Markedsdrevet utbygging av hurtigladere for elbil

Overgang til elektrisk fremdrift vil bidra til å få ned utslippene i store deler av transportsektoren. Dette representerer et stort teknologisk skift som betyr at det må utvikles nye verdikjeder for både nødvendige produkter og tjenester. Kritiske komponenter i elektrifiseringen er blant annet tilgangen på batterier og infrastruktur for lading.

Elektrifiseringen av personbilparken har kommet et godt stykke på vei i Norge. Ved utgangen av 2018 var 7 prosent av norsk-registrerte personbiler hel-elektriske. Nullutslippsbilene oppnådde i 2019 en markedsandel av nybilsalget på 42,4 prosent, en oppgang på over 10 prosentpoeng fra året før.

Enovas bidrag i å elektrifisere personbilparken har vært å støtte opp under en dekkende og ellers markedsdrevet utbygging av infrastruktur for hurtiglading. Til nå har Enova bidratt til etableringen av en førstegenerasjons infrastruktur for hurtig-lading langs de nasjonale transportkorridorene. Vi er videre i ferd med å bidra til etablering av hurtiglading i regioner hvor trafikkgrunnlaget og elbilandelen er for lav til å forsvare en utbygging på kommersielle vilkår. 

I alt har Enova siden 2015 innvilget støtte til 478 hurtigladepunkter. Resten av markedet synes å være i god vekst og utvikling, drevet av økt etterspørsel og kommersielle hensyn. Antall hurtigladepunkter i Norge har økt fra om lag 700 i 2015 til i underkant av 3 900 i 2019. 

Infrastruktur for elbiler