Slik arbeider vi med etikk

Enova praktiserer verdibasert ledelse og organisasjonsutvikling, noe som blant annet innebærer at de fire verdiene skal integreres i alle deler av arbeidshverdagen. Her kan du lese om hvordan vi arbeider med de etiske problemstillingene.

Hva er etikk?

Etikk er vår systematiske tenking om hva som er rett eller galt i omgang mellom mennesker. Det handler om våre refleksjoner og begrunnelser for det vi gjør. Etikk er å utøve godt skjønn der det ikke er noen klare regler, eller der reglene må fortolkes. 


Verdigrunnlaget vårt

Enova praktiserer verdibasert ledelse og organisasjonsutvikling, noe som blant annet innebærer at de fire verdiene skal integreres i alle deler av arbeidshverdagen. Du skal kunne finne dem igjen i væremåten vår, prioriteringene våre og beslutningene våre. Det betyr også at vi legger til grunn at etiske avgjørelser skal baseres på refleksjon og ikke ut fra detaljert regelverk.  

Vår styrkebaserte tilnærming medfører at vi ønsker å underbygge den enkeltes styrker og vilje til å yte sitt beste. Vi tror at Enovas viktigste suksesskriterium for å nå våre mål er medarbeidernes kompetanse og evne og vilje til å samarbeide. Dette samarbeidet skal preges av en åpen, ærlig og lydhør kommunikasjon. Vi forventer integritet, ansvarlighet og likebehandling, både av oss selv og omverdenen.

I tillegg til verdigrunnlaget vårt skal vi bygge vår etiske forståelse og utøvelse på følgende generelle etiske prinsipper:
• Likhetsprinsippet – Like tilfeller skal behandles likt. En eventuell forskjellsbehandling krever at det kan pekes på en relevant forskjell mellom tilfellene. Våre handlinger skal oppfattes som rettferdige.
• Offentlighetsprinsippet – Våre handlinger og beslutninger skal tåle offentlighetens lys.  

Virkeområde

De etiske retningslinjene gjelder for styremedlemmer, ansatte, innleid personale og andre som jobber for Enova. Enovas leverandører skal bli gjort kjent med Enovas etiske retningslinjer i forkant av kontraktsinngåelse. Det forventes at leverandører følger etiske standarder som samsvarer med Enovas etiske retningslinjer. 

Ditt ansvar

Gjennom våre etiske retningslinjer setter vi en høy etisk standard for alle som opptrer på Enova sine vegne. 
For deg som medarbeider betyr dette at:
• du er ansvarlig for din opptreden i jobbsammenheng og utfordrer dine kolleger eller andre som opptrer på vegne av Enova.
• du gjør deg godt kjent med Etikk i Enova, våre styrende dokumenter og relevante lover.
• du tar opp etiske dilemmaer med din leder eller andre kolleger.
• du bruker tilstrekkelig med tid på vanskelige beslutninger og tar opp ting tidlig. 
• du velger den strengeste tilnærmingen om det skulle være forskjeller mellom Etikk i Enova og lovmessige krav. 
• du bringer på eget initiativ opp problemstillinger som kan skape større etisk bevissthet for deg selv og dine kollegaer. 

Lederens ansvar

Som leder i Enova forventes det at du viser tydelig forpliktelse til vår etiske standard, både gjennom det du sier og det du gjør. Som leder må du se til at de aktivitetene som utføres innenfor ditt ansvarsområde følger Etikk i Enova, de styrende dokumenter og relevante lover. 

 For deg som leder betyr dette at:
• du skal være en rollemodell for etisk opptreden gjennom din etterlevelse av retningslinjene og dine forventninger til dem du er leder for.
• du kommuniserer og diskuterer Etikk i Enova med dine ansatte og er en lydhør samtalepartner i dilemmasituasjoner.
• du skaper et klima der alle er komfortable med å si ifra og stille spørsmål uten at det får negative konsekvenser for dem.
• du er konsistent i utøvelsen av våre etiske retningslinjer.
• du sørger for at det trenes på problemstillinger knyttet til etikk innenfor ditt ansvarsområde.  

Navigasjonshjulet (Øyvind Kvalnes)