Vi vil alltid forflytte oss

Samfunnet er helt avhengig av bussene, hurtigbåtene, ferjene og de andre transportmidlene som frakter oss dit vi skal. Slik vil det også være i lavutslippssamfunnet.

Utslippsfrie alternativer

Utfordringen i dag er at transportsektoren utgjør rundt en tredel av norske klimagassutslipp. Og at passasjertransporten på land og vann står for en ikke ubetydelig del av dette. 

Norge har sagt at vi frem mot 2050 skal kutte utslippene med minst 90 prosent. Da er vi avhengig av at det utvikles og ikke minst tas i bruk utslippsfrie fartøy og kjøretøy.

Vi i Enova vet at det kan være kostbart å ta i bruk nye løsninger. Derfor støtter vi klimariktige investeringer innen kollektivtransport og øvrig passasjertransport.

Teknologiutvikling i persontransport

Støttetilbud for dere som vil utvikle ny klimateknologi for utslippsfrie kjøretøy og fartøy:

Teknologiutvikling - Persontransport