilgjengelig nettkapasitet. Søker oppfordres til å vurdere hensiktsmessig dimensjonering av nettkapasitet i dialog med det lokale nettselskapet. Eventuell inkludering av integrerte batterier må vurderes ut fra forvent behov og mulighet for fleksibilitet.  

Mer informasjon om nettilknytning kan fås fra RME og fra ditt lokale nettselskap. 

Kan det søkes om støtte til ladere som allerede er etablert?

Søker må sende søknad før investeringsbeslutning er tatt. Dette betyr at det ikke kan være gjort bestilling eller inngått forpliktelser i en kontrakt eller pågående anbudsprosess ved søknadstidspunktet. 

Enova Svarer