Effektutjevning hos sluttbruker som alternativ til fossil og/eller kostbar topplastforsyning fra fjernvarmeleverandør

Norske fjernvarmeselskap forsyner i dag 5 300 GWh til sine kunder. Av dette kommer 58,3 GWh fra olje og 169,6 GWh fra naturgass. I tillegg kjøpes det 651,9 GWh med uprioritert kraft så lenge kraftpris er lavere enn gass- og oljepris. Den fossile andelen av tollplastforsyning varierer fra 227,9 GWh til 879,8 GWh avhengig av kraftpris. Hovedprosjektet er å redusere helt eller delvis fossiil topplastforsyning gjennom effektutjevning. I hovedprosjektet vil vi ha med noen av de største og toneangivende eiendomseiere, både for å påvirke bransjestandarder og for å redusere topplastbehovet signifikant noen steder. Vi vil også ha med noen fjernvarmeselskaper for at også denne bransjen kan se nytteverdien av og mulighetene i effektutjevning som alternativ til fossil og/eller dyr topplast. For å kunne ta beslutninger om veivalg i hovedprosjektet må vi ha svar på en del fundamentale spørsmål: 1. Hvor stor er den faktiske fleksibiliteten på de forskjellige byggtyper og forskjellige varmelaster? Dette må kartlegges gjennom dellastmålinger i et omfang stort nok til å velge riktige målemetoder og riktig analysetilnærming. 2. Analyse av topplastproblematikken sett leverandør. Under hvilke forhold krevestopplastforsyning, hvor lenge varer produksjonen etc? 3. Kartlegge kvaliteten på eksisterende styringssystemer. Hvordan er systemene forberedt på å motta prissignaler e.l. for å regulere ned forbruk? Hva kreves av tilleggsinvesteringer. 4. Vurdere forskjellige typer kommunikasjonsløsninger både mellom leverandør og kunde og internt i bygget. 5. Lage en fullstendig kost/nytte-analyse for forskjellige type tiltak. Sammen med Entro som søker av konseptutredningsmidler, står EC Dahls Eiendom, Mustad Eiendom og Newsec Basale. Vi ønsker å undersøke et representativt utvalg slik at vi med best mulig sikkerhet kan lage en kost/nytte vurdering for investeringer i hovedprosjektet. Vi ser for oss totalt ca 12 bygg fra aktørene, hvor det velges både fra forretningsbygg og fra kjøpesentre. Vi vil også vurdere om det er forskjell på gamle og nye bygg.

Prosjekteier

Entro AS

Teknologileverandører

  • De viktigste partene er søkerbedriftene selv. I tillegg er Evensen varme ved E.Evensen engasjert til å ivareta fjernvarmeselskapenes behov og sikre at topplastproblematikken er ivaretatt i prosjektet.

Teknologisk innovasjon

  • Lastregulering skal spille sammen med fjernvarmeleverandørenes behov for redusert topplastforsyning.
  • Prissignalene når fram til sluttkundene og at sluttkundene responderer på prissignaler
  • Samarbeid fører oss vekk fra enkeltbygg-optimalisering til system-optimalisering.
  • Dette er redegjort for mer detaljert i prosjektbeskrivelsen.

Kompetanseutvikling

  • Optimalisering av målemetoder for identifikasjon av lastfleksibilitet • Identifikasjon av kvaliteten og egnetheten på reguleringsutstyr • Utvikling av egnet kommunikasjonsutstyr og kommunikasjonsløsninger • Økt kompetanse om i hvilken grad lastregulering kan erstatte dyr og til dels fossil topplastforsyning • Økt kompetanse hos fjernvarmeleverandørene om topplastproduksjonen og hvordan denne kan spille sammen med lastregulering

Realisert spredning av teknologi

  • Det er 1.ste implementering av teknologien i Norge. Den store effekten får vi gjennom deltagelse i «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem». Deltagelse fra store byggeiere og fjernvarmeselskap, vil påvirke tariffer, bransjestandarder etc

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet er 1.ste implementering av teknologien i Norge. Vi tror at den store effekten får vi gjennom deltagelse i «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem». En deltagelse av store byggeiere og store fjernvarmeselskap, vil påvirke tariffer, bransjestandarder etc.
  • OK