Generelle regler for tilskudd

Generelle regler for tilskudd og tilskuddsbrev regulerer rettighetene og forpliktelsene mellom Enova som forvalter av Energifondet og den enkelte tilskuddsmottaker.

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet er utarbeidet i henhold til ”Økonomireglement for Staten” og gjelder for alle innvilgede tilskudd fra Energifondet.

Alle innvilgede søknader skal i tillegg bekreftes med tilskuddsbrev som angir spesifikke forhold knyttet til det enkelte prosjektet.

Last ned gjeldende regler