Demonstrasjonsanlegg for biobasert kullsubstitutt i Drammen

Demonstrasjonsanlegg for produksjon av biobasert substitutt for fossilt kull på Treklyngens fabrikkområde på Follum

Prosjekteier

Arba Follum AS

Teknologileverandører

 • Arbaflame AS
 • Viken Skog Holding AS, Statskog SF

Teknologisk innovasjon

 • Ett-trinns energieffektiv produksjon av kvalitetsråstoff fra rundvirke. Uttesting gjort i pilotskala
 • Termisk integrering og varmeveksling i pelletsproduksjon
 • Varmegjenvinning fra prosesskondensat med høyt organisk innhold
 • Integrert prosess for produksjon og bruk av biogass
 • Oppskalering av produksjonskapasitet/anleggsstørrelse

Kompetanseutvikling

 • Markeds- og kundekompetanse bygges gjennom markedsførings- og uttestingsaktiviteter
 • To fullskala tester i Europa i 2016
 • Samarbeid med Ontarion Power Generation om markedsføring i kraftbransjen
 • Foredrag og posters på energi- og bransjekonferanser nasjonalt og internasjonalt
 • Samarbeid med NGO-er

Realisert spredning av teknologi

 • Arbaflame har installert et pilotanlegg på Grasmo i Eidskog
 • Første fullskala demonstrasjon av bruk av produktet i Thunder Bay, Canada.
 • Kjennskap til teknologi og produkt spres gjennom teknisk salg og markedsføring, og via fullskala uttesting

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet som samforbrenningsbrensel eller fullt substitutt for fossilt kull i kraftproduksjon
 • Egnet som erstatning for fossilt kull i metallurgisk industri; karbonkilde og reduksjonsmiddel
 • Egnet som energibærer for produksjon av neste generasjons biodrivstoff
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensiale til 5 millioner tonn Arbapellets årlig i løpet av en 5-10 års periode
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning gjennom energieffektiv produksjon av en fornybar energibærer, som kan bidra til økt fornybar energiproduksjon og reduserte klimagassutslipp