Varmepumper i eneboliger og småhus har blitt en teknologisk og markedsmessig moden teknologi

Småhus og eneboliger utgjør en betydelig del av den norske bygningsmassen med om lag 56 prosent av bygningsarealet, og oppvarming er den største energiposten for de aller fleste. Selv om varmebehovet i Norge ikke skiller seg vesentlig fra andre land med kaldt klima, er vi spesielle i den forstand at vi bruker mye el til oppvarming. Varmebehovet har derfor i lange perioder vært dimensjonerende for utviklingen av den norske kraftforsyningen, og det har vært et mål å redusere andelen el brukt til direkte oppvarming.

Varmepumper er en energieffektiv varmeteknologi som fikk sitt gjennombrudd i det norske markedet på begynnelsen av 2000-tallet med introduksjonen av luft–til–luft-varmepumper, noe Enova også bidro til. Siden 2003 er det solgt om lag 1,1 millioner luft–til–luft-varmepumper uten noen form for støtte.
Tema som redusert bruk av el til oppvarming og redusert effekt uttak får stadig ny aktualitet og fornyet oppmerksomhet etter hvert som flere deler av samfunnet elektrifiseres. Dette fører også med seg et behov for å få utviklet og introdusert varmepumper som kan inngå i fleksible varmesystemer og dekke en stadig større del av varmebehovet. Det vil si luft–til–vann-varmepumper og væske–til–vann-varmepumper som kan forsyne vannbårne og i noen tilfeller luftbårne distribusjons-systemer med varme.

Etter å ha støttet introduksjonen av luft-til-vann-varmepumper over flere år er teknologien nå å anse som moden og etablert i markedet. Enova er derfor i ferd med å avslutte sin støtte til markedsintroduksjon av slike varmepumper. Væske-til-vann-varmepumper begynner også å bli en moden teknologi, men er samtidig avhengig av at det etableres aktører med kompetanse på boring av energibrønner spredt utover landet. Dette er ikke minst ønskelig for å oppnå en viss konkurranse i markedet. I påvente av at markedet vil utvikle seg videre, vil Enova fortsatt bidra til introduksjon av væske–til–vann-varmepumper.