Gå til hovedinnhold Sitemap
Carbon Capture Utilisation & Storage (CCUS) inngår som en del av løsningen for en rekke land som ønsker å nå sine klimamål.
-->
HEILO:CCUS Foto: Gassnova
Se hva som er støttet så langt

Virkemiddelapparatet har støttet CCUS-prosjekter gjennom flere år. I vår oversikt kan du se hva slags type prosjekter Gassnova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova har støttet fra 2001 - 2023.

SE VÅR STATISTIKK

Søke støtte til CCUS-prosjekt?

Se oversikten over tilbudet virkemiddelapparatet har til aktører innen CCUS:

CLIMIT-programmet (www.climit.no) er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologier. Programmet er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd (CLIMIT-FoU) og Gassnova (CLIMIT-Demo), der Gassnova leder programsekretariatet.  

Satsingen er åpen for søknader både fra forskningsmiljøer og næringsliv. Her kan du lese mer om hva vi vil prioritere: Se https://gassnova.no/app/upload... (PDF)

Gassnova skal fremme teknologiutvikling, kompetanseoppbygging og kostnadseffektive løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). Støtte til utvikling og demonstrasjon innen CCS gjøres gjennom CLIMIT-programmet.

Gassnova (www.gassnova.no) er det statlige foretaket for karbonfangst- og lagring (CCS). Gassnova skal bidra til at teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 blir brukt og og blir et effektivt klimatiltak.

Forskningsrådets støtte til forskning innen CCS gjøres gjennom CLIMIT-programmet.

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, delt og brukt. Oppgaven vår er å sikre at de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene får finansiering. Gjennom dette bidra vi til omstilling og et bærekraftig samfunn.

Innovasjon Norge kan finansiere CCUS prosjekter blant annet ved følgende finansieringsordninger:

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Du finner våre kontorer i alle landets fylker og en rekke land i verden.

Enova støtter bedriftene som går først i å ta i bruk innovative og bærekraftige løsninger for å redusere CO2-utslipp ved bruk av ny karbonfangstteknologi. Enova ønsker å bidra til realisering av ny karbonfangstteknologi gjennom å støtte teknologiutviklingsprosjekter med formål om å senke kostnadene på sikt.

På denne måten bidrar Enova til økt kunnskap og redusert risiko, og en akselerert utvikling mot konkurransedyktig karbonfangst. Her kan du lese mer om alle støtteordningene som kan være aktuelle for CCUS-prosjekter: 

https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/industri-2050/

https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/utslippsfri-maritim-transport/

https://www.enova.no/bedrift/europeiske-stotteordninger-for-klimateknologi/eus-innovasjonsfond/

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Langskip er regjeringens satsing på CO₂-håndtering og er et fullskala CO₂-håndteringsprosjekt som skal demonstrere fangst av CO₂ fra industrielle kilder, transport og sikker lagring av CO₂. Norge har gjennom flere tiår og med ulike regjeringer støttet opp under teknologiutvikling, test- og pilotprosjekt og fremhevet CO2-fangst og -lagring som et viktig virkemiddel internasjonalt. Industriaktører har gjennom flere år systematisk modnet fram prosjektet. For mer informasjon om Langskip se nettsider:

https://ccsnorway.com/no/

https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/landingssider/ny-side/ccs/id2863902/