Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Utslippsfri maritim transport
Foto: ASKO
Sjøtransport

Utslippsfri maritim transport

I lavutslippssamfunnet må sjøtransport og maritim aktivitet foregå uten, eller med svært lave utslipp. Samtidig skal aktiviteten være økonomisk bærekraftig.

Søknadsfrister i 2023
  • 31. mars klokka 12:00
  • 2. mai klokka 12:00
  • 20. september klokka 12:00
Hvorfor støtter Enova utslippsfri maritim transport?

Programmet «utslippsfri maritim transport» har til hensikt å øke og framskynde utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi som muliggjør utslippsfri maritim transport. Prosjektene mottar støtte skal bidra til at vi får en raskere innfasing av nullutslippsteknologi enn vi ellers ville ha fått. 

Hvem kan få støtte?

For å kunne søke støtte fra Enova må søker være et selskap som er registrert i norsk foretaksregister. Søkeren må også oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte, se programkriteriene kapittel 10. Søker er den som skal gjennomføre investeringen. Dette kan enten være eier av skipet eller den som disponerer skipet gjennom en langsiktig avtale.

Dersom prosjektet omfatter både fartøy og nødvendig infrastruktur, kan også en tredjepart søke støtte for å etablere infrastrukturen. I så fall skal fartøy og infrastruktur omsøkes i separate søknader (med henvisning til hverandre). Dette gjelder kun i tilfeller der infrastruktur ikke ellers er tilgjengelig.

Dersom det er flere selskap som står bak en søknad (et konsortium) skal det være ett selskap som er ansvarlig for søknaden og kontraktsinngåelsen med Enova og som representerer de øvrige selskapene bak søknaden. Alle deltakerne i konsortiet må være selskap registrert i norsk foretaksregister.  De må også oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte, se programkriteriene kapittel 10.

Hva kan vi få støtte til?

Programmet kan støtte prosjekter innen følgende kategorier: 

1. Teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere som muliggjør operasjon uten utslipp av CO2  
2. Teknologier for særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy 
3. Innovative løsninger for energiproduksjon i fartøy som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi 
4. Innovative løsninger for energieffektivisering i fartøy som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi 
5. Karbonfangst om bord i fartøy.  
6. Nødvendig infrastruktur for energibærere omtalt under punkt 1) og 2)  sammen med fartøy der dette ikke ellers er tilgjengelig.    

Det kan gis støtte til pilotering av karbonfangstanlegg på fartøy. Det gis ikke støtte til utrulling av fullskala fangstanlegg, eller distribusjon, lagring eller bruk av CO2.  

Det gis ikke støtte til infrastruktur uten at det samtidig søkes støtte til fartøy. Infrastrukturen kan omsøkes av en annen part, og i separat søknad, men da skal søknadene vise til hverandre.  

Det vil legges vekt på at prosjektene er gjennomarbeidede, helhetlige konsepter som gjerne kombinerer flere av kategoriene 1-4. 

Se også Enovas program for forprosjektstøtte, som anbefales før det søkes om investeringsstøtte.   

Det kan søkes støtte til ett fartøy i én søknad.  Om prosjektet er avhengig av at flere fartøy får støtte for å kunne realiseres, så må disse søknadene referere til hverandre.  

Hvor mye kan vi få i støtte?

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er. 

I programtekstens kap. 6.3 finner du hva den maksimale støttesatsen for ulike aktiviteter og bedriftsstørrelser er. 

Fartøy/søsterfartøy som søkes om sammen, blir sett på som ett prosjekt. Eksempel: Søker man om tre fartøy samtidig vil det bli sett på som et prosjekt, totalen på prosjektet kan ikke overstige ESA sin maksimale støtte.

Hva bestemmer hvilke søknader som får støtte?

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier. De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme.

Søknadsfrist

Søknadsfrister i 2023:

  • 31. mars klokka 12:00
  • 2. mai klokka 12:00
  • 20. september klokka 12:00

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess