Våre etiske retningslinjer

I Enova går vi hver dag på jobb for å drive fram de livskraftige forandringene som må til for å bygge morgendagens Norge.

I Enova går vi hver dag på jobb for å drive fram de livskraftige forandringene som må til for å bygge morgendagens Norge.

Enova er utpekt som et sentralt virkemiddel for omstillingen til lavutslippssamfunnet, hvor vi skal forvalte betydelige statlige ressurser på en slik måte at de gir størst mulig nytte til samfunnet. Vi har med andre ord fått et stort ansvar, og med det følger også strenge krav og store forventninger til oss og hvordan vi opererer. 

Enova_NilsKristianNakstad_BERRE0007.jpg

Til sammen beskriver Enovas mål, verdier og retningslinjene i dette dokumentet de grunnleggende holdningene og handlingene som skal prege organisasjonen vår. Håpet mitt er at dette skal fungere som en rettesnor for hvordan vi i Enova skal omgås hverandre og alle de vi er i kontakt med der ute.
 
De etiske retningslinjene stiller krav både til Enova-ansatte og samarbeidspartnerne våre. Jeg oppfordrer alle til en åpen og aktiv dialog om etiske utfordringer og dilemmaer i hverdagen. Disse retningslinjene får først sin verdi når de ligger så langt framme i pannen og er en så innarbeidet del av kulturen vår at etiske betraktninger påvirker vurderingene våre og de faktiske beslutninger vi fatter.
 
Jeg ser fram til diskusjonene!
 

Nils Kristian Nakstad, adm.dir. Enova SF

Likeverd og mangfold

Enova skal ha et arbeidsmiljø som er preget av likeverd og mangfold. Enova aksepterer ingen former for trakassering, diskriminering eller annen urettferdig behandling av medarbeidere, samarbeidspartnere eller andre som er engasjert i våre aktiviteter. Diskriminering omfatter alt som berører likeverdsprinsippet; religion, kjønn, rase, seksuell legning, alder, nasjonalitet, handikap, politisk standpunkt eller lignende forhold.

Vi skal stimulere til en fri diskusjon om krevende problemstillinger og ha toleranse og åpenhet for andres holdninger og meninger.

Hjelpemidler:

Habilitet og integritet

Enova forvalter betydelige offentlige midler på vegne av samfunnet og vi er avhengige av at alle har tillit til at midlene blir forvaltet på en effektiv og redelig måte. Som ansatt i Enova er vi omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. Det betyr at vi aldri kan behandle saker der vi selv eller nærstående familie er part i saken eller saker der det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår upartiskhet. Selv om vi ikke er inhabile i lovens forstand er det viktig at vi ikke opptrer på en måte som kan skape tvil om egen eller Enovas habilitet og integritet. Vi skal derfor ikke delta i forretningsvirksomhet eller inneha verv som har tilknytning til Enovas virksomhetsområde, uten at dette er avklart med nærmeste leder. 

Hjelpemidler:

Åpenhet

Offentligheten har en interesse i å vite hvordan vi bruker fellesskapets midler og vi er omfattet av lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (Offentleglova). 
Vi i Enova har et ønske om størst mulig åpenhet og innsyn i vår virksomhet. Dette bygger tillit i markedet og overfor andre eksterne interessenter. 
Det betyr at hovedregelen er åpenhet og innsyn, og at hemmelighold alltid skal begrunnes. 

Hjelpemidler:

Taushetsplikt

Gjennom vårt arbeid i Enova får vi tilgang til omfattende informasjon om våre samarbeidspartnere og deres virksomhet, samt Enovas virksomhet og ansatte. Denne informasjonen kan inneholde forretningssensitive opplysninger eller sensitive personopplysninger. 
Slik informasjon er taushetsbelagt og vi må sikre at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen. Taushetsplikten gjelder både utad og overfor kolleger som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid.  
Det betyr at vi må være bevisste på hvordan vi oppbevarer informasjon, hvem vi deler den med og ikke minst hva vi snakker om eller jobber med når vi er på reise eller oppholder oss utenfor Enovas lokaler. Uavhengig av om informasjon er taushetsbelagt etter loven, har Enovas medarbeidere taushetsplikt om andres forretningsmessige eller private forhold som vi blir kjent med gjennom vårt arbeid. 

Hjelpemidler:

Innsideinformasjon

Enovas virksomhet er av en karakter som gjør at vi kan få tilgang til børssensitiv informasjon, såkalt innsideinformasjon. 
Dette er informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet, og som kan påvirke prisen på verdipapirer. Det er forbudt å bruke eller bidra til at andre bruker slik informasjon, for å oppnå gevinst for seg selv eller andre. 
Innsideinformasjon skal behandles konfidensielt og det må forhindres at slik informasjon blir tilgjengelig for uvedkommende. Denne forpliktelsen omfatter enhver som har innsideinformasjon uansett på hvilken måte en har kommet i besittelse av informasjonen.
Det er strenge regler for hvordan innsideinformasjon skal håndteres og misbruk er straffbart. Medarbeidere som ser en risiko for at innsideinformasjon kan bli misbrukt, skal rapportere dette til sin nærmeste overordnede. 

Hjelpemidler:

Anti-korrupsjon

Korrupsjon er både uetisk og straffbart. Enova skal aldri bidra til noen form for korrupsjon.   
Det betyr at vi aldri skal ta i mot eller tilby bestikkelser i den hensikt å oppnå en fordel for oss selv eller andre. 
Selv om en handling ikke er korrupsjon i lovens forstand kan den likevel være uakseptabel i etisk forstand og vi i Enova skal alltid sørge for å være godt innenfor det som er etisk forsvarlig. I alle typer kontakt og nettverksbygging må vi være bevisst på grensen mellom nødvendig relasjonsbygging og korrupsjon. Vi må ha en klar oppfatning av hva som menes med å ha «gode relasjoner» til leverandører, tilskuddsmottakere, interesseorganisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Hjelpemidler:

Gaver og gjestfrihet

Gaver, uansett størrelse, eller tilbud om deltakelse på ulike former for arrangement, kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet. Vi må derfor unngå personlige fordeler som kan påvirke våre vurderinger eller gi andre grunn til å tro at vi er påvirket. 
Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, middager, personlige rabatter og lignende. Dette gjelder likevel ikke oppmerksomhet av helt ubetydelig størrelse der dette er naturlig, som en konfekteske, blomster o.l.
Ved tilbud om gaver eller andre fordeler som har et omfang som går ut over det vi mener er akseptabelt, skal du kontakte din leder. 

Hjelpemiddel:

Rus

Det er ikke tillatt å være ruspåvirket på jobb eller ha fravær som følge av bruk av rusmidler. 
Enova skal vise nøkternhet ved servering av alkohol ved arrangementer i regi av bedriften. Vi forventer at Enovas ansatte viser klokskap ved nytelse av alkohol der man representerer Enova. 
Ta vare på kollegene dine og si fra hvis du er bekymret for en kollegas forhold til rus. 

Hjelpemidler:

Varsling

I Enova skal vi ha en kultur som kjennetegnes av åpenhet og trygghet. Alle medarbeidere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.  
I Enova er det er to måter å varsle på: internt eller via ekstern varslingskanal. Hvis man velger å bruke den eksterne varslingskanalen kan man være anonym. Den som varsler om kritikkverdige forhold er vernet mot gjengjeldelser.
Dersom det ut fra sakens karakter eller andre forhold er mulig, oppfordrer Enova ansatte til først å diskutere eventuelle avvik og bekymringer internt med sin nærmeste leder, verneombud, tillitsvalgte eller personer i selskapets ledelse. 

Hjelpemidler:

Samarbeidspartnere

Enova skal opptre etisk ansvarlig i innkjøpsprosesser og i samarbeid med leverandører og avtalepartnere. 
Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin virksomhet. Produktene som leveres til Enova skal være fremstilt under forhold som er forenlig med krav gitt i relevante FN- og ILO- konvensjoner samt nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. 
Dersom leverandører til Enova bruker underleverandører i sine leveranser, skal leverandøren forplikte seg til å videreføre og bidra til etterlevelse av etiske krav gitt i forbindelse med leveransen.

Hjelpemidler:

  • Intern innkjøpsansvarlig (kun Enova-ansatte)