Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
To hender i profil som holder oppe et hologram av jordkloden dekket av et nettverkskart.

EUs Innovasjonsfond

Innovasjonsfondet er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi, European Green Deal, og er tilgjengelig for norske søkere. Fondet støtter markedsintroduksjon og oppskalering av teknologi i prosjekter som gir store utslippsreduksjoner.

Webinar om EUs Innovasjonsfond 9. desember
Webinar.jpg

Enova inviterer til analyse av årets tildeling i EUs innovasjonsfond torsdag 9. desember kl. 1200.

Sju prosjekter innen CO2-håndtering, hydrogen-, sement-, drivstoff- og solcelleproduksjon mottar i alt €1,1 milliarder fra fondet. 

Vi vil presentere vinnerprosjektene samt fortelle om evalueringen og se nærmere på hva som kjennetegner prosjektene som har gått til topps. Det blir en drøfting om hva tildelingen sier om retningen for fondet og fondets funksjon i EUs klima- og industristrategi, European Green Deal.

MELD DEG PÅ WEBINAR

Ofte stilte spørsmål om EUs Innovasjonsfond

For hvem og hva er EUs innovasjonsfond?

EUs innovasjonsfond er tilgjengelig for både private og offentlige virksomheter. En kan søke som enkeltaktør eller som konsortium. Prosjekter skal være modne for fullskala demonstrasjon og kommersialisering innen følgende tema: 

 • Innovativ, fornybar energiproduksjon
 • Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter
 • Karbonfangst og -lagring (CCS) eller bruk av fanget karbon i produkter (CCU)
 • Energilagring, herunder produksjon av komponenter som er nødvendige for energilagring (slik som materialer for bruk i batterier)

At prosjekter skal være modne innebærer en teknologisk, finansiell og operasjonell modenhet som muliggjør investeringsbeslutning realistisk seinest fire år fra tildeling av midler. Herunder skal prosjektene ha en godt utviklet forretningsmodell og finansiell og juridisk struktur. Fondet ønsker særskilt velkommen prosjekter som ressurseffektivt produserer flere produkter langs verdikjeden, og som gir flere miljøgevinster. 

Prosjekter med en samlet investeringskostnad over € 7,5 millioner regnes som store prosjekter, mens små prosjekter har en lavere samlet investeringskostnad. Det er egne utlysninger for de to prosjektkategoriene. 

Når er neste utlysning og når er tildelinger klare?

Nye utlysninger i EUs innovasjonsfond er ventet å åpne i fjerde kvartal etter følgende tidslinje. Enova oppdaterer informasjonen etter hvert som den endelig bekreftes. 

Storskala (> € 7,5 mill. investering) - forventet tidslinje 

Ny utlysning åpner: 26. oktober 2021

 • Frist for innsending av søknad (og for søknad til Enova om støtte til prosjektetablering): 1. mars 2022
 • Evalueringene sluttført og informasjon om tildelinger: Juli 2022
 • Tildeling av midler etter kontraktsforhandlinger og tildeling av støtte til videre prosjektutvikling: 4. kvartal 2022

Småskala (< € 7,5 mill. investering) - forventet tidslinje

Ny utlysning åpner: 15. mars 2022

 • Frist for innsending av søknad (og for søknad til Enova om støtte til prosjektetablering): August 2022
 • Evalueringene sluttført og informasjon om tildelinger: 1. kvartal 2023
 • Tildeling av midler etter kontraktsforhandlinger og tildeling av støtte til videre prosjektutvikling: Fra 2. kvartal 2023
Hvilke tildelingskriterier gjelder i EUs Innovasjonsfond?

Tildelinger i EUs innovasjonsfond skjer på bakgrunn av fem kriterier:

 • Klimaresultat: Samlede unngåtte utslipp eller utslippsreduksjoner langs verdikjeden forbundet med etablering og 10 års drift
 • Innovasjon: Innovasjonsgrad for teknologi og forretningsmodell skal være en sterk forbedring fra dagens standardvalg. Her inngår også andre miljøresultater enn klimagassutslipp (energieffektivitet, ressurseffektivitet og sirkulære løsninger)
 • Skalerbarhet: Teknologiens spredningspotensial innen sektoren og innen EU-økonomien i bredt, herunder prosjektets bidrag til felles gevinstrealisering og læring. Det er vesentlig å vise hvordan prosjektet svarer til EUs samlede strategiske agenda mot 2050
 • Kostnadseffektivitet: Marginalkostnaden for reduserte klimagassutslipp målt i CO2-ekvivalenter per euro i støtte fra EUs innovasjonsfond i prosjektets rapporteringsperiode (10 år for store prosjekter og 3 år for små prosjekter)

Prosjekter med en samlet investeringskostnad over € 7,5 millioner regnes som store prosjekter, mens små prosjekter har en lavere samlet investeringskostnad. Det er egne utlysninger for de to prosjektkategoriene. 

Hvilken støtte tilbyr Enova norske søkere til EUs innovasjonsfond?

Enova forvalter Norges deltakelse EUs innovasjonsfond. Enova ønsker at norske aktører og prosjekter tar i bruk den fremste europeiske finansieringsordningen for klimateknologi. Enova støtter norske søkere til fondet gjennom ulike tilbud:

 • Orienteringskurs og informasjonsdeling: Enova deler oppdatert informasjon om EUs innovasjonsfond og søknadsprosessen gjennom nettsidene og webinarer. Se Enovas webinarer fra 2020-utlysningene i opptak her. Nye webinarer vil bli holdt i forbindelse med lanseringen av nye utlysninger.
 • Prosjektetableringsstøtte: Enova kan dekke inntil 50% av kostnadene forbundet med å lage og sende en søknad til EUs innovasjonsfond. Les mer og søk om prosjektetableringsstøtte i utlysningsperioder her.
 • Førstevurdering av prosjektskisser: Norske interessenter som vurderer å søke EUs innovasjonsfond kan be om en førstevurdering av sin prosjektskisse. Tilbudet er egnet til å avklare om prosjektet kan passe for Innovasjonsfondets og med kvaliteter som gjør at det kan lykkes i den europeiske konkurransen. Tilbakemeldingen fra Enova inneholder overordnede forslag til hvordan prosjektet kan videreutvikles. Tjenesten åpner i forbindelse med den kommende utlysningen for store prosjekter i oktober 2021.
 • Kompetansekurs for norske søkere: For norske aktører som ønsker å ferdigstille en prosjektsøknad for en bestemt utlysning tilbyr Enova kompetansekurs for EUs innovasjonsfond. Formålet er å styrke evalueringsresultatene for norske prosjekter i EUs innovasjonsfond. Tjenesten er begrenset og forbeholdt aktører som jobber med konkrete søknader. Tilbudet åpner i forbindelse med den kommende utlysningen for store prosjekter i oktober 2021.
 • Strategisk rådgivning om EU-dimensjonen for enkeltprosjekter: For særlig aktuelle prosjekter tilbyr Enova strategisk rådgivning om hvordan gode teknologiprosjekter kan styrke mulighetene i EUs innovasjonsfond ved å fremme sin relevans som EU-prosjekter. Tilbudet åpner i forbindelse med den kommende utlysningen for store prosjekter i oktober 2021.
 • Medfinansiering fra Enova: Gjennom teknologiprogrammene kan Enova i enkelte tilfeller medfinansiere prosjekter som søker EUs Innovasjonsfond. Statsstøtte fra Enova eller andre virkemiddelaktører, som Gassnova, Innovasjon Norge eller Forskningsrådet, kan hovedsakelig kombineres med midler fra EUs Innovasjonsfond så lenge den samlede offentlige støtteandelen ikke overstiger 60% av de samlede kostnadene. Finansering fra kilder som statsstøtte eller privat kapital kan styrke prosjekters modenhet og kostnadseffektivitet, ettersom annen finansiering medfører at prosjekter kan oppnå samme klimaresultat ved å søke EUs innovasjonsfond om et lavere støttebeløp.
Hva er fordeler med finansiering fra EUs innovasjonsfond?

EUs innovasjonsfond tilbyr tilskudd til investeringer og drift for prosjekter som introduserer ny teknologi i markedet. Fondet supplerer det nasjonale virkemiddelapparatet i Enova og andre norske ordninger, blant annet ved å:

 • Tildele store støttebeløp til enkeltprosjekter med store investeringskostnader
 • Støtte både investerings- og driftsfasen i 10 år for store prosjekter med inntil 60% av merkostnadene forbundet med de innovative elementene.
 • Ta utgangspunkt i produkter og verdikjeder i vurderingene av klimabidrag, slik at både direkte og indirekte klimagassutslipp teller. Også andre miljøgevinster teller positivt i vurderingen. 
 • Tilby fleksibel utbetaling tilpasset prosjektets behov, som at inntil 40% av støttebeløpet kan utbetales før investeringsbeslutning er tatt.
 • Støtte fra fondet kan kombineres med statsstøtte fra nasjonale virkemiddelaktører, slik som Enova, Gassnova eller Innovasjon Norge.
 • Tilby prosjektutviklingsstøtte fra Den europeiske investeringsbanken for prosjekter som ikke når opp i konkurransen om investeringsmidler
 • En god evaluering og finansiering fra EUs innovasjonsfond gir økt synlighet internasjonalt og kan gi økt investorinteresse.
 • Fondet har en strategisk funksjon i EUs klimastrategi mot 2050, European Green Deal, og vil ha årlige utlysninger mot 2030. Tilknytning til og god kunnskap om fondets virkemåte kan gi verdifull kompetanse innen teknologi- og markedsutviklingen i EU og den europeiske klimaomstillingen i bredt. I EU-kommisjonens forslag til ny klimapolitikk mot 2030 er EUs innovasjonsfond tiltenkt et utvidet mandat med økt midler, et bredere mandat og flere finansielle virkemidler. 
Hvor kan jeg finne mer informasjon om EUs innovasjonsfond, kriteriene og søknadsprosessen?

Om du har andre spørsmål om Innovasjonsfondet eller Enovas tilbud til norske søkere, kan du kontakte Enova ved å skrive til kontaktpersonene listet til høyre på nettsiden eller til  ETS-innovation-fund@enova.no.

For detaljerte spørsmål om tildelingskriterier og beregninger inneholder CINEAs nettsider en omfattende spørsmål-og-svar-seksjon (FAQ) som fungerer som et oppslagsverk for teknisk informasjon om Innovasjonsfondets. Alle kan stille spørsmål i nettløsningen og få svar. 

EUs innovasjonsfond passer ikke for vårt prosjekt. Har EU andre tilbud rettet mot klimateknologi og utslippsreduserende tiltak?

EUs innovasjonsfond er rettet mot prosjekter for markedsintroduksjon av ny teknologi som gir reduserte klimagassutslipp. For støtte til teknologiutvikling med lavere teknologisk og/ eller kommersiell modenhet, kan EUs rammeprogram for forskning, Horisont Europa, være en inngang til EU-finansering. Norges forskningsråds nettsider gir nærmer informasjon for norske deltakere i Horisont Europa.

Innovasjon Norge har ytterligere informasjon om EUs øvrige innovasjons- og finansieringstjenester som er tilgjengelige for norske aktører. 

Eksperter søkes til å evaluere søknader

ETS Innovation fund benytter eksterne eksperter i evalueringen av søknadene. Innovasjonsfondet søker nå etter eksperter innen følgende felt: 

 • Tekniske eksperter 
 • Finansieringseksperter 
 • Juridiske eksperter 

Alle eksperter må ha minimum 5 års relevant erfaring.  

Å være ekspert i Innovasjonsfondet vil gi god innsikt i teknologistatus på ulike felt, samt gi verdifull innsikt og erfaring innen EUs finansieringsordninger generelt og Innovasjonsfondet spesielt. Ekspertene vil også knytte nettverk internasjonalt og på tvers av fagfelt.  

Mer informasjon om oppgaver, betingelser og godtgjørelse for evaluatorer i Innovasjonsfondet kan du lese om på deres nettsider.

Interessert? Registrer deg i databasen for eksterne eksperter her

Merk av “Innovation Fund” i listen med forhåndsdefinerte nøkkelord, og kryss av boksen for «other programme». Send deretter CV-en din til INEA-Innovationfund-calls@ec.europa.eu  

Kan man få støtte både fra Enova og innovasjonsfondet på samme prosjekt?

Tilskudd fra Innovasjonsfondet utgjør ikke statsstøtte. Medlemslandene (inkl. Norge) kan tildele statsstøtte som medfinansiering til prosjekter, så lenge den totale offentlige finansieringen ikke overskrider 60%-grensen som er angitt i Innovasjonsfondets regler.  

Prosjekter kan søke støtte også under Enovas ordinære støtteordninger, så lenge de møter kvalifikasjonskriteriene i de ulike ordningene. Støtte fra Enova vil i så fall ses i sammenheng med annen offentlig støtte, og avgrenses innenfor statsstøtteregelverkets rammer.