Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Lasteskip med kontainere
Foto: ASKO
Sjøtransport

Utslippsfri maritim transport

I lavutslippssamfunnet må sjøtransport og maritim aktivitet foregå uten, eller med svært lave utslipp. Samtidig skal aktiviteten være økonomisk bærekraftig.

Søknadsfrister
  • 31. mars 2023 klokka 12:00
  • 2. mai 2023 klokka 12:00
  • 20. september 2023 klokka 12:00
  • 31. januar 2024 klokka 12:00

Programmet «utslippsfri maritim transport» har til hensikt å øke og framskynde utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi som muliggjør utslippsfri maritim transport. Prosjektene mottar støtte skal bidra til at vi får en raskere innfasing av nullutslippsteknologi enn vi ellers ville ha fått. 

For å kunne søke støtte fra Enova må søker være en virksomhet som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søkeren må også oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte, se programkriteriene kapittel 10. Søker er den som skal gjennomføre investeringen. Dette kan enten være eier av skipet eller den som disponerer skipet gjennom en langsiktig avtale.

Dersom prosjektet omfatter både fartøy og nødvendig infrastruktur, kan også en tredjepart søke støtte for å etablere infrastrukturen. I så fall skal fartøy og infrastruktur omsøkes i separate søknader (med henvisning til hverandre). Dette gjelder kun i tilfeller der infrastruktur ikke ellers er tilgjengelig.

Dersom det er flere selskap som står bak en søknad (et konsortium) skal det være ett selskap som er ansvarlig for søknaden og kontraktsinngåelsen med Enova og som representerer de øvrige selskapene bak søknaden. Alle deltakerne i konsortiet må være virksomheter registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.  De må også oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte, se programkriteriene kapittel 10.

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er. 

I programtekstens kap. 6.3 finner du hva den maksimale støttesatsen for ulike aktiviteter og bedriftsstørrelser er. 

Støtten er oppad begrenset til 15 millioner Euro.

Fartøy/søsterfartøy som søkes om sammen, blir sett på som ett prosjekt. Eksempel: Søker man om tre fartøy samtidig vil det bli sett på som et prosjekt, totalen på prosjektet kan ikke overstige ESA sin maksimale støtte.

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier. De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme.

Enova vil fatte vedtak basert på søknad og tilleggsinformasjon, normalt innen fire til seks måneder etter at komplett søknad er mottatt.

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess