Høytemperatur varmepumper er utviklet og introdusert i markedet

Den mindre energiintensive delen av fastlandsindustrien har et årlig energiforbruk på i underkant av 14 TWh, tilsvarende om lag 18 prosent av fastlandsindustriens totale energibruk. Bruk av olje og gass til varmeformål er den vesentlige kilden til klimagassutslipp. Næringsmiddelindustrien og andre industrier med behov 
for damp eller hettvann og høye krav til reguleringsevne har tradisjonelt benyttet olje og gass samt noe elkraft til prosess-varme. Bruken av olje og gass til varmeformål har de siste femten årene ligget relativt stabilt rundt fire TWh, og fornybarandelen har bare økt marginalt. Snarere enn å velge andre fornybare alternativer har trenden vært å gå fra olje til gass. I 2003 utgjorde olje vel 80 prosent av den fossile energibruken, og gass om lag 20 prosent. I 2018 utgjorde olje 38 prosent, mens gass har trådt fram som det foretrukne alternativet. Det er i dette landskapet høytemperatur varmepumper har sin plass som en viktig del av løsningen.
Varmepumper har lenge vært uegnet for denne type varme-produksjon på grunn av mangelen på egnede kjølemedium og for lav virkningsgrad ved høye temperaturer og temperatur-løft. Dette er i ferd med å endre seg, da teknologiutvikling over tid har gjort varmepumpesystemer som takler stadig høyere temperaturer og temperaturløft mulig.

Mens olje, gass og elkraft er preget av relativt lave investerings-kostnader og høye driftskostnader, er situasjonen motsatt for varmepumper. Et kommersielt gjennombrudd for høy -temperatur varmepumper forutsetter derfor lavere investerings kostnader og høyere virkningsgrad. Høytemperatur varmepumper har blant annet blitt tatt i bruk i norske meierier og annen næringsmiddelindustri. Enova har over de siste årene støttet flere varmegjenvinningsprosjekter i meierier på ulike temperaturnivå. Vi ser en klar nedgang 
i  kostnadene for disse prosjektene. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette med økende kommersiell tilgang til teknologier. 

Enova ser dette som en viktig løsning på veien mot lavutslippssamfunnet, men enn så lenge er det krevende å få lønnsomhet i prosjektene og oppnå et stort nok volum til at teknologien står på egne ben i konkurranse med kjente løsninger. Nå er imidlertid løsningen demonstrert og flere konkurrerende leverandører og løsninger vil bidra til å bringe prisene nedover.