Elektrifisering av skip – teknologien er introdusert og i videre utvikling og vekst

Norge har en stor maritim næring med aktører i hele verdi-kjeden fra teknologiutvikling og skipsdesign til rederier og aktører som etterspør ulike former for båtfrakt og maritime operasjoner. Det gir et godt utgangspunkt for elektrifisering av norsk sjøfart og utviklingen av en verdikjede som kan understøtte et slikt teknologisk skift.

Per i dag trengs det støtte til både teknologiutvikling og markedsintroduksjon. Utviklingen viser imidlertid at det har skjedd en betydelig modning i deler av markedet og at det utvikles og demonstreres løsninger i stadig nye segmenter. Batterier til bruk i fremdrift gjør nå sitt inntog i bredden av fartøysegmenter. 

Globalt er om lag 185 fartøy med batteri i drift – over halvparten av dem opererer i Norge. Til nå har Enova støttet batteriinstallasjon og andre energieffektiviseringstiltak i om lag 75 fartøy med over 500 millioner kroner, i tillegg til et mindre antall hel-elektriske fartøy. Samtidig har vi gjennom syv konkurranser fra 2015 til 2019 støttet 89 landstrøm-prosjekter i over 60 norske havner med mer enn 600 millioner kroner.

Oljeservice er et marked som har vist interesse for elektrifisering og da hovedsakelig hybridisering hvor batterier kombineres med eksisterende dieselelektriske fremdriftssystemer. Lønnsomheten kan variere betydelig fra skip til skip, og det er et stykke frem til at hybridisering er lønnsomt i seg selv. Likevel er det et tiltak stadig flere finner riktig å gjennomføre, blant annet drevet fram av ønsket om å opprettholde konkurranseevnen og posisjonere seg for fremtidige kontrakter hvor det kan bli stilt krav til utslipp.

Det segmentet som har kommet lengst i elektrifiseringen er ferjer. Enova har bidratt til utbygging av infrastruktur som har gjort det mulig for fylkeskommunene å etterspørre lav- og nullutslippsfergetjenester. Dette har igjen ført til at det i dag bygges og tas i bruk ferjer med høy andel batterielektrisk fremdrift. 

I alt har Enova gitt over 900 millioner kroner i tilsagn til elektrifisering på 39 samband med 52 tilhørende ferjer. Selv om elektrisk ferjedrift ikke fremstår som lønnsomt per i dag,  er det i ferd med å etablere seg som en standard i markedet, og i 2022 vil om lag 80 norske ferjer være batterihybride. 

Interesse fra nye segmenter som fiskeri, havbruk og frakte-fartøy viser at elektrifisering – og da fortrinnsvis hybridisering – vurderes som en egnet teknologi og en foretrukken løsning blant stadig flere. I tillegg har vi fått demonstrert hel-elektriske fartøy i noen segmenter, noe som viser at nullutslipp også er innen rekkevidde. 

Den interessen og aktiviteten Enova ser i markedet gir økt etterspørsel og rom for flere aktører på tilbudssiden. Det bidrar til å få etablert den verdikjeden som trengs for at elektrifisering skal bli en bærekraftig løsning også økonomisk og markedsmessig. 

Norge har en betydelig leverandør- og verftsindustri som både produserer og sammenstiller utstyr som trengs for elektrifisering, og flere batteriprodusenter har etablert seg med egen virksomhet i Norge. Miljøteknologi er allerede en viktig inntektskilde for leverandørmarkedet, og forventes å bli stadig viktigere fremover. Omsetningen av utslippsreduserende teknologier i maritim næring var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner, og både omsetning og investeringer er mangedoblet de siste årene.

Interesse fra nye segment