Rapport: Markedsutviklingen 2017

Utvikler markedene seg i retning av lavutslippssamfunnet? Enovas markedsutviklingsrapport gir et bilde av markedet for energi- og klimaløsninger og tilstanden i sektorene Enova opererer i.

Last ned rapporten

I løpet av et par generasjoner må de globale utslippene av klimagasser ned mot eller under null. Dette er en felles global utfordring, hvor også Norge står foran en betydelig omstilling om vi skal kunne levere på vår del og samtidig utvikle dagens velferdssamfunn. 

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Det gjør vi gjennom å bidra til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og får muligheten til å prøve seg i markedet. For å kunne utløse de livskraftige forandringene som trengs framover, må Enova ha god kunnskap om de markedene vi opererer i. Enovas markedsutviklingsrapport gir et bilde av markedet for energi- og klimaløsninger og tilstanden i sektorene. 

Markedsendring tar tid. Derfor har rapporten et langsiktig perspektiv og tar i første rekke for seg de viktigste utviklingstrendene.

Sammendrag

Det store bildet: Økonomien vokser uten at klimagassutslippene vokser like mye

Norge har satt seg mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Det er foreløpig en flat utvikling i både klimagassutslipp og energibruk. Det positive er at økonomien vokser uten at klimagassutslippene øker like mye. For å nå lavutslippssamfunnet er innovasjon en forutsetning. Norge og resten av Norden scorer høyt på innovasjon innenfor energi- og klimateknologi, men innad i Norden scorer likevel Norge dårligst.

Industri: Fastlandsindustrien blir stadig mer energieffektiv

Klimagassutslippene i fastlandsindustrien var fallende fram til 2009, men har siden flatet ut. Fastlandsindustrien blir likevel mer energieffektiv, noe vi ser gjennom at produksjonen øker uten at klimagassutslippene og energibruken vokser. I olje- og gassutvinningen har det i 2015 og 2016 vært en nedgang i utslipp per Sm3 i olje- og gassutvinningen på tross av at modne felt krever mer energi.

Energisystem: Det gjøres store investeringer i kraftnettet

Det er en langsiktig trend at effektbehovet i kraftnettet øker. Dette har gitt utfordringer for forsyningssikkerheten, og det gjøres derfor store investeringer i kraftnettet. Det er fortsatt økt brukt av fjernvarme, selv om investeringsnivået er lavere enn det var for noen år siden.

Yrkesbygg og bolig: Total energibruk øker, men lavere energibruk per areal

Samlet energibruk i bygg og boliger øker over tid fordi bygningsmassen øker. Samtidig går energibruken per kvadratmeter ned, fordi nye bygg krever mindre energi enn eldre. Rehabilitering av eldre bygninger bidrar også til lavere energibehov.

Transport: Nedgang i utslipp fra sjøtransport og økende utslipp fra veitransport

Utslippene per transportmengde går nedover og særlig på sjø, men klimaeffekten motvirkes av at transportmengdene på vei øker og forventes å fortsette å øke i årene som kommer. Nedgang i utslipp forutsetter at klimavennlig teknologi tas i bruk. Elbilsalget er økende, men elbiler er fortsatt en liten del av bilparken.

Last ned hele rapporten